Fiscales

 

Valikko

 


Uutisarkisto

Valtiovarainministeriö julkaisi 16.8.2019 vuoden 2020 talousarvioesityksensä, jota hallitus käsittelee syyskuussa budjettiriihessään.
Fiscales Oy nimitti OTM, KTM Visa Randellin uudeksi toimitusjohtajakseen 12.8.2019 alkaen. Aiempi toimitusjohtaja Karri Nieminen jatkaa Fiscalesin palveluksessa Senior Tax Partnerina ja hallituksen puheenjohtajana.
Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma on julkaistu ja käymme seuraavassa läpi ohjelman keskeisimmät veroratkaisut. Ohjelman mukaan yritysten ja yrittäjien verotus näyttäisi pysyvän ennallaan.
Verotusmenettely on uudistunut olennaisesti. Veroasioiden hoitaminen on muuttunut sähköisesti tapahtuvaksi ja muutokset vaikuttavat mm. ennakon täydennysmaksun maksamiseen, tietojen ilmoittamiseen ja verotuksen toimittamiseen.
Nykyisellään yritysten kanssa yhteistyötä tekevien tahojen on työlästä selvittää yritysten omistajatietoja ja tosiasiallisia edunsaajia. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuo muutoksen tähän ja velvoittaa yritykset selvittämään vuoden 2019 alusta lukien tosiasialliset edunsaajansa ja pitämään näistä yllä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja.
Lisäennakko on ennakko, jolla voi täydentää ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Lisäennakko on korvannut ennakon täydennysmaksun. Lisäennakkoa voi tarvittaessa hakea useaan kertaan verotuksen päättymiseen asti.
Uusi ohjelmistorobotiikkayritys perustettu yli 100 vuoden yrittäjäkokemuksella Tylsää ja turhaa rutiinityötä on jokaisella työpaikalla. Kirjaamista, raportointia, dokumentaatiota, tarkistamista ja aikatauluttamista. Nämä työt vievät aikaa ja niissä on inhimillisen virheen mahdollisuus.
Valtiovarainministeriössä on ollut valmistelussa lakiluonnos yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi. Luonnos oli lausuntokierroksella keväällä ja uudestaan syksyllä ja nyt hallituksen esitys (HE 257/2018 vp) on annettu eduskunnalle käsiteltäväksi. Lakia olisi tarkoitus soveltaa verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.
3.12.2018 OSAKEYHTIÖN VÄHIMMÄISPÄÄOMAVAATIMUS
3.12.2018 VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA VUONNA 2019
VEROHALLINNON PÄÄTÖS VUODELTA 2019 TOIMITETTAVASTA VEROTUKSESSA NOUDATETTAVISTA LUONTOISETUJEN LASKENTAPERUSTEISTA (VH/2119/00.01.00/2018) Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2019.
Oma-Vero palvelu otetaan käyttöön myös yksityishenkilöillä marraskuussa 2018. Samassa yhteydessä palvelu uudistuu hieman yritysten osalta.
Tällä hetkellä työnantajana toimivien yritysten on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista moneen eri paikkaan ja eri aikoihin. Ensi vuoden alusta lähtien työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista ja ansiotuloista vain tulorekisteriin. Sieltä tulonsaaja ja tiedon käyttäjä löytävät jatkossa ajantasaiset tulotiedo
Valtiovarainministeriö asetti 2.6.2017 työryhmän selvittämään, miten eri sijoitusmuotojen verokohtelua voitaisiin lähentää ja ajantasaistaa. Työryhmä on antanut asiaa koskevan raporttinsa 4.5.2018. Työryhmän selvityksen kohteena olivat erityisesti sijoitusrahastot ja niihin tehdyt sijoitukset, säästö- ja sijoitusvakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset. Lisäksi työryhmä arvioi kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastorakenteiden verokohtelua
Ansiotulojen verotus Palkan sosiaalivakuutusmaksujen painopistettä siirretään työnantajilta työntekijöille. Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat työmarkkinajärjestöjen aiemmin solmiman kilpailukykysopimuksen perusteella. Palkansaajan TyEL-maksu nousee 0,2 %-yksikköä 6,35 %:iin ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,30 %-yksikköä 1,90 %:iin. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja kevennetään.
