Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 1.12.2011

Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa koskevan Verohallinnon ohjeen päivittäminen

Verohallinto on 22.11.2011 (Dnro 763/36/2011) päivittänyt ohjeensa, jossa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ohjeen ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 27.8.2010 edellisen päivitysversion ohjeesta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Nyt tämän ohjeen eräitä tekstejä, taulukointeja ja Internet-linkkejä on tarkistettu niiden ajantasaisuuden, käytettävyyden ja yhtenäisyyden parantamiseksi.

Keskeisin muutos ohjeen edelliseen versioon on, että myös maatalousmaan ja metsän arvoa koskevien ja kauppahintatilastoihin perustuvien hehtaarihintataulukoiden esitystapa on yhtenäistetty mahdollisimman pitkälle maakuntajaotukseen perustuvaksi. Tavoitteena tällä on tukeutua suoraan esimerkiksi Maanmittauslaitoksen vuosittain julkaisemiin kappahintatilastoihin.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2012 tai sen jälkeen.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 16/2011 ja perintö- ja lahjaverotusta koskevien muutosten voimaantulo

Hallituksen esittämät muutokset (HE 77/2011) perintö- ja lahjaverotukseen koskisivat lain voimaantulon eli ilmeisemmin 1.1.2012 tai sen jälkeen saatuja perintöjä tai lahjoja. Tämä koskee myös sitä tilannetta, jossa vastaiseen perintöön tai lahjaan yhdistetään vanhan - eli nyt voimassa olevan - lain aikana saatu lahja. Tällainen kumulointi koskee perintöverotuksessa niitä lahjoja, jotka on saatu perinnönjättäjältä ennakkoperintönä tai muutoin kolmen viimeisen elinvuoden aikana. Vastaavasti lahjaverotuksessa yhdistetään samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat. Vero määrätään yhteismäärästä mutta siitä vähennetään aiemmasta lahjasta suoritettu vero.

Jotta uusi veroasteikko ei ulottuisi takautuvasti vanhan lain aikaisiin lahjoihin, perintöverosta ja lahjaverosta tulisi vähentää määrä, joka menisi aiemmasta lahjasta uuden asteikon mukaan, jos näin vähennettävä määrä olisi aikanaan maksettua lahjaveroa suurempi.

Esityksestä puuttuu siirtymäsäännös, jossa tämä takautuva vaikutus estetään. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, että lakiehdotuksen voimaantulosäännökseen lisätään tätä koskevat siirtymäsäännökset.