Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 23.6.2011

Hallitusohjelma

Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi on Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman nimi. Ohjelma vahvistettiin hallitusneuvottelujen tuloksena 17.6.2011.

Hallitusohjelman tavoitteena on valtiontalouden vahvistaminen, minkä vuoksi veropohjaa laajennetaan. Tuloeroja kavennetaan muun muassa pääomaveroa ja suurten perintöjen verotusta nostamalla sekä pienituloisten verotusta keventämällä.

Elinkeinoverotus
Elinkeinoverotusta uudistetaan kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi vaalikauden alussa tehtävän erillisen selvityksen perusteella. Selvityksessä kartoitetaan mm. konserniverojärjestelmän uudistaminen, tulolähdejaon poistamisen mahdollisuudet, korkojen vähennyskelpoisuuden käsittely, yritysten tappiontasausjärjestelmän laajentaminen, vähennysten käyttömahdollisuudet ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve. T&K-vähennyksen toteuttamismahdollisuudet selvitetään pikaisesti.

Yhteisövero
Yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuuksia parannetaan keventämällä yritykseen jätettävän pääoman verotusta laskemalla yhteisöverokantaa 1 prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin.

Osinkoverotus
Listautumattomien yritysten osalta kertaalleen verotettavan osingon euromääräinen raja alennetaan 60.000 euroon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta nostettavan pääoman palautuksen verokohtelu kirjataan lakiin nykymuodossaan.

Palkkatulot
Ohjelman mukaan palkkatulojen verotus ei kiristy millään tulotasolla. Ansiotuloverotukseen tehdään vaalikaudella vuosittain tarkistus, jonka myötä estetään työn verotuksen kiristyminen kaikilla tulotasoilla inflaation ja ansiotason nousun vuoksi.

Pääomatulot
Pääomatulojen verokanta nostetaan 30 %:iin ja vero muutetaan progressiiviseksi siten, että veron taso on 32 % pääomatulojen 50.000 euroa ylittäviltä osin. Korkotulon lähdevero nostetaan 30 %:iin. Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi 16 %:n porras yli 200.000 euron perinnöille ja lahjoille.

Korkovähennys
Asuntolainojen korkojen vähennysoikeutta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä.

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää lasketaan 2.000 euroon, korvattava prosenttiosuus on jatkossa 45 %.

Lahjoitusvähennys
Yliopistoille tehtävien lahjoitusten verovähennyskelpoisuutta jatketaan.

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus
Hallitus toimii yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauden säilyttämiseksi nykyisessä laajuudessaan.

Energiaverotus
Energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta alennetaan EU-säännösten sallimille minimitasoille vuoden 2012 loppuun mennessä. Ns. windfall-vero toteutetaan esimerkiksi kiinteistön arvoon perustuvana verona.

Arvonlisäverotus
Arvonlisäveropohjaa laajennetaan sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin, jotka siirretään alimpaan arvonlisäverokantaan.

Kiinteistövero
Hallitus tähtää siihen, että kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista kasvaisi vaalikauden aikana. Kiinteistöveroa ei uloteta maa- ja metsätalousmaahan.