Perintö- ja lahjaverotusta koskevat säännökset mahdollistavat perheen sisäiseen tai sukupolvien väliseen varallisuuden siirron suunnitteluun hyvin yksinkertaisia keinoja.
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapauden edellytyksistä Osakeyhtiöiden käyttöomaisuusosakkeiden luovutushinta on elinkeinoverolain säännösten mukaan tietyin edellytyksin verovapaata tuloa.
Marraskuu tuo mukanaan useita muutoksia, joita yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksessa sovelletaan jo 1.11.2017 alkaen ja muiden verovelvollisten osalta 1.11.2018 alkaen.
Hallitus on sopinut vuoden 2018 budjettiesityksestä 31.8.2017. Kehysriihessä päätetyn mukaisesti ensi vuoden talousarvioesityksen painopisteitä ovat työllisyys, välittäminen, osaaminen ja turvallisuus. Budjettiesitys annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa tiistaina 19. syyskuuta, jolloin se tulee julkiseksi.
Verohallinto antoi 13.6.2017 uuden ohjeen ”Yleistä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle” (A134/200/2017), jossa käsitellään yleisellä tasolla sitä, miten ulkomaisen yhteisön tulo kohdistetaan sen Suomessa sijaitsevalle kiinteälle toimipaikalle.
Yritystoiminnan elinkaaren aikana havaitaan usein tarpeita liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin ja yhtiörakenteiden muokkaamiseen.
Valtiovarainministeriö on asettanut 2.6.2017 työryhmän selvittämään, miten eri sijoitusmuotojen verokohtelua voitaisiin lähentää ja ajantasaistaa
Verovapaat henkilökuntaedut: Työnantajan työntekijöille myöntämät tavanomaiset ja kohtuulliset tuloverolaissa säädetyt henkilökuntaedut ovat verovapaata tuloa, jos ne ovat koko henkilökunnan tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevien käytettävissä.
Verolainsäädäntö sisältää yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tähtääviä verotuksen huojennussäännöksiä, joita sovelletaan, jos yritys tai sen osa luovutetaan yritystoimintaa jatkavalle henkilölle. Huojennussäännöksiä koskeva lainsäädännön uudistustarve on aika ajoin keskustelun kohteena. Vuoden 2017 alussa toteutettu lahja- ja perintöverotuksen keventäminen tähtäsi osaltaan sukupolvenvaihdosten veroseuraamusten alentamiseen, vaikka vaihdosta koskeviin nimenomaisiin säännöksiin ei tehty muutoksia tuloverolain metsävähennystä koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.
Työsuhdeoptioiden varainsiirtoverotus täsmentyi jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla korkeimman hallinto-oikeuden 9.3.2017 antamalla ratkaisulla. Aikaisemmin työsuhdeoptioiden varainsiirtoverotus oli tulkinnallista täsmällisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön puuttuessa.
Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa osinkoverotukseen ja ansiotulojen verotukseen muutoksia. Työtyhmän mukaan ehdotetut muutokset lisäisivät verotuksen tehokkuutta. Suomen yritysverotukseen työryhmä ei ehdota muutoksia, koska järjestelmä on työryhmän näkemyksen mukaan jo nyt kansainvälisesti kilpailukykyinen.
Vuonna 2017 toteutetaan useita hallitusohjelman mukaisia verotusta keventäviä muutoksia. Lisäksi verotusta kevennetään kilpailukykysopimuksen tukemiseksi. Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi toteutetaan Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää.
Etenkin pörssiyhtiöillä on tavanomaisesti osake- tai optiopohjaisia kannustinjärjestelmiä, joiden tavoitteena on saattaa yhtiön avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien intressit lähemmäksi toisiaan sekä palkita avainhenkilöitä asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Luonnollisesti samat henkilöstön sitouttamiseen tähtäävät keinot ovat myös listaamattoman yhtiön käytössä.
Hallitus on heinäkuun alussa lähettänyt lausunnolle ehdotuksensa, joka sisältää hallitusohjelman mukaisesti tarkistuksia perintö- ja lahjaverolakiin. Tavoite on saada muutokset voimaan vuoden 2017 alusta alkaen.
