Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 21.12.2012

Sijoitustoiminnan verohuojennus – ns. businessenkelivähennys

 Hallitus antoi esityksensä uudeksi laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 joulukuun 11. päivänä 2012 (HE 177/2012). Eduskunta hyväksyi lakiesityksen 18.12.2012.

 

 Säännöstö pähkinänkuoressa

 Kohdeyhtiöstä riippumaton yksityinen sijoittaja voi laissa säädetyin edellytyksin vähentää pääomatulostaan 50 % vuosina 2013—2015 lain voimaantulon jälkeen (vaatii vielä EU-komission hyväksynnän) osakeyhtiöön sijoittamansa osakepääoman määrästä.

 Vähennyksen vähimmäismäärä on 5 000 euroa (siis vähintään 10 000 euron sijoitus) ja enimmäismäärä 75 000 euroa (vastaa siis 150 000 euron sijoitusta) vuodessa. Yksittäinen sijoittaja voi tehdä sijoituksia useampiin kohteisiin, jolloin vähennyksen enimmäismäärä on yhteensä 150 000 euroa (vastaa 300 000 euron sijoitusta) vuodessa. Kohdeyhtiön veronhuojennukseen oikeuttava sijoitusten enimmäismäärä on 2 500 000 euroa 12 kuukauden aikana.

 Sijoitus tulee tehdä pieneen yritykseen. Pieni yritys määriteltäisiin yritykseksi, jolla on enintään 50 työntekijää ja jonka taseen loppusumma tai liikevaihto on alle kymmenen miljoonaa euroa.

 Vähennystä vastaava määrä palautetaan sijoittajan tuloon osakkeita myöhemmin luovutettaessa. Verotusmenettelystä annettuun lakiin sisältyy säännös, jonka mukaan sijoituksen vastaanottaneen kohdeyhtiön on annettava sijoituksesta Verohallinnolle vuosi-ilmoitus.

 Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2013 sen jälkeen, kun Euroopan unionin komissio on hyväksynyt ehdotetun valtiontuen. Uusia säännöksiä sovelletaan verovuosilta 2013 – 2015 toimitettavissa verotuksissa lain voimaantuloajankohdasta alkaen.

 

 Säännöstön yksityiskohtaisempi tarkastelu

 Uusi laki soveltuu kun
- Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö sijoittaa
- pieneen osakeyhtiöön
- uutta osakepääomaa rahana

 Sijoittaja

Sijoittajan on oltava siis luonnollinen henkilö eikä esimerkiksi sijoitusta voi siten tehdä rahaston tai esimerkiksi oman yhtiön kautta. Luonnollisen henkilön sijoitus osakeyhtiöön uutena osakepääomana mahdollistaa muiden edellytysten täyttyessä ylimääräisen vähennyksen verovuosina 2013 – 2015. Kysymykseen tulee vain rahasijoitus eikä esimerkiksi apporttisijoitus ole mahdollinen ja sijoittajan tulee saada kohdeyhtiöstä sijoituksen vastineeksi yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita.

 Kohdeyhtiö

Sijoituksen kohdeyhtiö on oltava pieni (ks. määritelmä jäljempänä) osakeyhtiö tai sitä oikeudelliselta muodoltaan vastaava Euroopan talousalueella rekisteröity pääomayhtiö, joka on velvollinen suorittamaan tuloveroa (ei siis ole vapautettu tuloverosta) ja, joka ei ole julkisesti noteerattu yhtiö ja, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa.

 Kohdeyhtiön tulee harjoittaa pääasiallisesti muuta elinkeinotoimintaa kuin luottolaitos- tai vakuutustoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa, sijoitustoimintaa tai arvopaperikauppaa. Kohdeyhtiö ei saa harjoittaa laivanrakennusta tai hiili- tai teräsliiketoimintaa.

 Pienyritys

Säännöksissä pienyrityksellä tarkoitetaan yritystä,
- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkilöä ja
- jonka liikevaihto on enintään kymmenen miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään kymmenen miljoonaa euroa.

