Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 10.3.2011

Verotarkastuksista

(Lähde: Hyvä verotarkastustapa, www.vero.fi)

Verotuksen toimittaminen perustuu verovelvollisten ja muiden antamiin tietoihin. Verohallinnon tavoitteena on toimittaa sen tehtäväpiiriin kuuluva verotus ammattitaitoisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa taloudelliselle toiminnalle. Tehokkain yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto on verotarkastus. Verotarkastus on viranomaistoimenpide, jossa tarkastettavan vero- tai ennakonpidätysvelvollisen taikka muun verosta vastuussa olevan kirjanpito- tai muistiinpanoaineistoa tutkimalla ja muita tietoja hankkimalla selvitetään, onko lainmukaisen verotuksen toimittamiseksi tai maksuvelvollisuuden täyttämiseksi annettu oikeat ja riittävät tiedot. Verotarkastuksessa selvitetään tarkastettavan toiminnan laatu ja laajuus sekä, miten toiminta on merkitty kirjanpitoon ja onko kirjanpidosta ilmenevät tiedot ilmoitettu oikein veroviranomaisille. Tarvittaessa tehdään esitys virheellisiin tietoihin perustuvan verotuksen tai maksuunpanon korjaamiseksi. Verotuksen tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti korjausesitykset tehdään tarvittaessa myös verovelvollisen eduksi. Verotarkastuksella annetaan lisäksi neuvoja ja ohjausta sekä kerätään vertailutietoja muista verovelvollisista.

Tarkastuksen kohteena voivat olla Suomessa kaikki koti- ja ulkomaiset luonnolliset ja juridiset henkilöt sekä heidän verovelvollisuusasemansa. Tarkastaa voidaan myös tietty alue, työmaa tai toimipaikka.

Tarkastuksen laajuus riippuu tarkastettavasta kohteesta. Tarkastus voi käsittää yhden verolajin tai kaikki ne verolajit, joilla on tarkastuskohteen verotuksen kannalta merkitystä. Verovelvollisen tiedonantovelvollisuus verotarkastuksessa on laaja. Varsinaisen kirjanpitoaineiston lisäksi esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluu kaikki muukin aineisto ja omaisuus, joka saattaa olla tarpeen verovelvollisen verotuksessa. Verotarkastaja harkitsee, mikä aineisto on tarkastuksen kannalta tarpeellista. Myös konekielisessä muodossa oleva aineisto on esitettävä. Kirjanpito ja muu esitettävä aineisto tulee luovuttaa tarkastettavaksi, vaikka se sisältäisikin verovelvollisen kannalta salassa pidettävää tietoa.

Tarkastuksesta annetaan verovelvolliselle ensin alustava verotarkastuskertomus, johon verovelvollinen antaa vastineensa. Lopullisen verotarkastuskertomuksen hyväksymisen jälkeen ratkaistaan tarkastuskertomuksessa esitettyjen asioiden verotus- ja maksuunpano tai palautetaan liikaa suoritettu vero. Verotuksen toimittaja ja maksuun panija tekevät ratkaisunsa itsenäisesti kertomuksessa esitettyjen ja muuten tietoon tulleiden seikkojen perusteella. Verolle määrätään myös viivästymisestä johtuva veronlisäys sekä mahdollisesti korotus.

Maksuunpantu vero on maksettava maksulipun eräpäivään mennessä. Vero on maksettava, vaikka maksuunpanosta olisi valitettu, ellei täytäntöönpanoa ole kielletty tai keskeytetty. Jos veroa ei makseta määräajassa, peritään lain mukaiset viivästysseuraamukset. Laissa erikseen säädetyin edellytyksin veron maksamiseen voidaan hakemuksesta myöntää lykkäystä tai vapauttaa osittain tai kokonaan veron maksamisesta.

Veroviraston verotus- tai maksuunpanopäätöksestä ei voi suoraan valittaa hallintotuomioistuimeen, vaan ensin on pyydettävä verolajista riippuen joko verovirastoa tai verotuksen oikaisulautakuntaa oikaisemaan päätös. Jos verovelvollinen on tyytymätön oikaisuvaatimusta koskevaan päätökseen, hän voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos saa siltä valitusluvan.