Lähivuosien lukemattomat skandaalit ja paljastukset ovat saaneet EU-maat taistelemaan veronkierroksi määriteltyä aggressiivista verosuunnittelua vastaan.
Turun toimistomme on muuttanut uusiin tiloihin. Uusi osoitteemme on Logomo Byrå / Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.
KHO on ratkaissut kaksi kansainvälistä korkovähennysoikeutta koskevaa valitusta.
Verotuksen muutoksenhakujärjestelmää esitetään muutettavaksi
Tuore korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tukee toimeksiantajan ja -saajan oikeutta valita, toimiiko työn suorittava henkilö yrittäjänä vai työsuhteessa.
Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyä, veronkantomenettelyä ja kaikkien verojen muutoksenhakua koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.
Euroopan komissio esittää uusia toimenpiteitä yhtiöveron kiertämisen torjumiseksi
Muutokset verotukseen vuodelle 2016
Verohallinto antoi ohjeen kapitalisaatiosopimuksen verotuksesta
Tehokas katuminen verotuksessa
Verotuspäätösten postittaminen verovuodelta
Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2016
Osakeyhtiön harjoittaman pääomasijoitustoiminnan
Siirtohinnoittelun perusasioita
Eläketulojen verotuksesta ulkomailla
Veromuutoksia vuodelle 2015
Verohallinto julkaissut päätöksen
Verohallinnon ohjeita syksyltä 2014
LEHDISTÖTIEDOTE FONDIAN JA FISCALESIN
Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2015 – veroratkaisut
Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen veroratkaisut
Emoyhtiöltä saadun lainan luokittelu
Hallitusohjelman veroratkaisut
Alihintaisesta luovutuksesta syntyneen tappion verokohtelu
Viimeaikaista verotusta koskevaa oikeuskäyt
Veroilmoituksen antaminen
Kehysriihen veroratkaisut
Muutos Yhdysvalloista saatujen perintöjen
Ennakonpidätys osingoista
Nexia on seitsemänneksi suurin
Lahja vai ansiotuloa
Osinkoverotuksen ja SVOP-rahastosta tehdyn
Vahvistettua verolainsäädäntöä: yritys
Hallituksen esitys yritys- ja osinkoveromuutoksista
Hallituksen esityksen luonnos verolainsääd
Koulutuskustannusten lisävähennys
Hallituksen budjettiriihen yritys- ja osinkoverolinjaukset
Euroopan unionin tuomioistuimen päät
Tutkimus- ja kehittämismenojen lis
Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio
Perintösuunnittelu uusiksi kansainvälisiss
Osinkoverotuksen kehysriihikorjaukset ja muut veromuutosehdotukset
Yritys- ja osinkoverotuksen muutokset p
Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan
Hakemusasioihin muutoksia – tuloverotuksen ennakkoratkaisu mahdolliseksi
Sijoitustoiminnan verohuojennus – ns. businessenkelivähennys
T&K –toiminnan lis
Verotus pielessä? – Muutoksenhaku tuloverotukseen
Korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta hallituksen
Merkittäviin eläkkeisiin huomattava
Pankkiveroehdotus lausuntokierrokselle
Veronkorotuksen kohtuullistamisesta
Verotukseen muutoksia vuodelle 2013
Epätäydellinen tappiontasausjärjestelm
Siirtohinnoittelussa  markkinaehtoperiaatetta noudatettava myös
Ennakkoratkaisu yhtiön ja keskin
YRITTÄJÄ, VARAUDU VEROTARKASTUKSEEN
Korkojen vähennysoikeudesta esitysluonnos
Yritysten korkojen vähennysoikeus verotuksessa
Verohallinto on antanut TeliaSonera AB
Vuodenvaihteen 2012 muutoksia
Epäselvä tilanne tappioiden v
Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä | Valtiovarainministeriö on
Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa
Perintö- lahjaveroasteikkoon muutoksia
Hallituksen ensi vuoden talousarvioesitys annettiin
Valtion 2012 budjetin veroratkaisut
Lahjus ja eräät muut
Hallitusohjelma
Yhtiöiden jakautumisesta
EU:n komission ehdotus uudesta
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Verotarkastuksista
Omistajanvaihdoksen vaikutus verotuksessa vahvistettujen tappioiden
Konserniin kuuluvien yhtiöiden keskin
Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus
Arvonlisäverotuksessa käännetty arvonlis
Verojärjestelmään esitetään