Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 26.9.2013

Hallituksen budjettiriihen yritys- ja osinkoverolinjaukset pähkinänkuoressa:

 Hallitus antoi 29.8.2013 verotusta koskevat budjettiriihilinjauksensa. Esitys perustuu keskeisiltä osin viime kevään verokehyspäätöksessä tehtyihin ratkaisuihin, mutta joitakin eroja silti löytyy. Muun muassa osinkoverotuksen puolella ansiotulo-osingot jäävät kuitenkin voimaan. Päivitysten taustalla on ollut julkisessa keskustelussakin ollut kritiikki siitä, kuinka keväisten säännösten perusteella todella suuren nettovarallisuuden omaavan yhtiön osakkaat olisivat voineet nostaa yli 150.000 euron 85 prosenttisesti veronalaisena pääomatulona.

Valtion tulo- ja menoarvioesitys sisältää mm. seuraavia verotukseen liittyviä ratkaisuja. Hallituksen yksityiskohtaiset esitykset tulevan myöhemmin syksyllä ja lakeina ne tulisivat voimaan 1.1.2014 alkaen.

Yhteisöverotus:

Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Uutta verokantaa sovelletaan verovuonna 2014 eli osakeyhtiöiden 2014 päättyviin tilikausiin. Tältä osin linjaus vastaa hallituksen keväistä verokehysriihipäätöstä.

Osinkoverotus:

 Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osinkotuloista 85 % luetaan yksityishenkilöiden verotuksessa veronalaiseksi pääomatuloksi. Tältä osin esitys vastaa hallituksen keväistä verokehysriihiratkaisua.

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osinkojen määrä on enintään 8 % yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta ja enintään 150.000 euroa. Siltä osin kuin osinkojen määrä ylittää 150.000 euron rajan, ovat osingot 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Mikäli osinko kuitenkin ylittää em. 8 % nettovarallisuusrajan, ovat osingot 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Tältä osin hallitus muutti keväistä verokehysriihiratkaisuaan ja jako ansio- ja pääomatuloihin ei siten poistukaan.

Pääomatuloveron progressioraja alenee nykyisestä 50.000 eurosta 40.000 euroon vuodesta 2014 alkaen. Tältä osin esitys vastaa hallituksen keväistä kehysriihiratkaisua.

VERORASITUS 1: Osinko 8 % nettovarallisuusrajan ja 150.000 euron puitteissa:

Tilikauden tulos:                                                                                     100.000

Yhteisövero 20 %:                                                                                  -20.000

Tulos / Osingot:                                                                                      80.000

Veronalaista 25 %:                                                                                20.000

Pääomatulovero 30 % (32 %):                                                                 -6.000 (-6.400)

Netto-osingot:                                                                                         74.000 (73.600)

Omistajayrittäjän kokonaisverorasitus on siten 26 % (26,4 %)

 

VERORASITUS 2: Osinko 8 % nettovarallisuusrajan sisällä, mutta 150.000 euron ylittävältä osin tai kun osingot saadaan julkisesti noteeratusta pörssiyhtiöstä:

Tilikauden tulos:                                                                                     100.000

Yhteisövero 20 %:                                                                                  -20.000

Tulos / Osingot:                                                                                      80.000

Veronalaista 85 %:                                                                                68.000

Pääomatulovero 30 % (32 %)                                                                  -20.400 (-21.760)

Netto-osingot:                                                                                         59.600 (58.240)

Omistajayrittäjän kokonaisverorasitus siten 40,4 % (41,76 %)

 

VERORASITUS 3: Osinko ylittää 8 % nettovarallisuusrajan:

Tilikauden tulos:                                                                                     100.000

Yhteisövero 20 %:                                                                                  -20.000

Tulos / Osingot:                                                                                      80.000

Veronalaista 75 %:                                                                                60.000

Ansiotulovero maks. n. 58 %                                                                   -34.800

Netto-osingot:                                                                                         45.200

Omistajayrittäjän kokonaisverorasitus nousee kireimmillään siten jopa lähelle 55 %:a.

 

Muut päätökset:

Keväisen kehysriihiratkaisun mukaisesti yritysten edustuskulujen 50 %:n vähennyskelpoisuus poistetaan, ja pitkäaikaisten investointien poistot muutetaan verotuksessa hyödykekohtaisiksi. Lisäksi todennäköisesti yhteisöjen korkomenojen rajoituksia tullaan päivittämään verovuoden 2014 aikana.