Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 24.9.2012

Verotukseen muutoksia vuodelle 2013

Hallitus on sopinut esityksestään vuoden 2013 talousarvioksi. Talousarvio annetaan tilanteessa, jossa epävarmuus talouden kehityssuunnasta on suuri. Epävarmuutta Suomen taloudelle aiheuttaa erityisesti euroalueen tilanne.

Ansiotulojen verotus kiristyy, arvonlisäverokantoja nostetaan ja yritystoimintaa pyritään tukemaan veroratkaisuilla

 

Yhtiöiden verotus

Pieniä ja keskisuuria osakeyhtiöitä tuetaan ottamalla määräaikaisesti käyttöön verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Veronhyvitys olisi tietty osa tutkimus- ja kehitystoiminnan palkkamenojen määrästä. Asian valmistelu on vielä kesken.

Investointien lisäämiseksi teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan määräaikaisesti ja se koskisi uusia vuosina 2013-2015 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä (koneet ja kalusto 50 %menojäännöksestä; rakennukset 14 % menojäännöksestä).

Yhteisöverotuksessa huomioidaan koulutuskulujen verovähennys. Asian valmistelu on vielä kesken.

Konsernien sisäisten lainojen korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan. Asian valmistelu on vielä kesken. Muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden  2014 alusta lukien.

Pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. Asian valmistelu on vielä kesken.

 

Pääomatulojen verotus

Pääomatuloverotuksessa otetaan väliaikaisesti käyttöön kaksi uutta verokannustinta.

Sijoittajan verokannustin, jossa luonnollinen henkilö saa vähennyksen pääomatuloverotuksessaan listaamattomaan pieneen yhtiöön tekemästään sijoituksesta. Vähennys tuloutuu sitten, kun sijoituksesta luovutaan. Asian valmistelu on vielä kesken.

Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin. Asian valmistelu on vielä kesken.

 

Arvonlisäverotus

Merkittävimmin valtion verotuloja lisää arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Korotuksen jälkeen arvonlisäveron määrä on pääsääntöisesti 24 % veron perusteesta. Elintarvikkeiden, rehujen ja ravintoloiden ruokamyynnin vero on 14 %. Muun muassa henkilökuljetusten, majoitus- ja liikuntapalveluiden, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksujen, lääkkeiden, kirjojen, sekä sanoma- ja aikakauslehtitilausten arvonlisävero on 10 %.

 

Henkilöverotus

Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikaisesti uusi ylin tuloluokka yli 100 000 euron ansioille (ns. solidaarisuusvero). Uuden tuloluokan vero 100.000 euron ylittävän tulon osalta on 31,75 %. Tällä hetkellä korkein tuloluokka on 70.300 euroa ja sen ylittävän tulon osalta vero on 29,75 %.

Suurten eläketulojen osalta otetaan käyttöön uusi eläketulon lisävero. Eläketulon lisävero on 6 % siltä osin kuin eläketulo eläketulovähennyksen jälkeen ylittää 45.000 euroa.

Ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistukset jätetään tekemättä.

Asuntolainojen korkovähennysoikeutta vähennetään 80 %:iin korkomenojen määrästä.

Pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Verovapaan kilometrikorvauksen määrää alennetaan 45 sentistä 43 senttiin.

 

Perintö- ja lahjaverotus

Suurten perintöjen ja lahjojen verotusta kiristetään ottamalla käyttöön väliaikaisesti uusi veroporras yli 1 000 000 euron perinnöille ja lahjoille. Ensimmäisessä veroluokassa veroprosentti olisi 19 % ja toisessa veroluokassa 35 %.

Vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadun vakuutuskorvauksen lahjaverovapaus 8.500 euroon saakka ehdotetaan poistettavaksi.

 

Varainsiirtoverotus

Asunto-osakeyhtiön  ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero korotetaan 1,6 %:sta 2 %:iin. Samalla muutetaan veron laskentaperustetta ottamalla vastikkeena huomioon osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus.

Lähde: Valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön tiedotteet