Fiscales

Fiscales Oy on verotuksen, yhtiöoikeuden, laskentatoimen ja yrityskauppojen osaava ja vastuullinen asiantuntija.

Valikko

Uutiskirje 5.8.2011

Lahjus ja eräät muut menot yritysten verotuksessa

Verohallinto on 16.6.2011 antanut ohjeen, joka koskee lahjusten ja eräiden muiden menojen käsittelyä yrityksen verotuksessa. Ohjeen taustalla on OECD:n Suomea koskevan maatarkastuksen tarkastusraportti, jossa kiinnitettiin huomioita mm. lahjontaa koskevan verovelvollisille annetun erityisen ohjeen puuttumiseen.

Ohjeessa viitataan EVL 16 § 8-kohtaan, jonka mukaan lahjukset ja lahjusten luonteiset edut eivät ole tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita EVL 7 §:n nojalla vähennyskelpoisia menoja.

Lahjus voi olla vastikkeeton tai puettu näennäisen vastasuorituksen muotoon, kuten lahjottavalle tai hänen intressipiirilleen suoritetuksi konsulttipalkkioksi. Lahjus voidaan toteuttaa myös alihintaisena omaisuuden luovutuksena (HE 187/2005).

Lahjusten lisäksi ohjeessa on käsitelty lahjoitusten ja edustusmenojen vähennyskelpoisuutta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu käyttöomaisuuden määritelmästä elinkeinoverotuksessa

Rovaniemen hallinto-oikeuden ratkaisussa 6.7.2011 T 11/0273/1 käsiteltiin EVL 12 §:n mukaisen elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön tarkoitetun käyttöomaisuuden käsitettä. Tapauksessa A Oy omisti 20,83 prosenttia perustamansa E Oy:n osakekannasta. E Oy puolestaan omisti kokonaisuudessaan konepajateollisuutta harjoittavan F Oy:n osakekannan.

A Oy:n liikevaihto verovuodelta 2008 koostui yhdestä konsultointipalkkiosta ja oli 25.200 €. Verovuonna 2009 yhtiöllä ei ollut lainkaan liikevaihtoa. Verovuoden 2010 liikevaihto oli 14.245 €. Yhtiöllä ei ollut palkattua henkilökuntaa, eikä laskutukseen perustuvaa liiketoimintaa E Oy:n kanssa ollut tarkoituskaan harjoittaa. Yhtiöiden välinen yhteistoiminta on rajoittunut siihen, että A Oy:n osakas konsultoi E Oy:tä toimiessaan sen osapäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana.

Hallinto-oikeus totesi, että A Oy:n toiminnassa oli vain vähäisessä määrin kyse muusta kuin E Oy:n osakkeiden omistamisesta ja hallinnasta. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon, että E Oy:n osakkaat olivat sitoutuneet yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa realisoimaan yhtiön ja sen tytäryhtiön arvonnousun ennalta sovitun, suhteellisen lyhyen määräajan kuluessa, E Oy:n osakkeita ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettuna elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitettuna käyttöomaisuutena.