 Pääomasijoituksen määrä ja muita ehtoja

 Vähennykseen oikeuttavalle pääomasijoitukselle on asetettu lukuisia edellytyksiä, joista alla esimerkkilistaus

 Sijoituksen määrä on oltava alle 50 % kohdeyhtiön osakepääomasta sijoituksen jälkeen.

  1. Sijoituksen perusteella ei siis saa muodostua yksin eikä yhdessä aikaisemmin omistettujen osakkeiden kanssa välillistä tai välitöntä määräysvaltaa kohdeyhtiössä.

  2. Sijoituksen tulee kohdistua sellaiseen kohdeyhtiöön, jonka osakkeita sijoittaja tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö taikka tällaisen henkilön osittain tai kokonaan omistama yhtiö eivät omista tai eivät ole välittömästi tai välillisesti omistaneet verovuonna tai verovuotta viimeisten edeltävän kolmen viimeisen kalenterivuoden aikana.

  3. Sijoittajan merkitsemät osakkeet eivät saa tuottaa yhtiön muista osakkeista poikkeavia taloudellisia oikeuksia (kuten poikkeavia oikeuksia osinkoon tai esimerkiksi jako-osuuteen.).

  4. Yhtiön merkitsemisestä kaupparekisteriin tulee olla kulunut sijoituksen tekemisen hetkellä kulunut enintään kuusi vuotta.

  5. Kohdeyhtiötä ei ole perustettu olemassa olevan yhtiön toiminnan jatkamista varten esimerkiksi sulautumisena, jakautumisena, liiketoimintasiirtona tms. tavalla.

  6. Lisäksi on oltava yhtiön liiketoimintasuunnitelma ja sijoittajien irtaantumissuunnitelma.

  7. Kohdeyhtiössä ei saa olla alennettu osakepääomaa osakkeita mitätöimällä tai lunastamalla kolmen verovuotta edeltävän verovuoden aikana.


 Vaikka sinänsä jatkosijoitukset ovat kiellettyjä, tämä rajoitus ei koske uuden lain mukaista sijoittajaa ensimmäistä sijoitusta seuraavien sijoitusten osalta. Näin ollen jatkosijoitukset ovat mahdollisia vain jos ensimmäinen sijoitus on tehty uuden lain voimaantultua. Tällöinkin tietysti on muistettava, että määräämisvaltaa ei saa muodostua.

 Kohdeyhtiö saa vastaanottaa puheena olevia sijoituksia enintään 2 500 000 euroa kalenterivuoden aikana. Jos sijoituksia tehdään enemmän, verovähennystä ei myönnetä siltä osin kuin sijoitusten määrä ylittää mainitun määrän. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoittajien näkökulmasta jonkinlaisen ”vakuutuksen” saamista yhtiöltä siihen, että raja ei ylity. Asia voidaan kirjata esimerkiksi osakassopimukseen.

 Sijoittajan vähennyksen lukeminen tuloksi

 Verovähennykseen oikeuttavien osakkeiden luovutuksesta saadun voiton määrää laskettaessa osakkeiden hankintamenosta vähennetään se määrä, joka on vähennetty sijoittajan verotuksessa.

 Säännöstön soveltamisen hallinnoinnista

 Säännöstön soveltamisessa on joukko yritysten hallinnollista taakkaa lisääviä piirteitä. Nämä on käytännössä syytä ottaa huomioon, jotta sijoittajapuolella vähennyksestä voidaan varmistua. Tällaisista mainittakoon sekä liiketoimintasuunnitelman että sijoittajan irtaantumissuunnitelman olemassaolovaatimus.

 Lisäksi sellaisessa tilanteessa, että sijoittajia olisi useita, yhtiön on oltava tarkkana, että sijoitusten enimmäismäärä ei ylity. Nimittäin 2,5 miljoonan euron rajan ylittäminen tarkoittaisi yksittäiselle sijoittajalle ikävää vähennyksen jälkikäteistä oikaisemista. Tästä syystä asia saattaa olla hyvä nostaa esimerkiksi osakassopimukseen.