Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 1.10.2013

Koulutuskustannusten lisävähennys

Koulutuskustannukset sekä työnantajan työntekijöillensä koulutuksen ajalta maksamat palkat ovat yritykselle tulonhankkimisesta aiheutuneina menoina verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Hallitus antoi esityksen (HE 95/2013) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta verotuksessa koulutuskustannusten perusteella tehtävän lisävähennyksen osalta. Lisäksi hallitus antoi esityksen (HE 99/2013) kahdesta uudesta laista, jossa ensimmäisessä – laissa taloudellisesti tuetun ammatillisen osaamisen kehittämisestä – olisi säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, ja jossa toisessa – laissa koulutuksen korvaamisesta – säädettäisiin verovähennystä vastaavasta koulutuskorvauksesta niiden työnantajien osalta, joihin ei sovelleta elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia tai maatilatalouden tuloverolakia.

Hallituksen esityksen (HE 95/2013) mukaan lisävähennys tarkoittaisi sitä, että EVL- ja MVL-työnantajat saisivat vähentää todellisuudessa syntyneiden palkka- ja koulutuskustannusten lisäksi verotuksessa laskennallisen lisävähennyksen koulutuskulujen perusteella. TVL-työnantajalla olisi puolestaan mahdollisuus saada muu taloudellinen kannuste koulutuskorvauksesta (HE 99/2013) (ns. verovähennystä vastaava koulutuskorvaus). Lakien tavoitteena on lisätä osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa sekä parantaa henkilöstön osaamisen tasoa.

Lisävähennyksen perusteena olisi työnantajan elinkeinotoiminnassa työskentelevälle työntekijälle järjestämä koulutus, joka ylläpitäisi ja edistäisi työntekijän ammatillista osaamista. Peruste koskee myös maataloutta harjoittavaa työnantajaa. Työnantajan järjestäminä koulutuksina pidettäisiin esim. ulkopuolisen järjestämiä kursseja, seminaareja, konferensseja tai yrityksen sisäisiä koulutuksia. Perehdytys tai työhönopastus eivät kuuluisi määritelmän piiriin.

 

Laskennallisen koulutuslisävähennyksen vaatimukset:

  •  Koulutuksen olisi liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin senhetkisen työnantajan palveluksessa

  • Koulutuksen olisi sisällyttävä työnantajan laatimaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:n mukaiseen koulutussuunnitelmaan tai taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 §:n mukaiseen koulutussuunnitelmaan.

  • Työnantajan olisi seurattava suunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti (kirjallinen selvitys).

  • Koulutusvähennykseen oikeuttavan koulutuksen olisi kestettävä vähintään yksi tunti.

  • Työntekijälle tulisi maksaa palkkaa koulutukseen osallistumisajalta.

  • Työntekijä ei saisi osallistua koulutukseen loma- tai vapaa-aikanaan.

  • Työntekijän palkkakustannuksiin ei olisi verovuonna saatu työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea.


Toisin sanoen jos työnantaja ei laatisi koko henkilöstön kattavaa koulutussuunnitelmaa, vähennysoikeutta ei olisi, vaikka koulutus muutoin täyttäisikin vaadittavat edellytykset.

Vähennysoikeuden enimmäismäärä olisi kolme päivää työntekijää kohden yrityksen verovuoden aikana. Lisävähennysten perusteena olisi kunkin työntekijän tosiasiallinen osallistuminen ja vähennys laskettaisiin kokonaisten koulutuspäivien perusteella. Koulutuspäivänä pidettäisiin päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Koulutuspäivä voi muodostua myös useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta, joiden yhteenlaskettu kesto verovuonna on vähintään kuusi tuntia.

Lisävähennyksen laskemiseksi yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrottaisiin verovuoden vähennykseen oikeuttavien kaikkien työntekijöiden koulutuspäivien määrällä ja näin saatu tulo jaettaisiin kahdella. Palkkana pidettäisiin työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä.

Työntekijän verotukseen ei olisi tulossa muutoksia.

Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2014 toimitettavissa verotuksissa.