Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 27.2.2014

Ennakonpidätys osingoista

Osinkojen verotus muuttui vuoden 2014 alusta alkaen verouudistuksen yhteydessä ja samalla ennakkoperintään on tullut muutoksia. Verohallinto julkaisi 13.2.2014 ohjeen osingosta toimitettavasta ennakonpidätyksestä ja Verohallinnolle annettavista ilmoituksista. Osinkoverotuksen uudistusta on käsitelty perusteellisesti 3.1.2014 julkaisemassamme uutiskirjeessä, joten seuraavassa keskitytään ennakkoperinnän muutoksiin.

Julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 25,5 prosentin (2013: 21 prosenttia) suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Sama ennakonpidätysvelvollisuus koskee osinkoverouudistuksen myötä myös varojen jakoa yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta.

Uudistuksen myötä ennakonpidätysvelvollisuus ulotettiin koskemaan myös noteeraamattoman yhtiön maksamaa osinkoa – ennakonpidätys on toimitettava 7,5 prosentin suuruisena kun saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Jos sama henkilö saa samalta yhtiöltä osinkoa verovuonna yli 150.000 euroa, toimitetaan ennakonpidätys 150.000 euron ylittäviltä osin 27 prosentin suuruisena. Osingon maksajan vastuulla on seurata tämän osakaskohtaisen rajan ylittymistä.

Jos tieto saajan samalta yhtiöltä saamien osinkojen kokonaismäärästä ei ole tosiasiallisesti käytettävissä ennakonpidätystä toimitettaessa, ennakonpidätys voidaan Verohallinnon ohjeen mukaan toimittaa maksueräkohtaisesti. Toisin sanoen ennakonpidätys toimitetaan 150.000 euroon saakka 7,5 prosentin suuruisena ja maksuerän 150.000 euron ylittäviltä osin 27 prosentin suuruisena. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, jos osingon saajalla on yhtiön osakkeita eri tilinhoitajien säilytyksessä tai eri arvo-osuustileillä.

Ennakonpidätys toimitetaan vain luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle maksettavasta osingosta. Näin ollen esimerkiksi osakeyhtiölle maksettavasta osingosta ei toimiteta ennakonpidätystä. Ennakonpidätys on toimitettava edellä mainitun suuruisena, ellei osingonsaaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta osingosta peritään lähdevero sitä koskevien säännösten mukaan.

Verohallinnon ohjeen mukaan ennakonpidätys osingosta on toimitettava silloin, kun osingot ovat osingonjakopäätöksen mukaan osingonsaajan nostettavissa, vaikka ne nostettaisiin osaksi tai kokonaankin vasta myöhemmin. Ennakonpidätyksen on velvollinen toimittamaan suorituksen maksaja eli osinkoa jakava yhtiö. Jos osake on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, tilinhoitajayhteisöt hoitavat yleensä ennakonpidätykseen liittyvät tehtävät, kuten ennakonpidätyksen määrän laskemisen, osakasluettelon tietojen perusteella.

Osingoista toimitetuista ennakonpidätyksistä on annettava kausiveroilmoitus Verohallinnolle viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä, jos osingon maksajan ilmoitusjakso on kuukausi. Jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi, kausiveroilmoitus on annettava viimeistään jakson viimeistä kuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Samat aikarajat koskevat myös osingoista tehdyn ennakonpidätyksen suorittamista verotilille. Edellä mainitut kausiveroilmoituksen antamisen aikarajat koskevat sähköistä ilmoitusta – jos ilmoituksen tekee muuten kuin sähköisesti, on ilmoitus annettava hieman aikaisemmin eli 12. päivän sijasta 7. päivänä. Mikäli yhtiö ei ole muuten velvollinen tekemään kausiveroilmoitusta, on edellä mainittu ilmoitusjakso kuukausi.

Osinkoa tai osinkona verotettavia varoja jakaneen yhtiön on annettava Verohallinnolle myös vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan osingoista ja osinkona verotettavista varoista. Vuosi-ilmoituksella on ilmoitettava verovelvollisen nostettavissa olleen osingon sekä toimitetun ennakonpidätyksen määrä, vaikka osinkoa ei olisi vielä nostettu. On hyvä huomata, että uudistettu vuosi-ilmoituksen antovelvollisuus koskee vasta vuodelta 2014 annettavaa vuosi-ilmoitusta. Aiempaa käytäntöä, jonka mukaan vuosi-ilmoitus on voitu antaa maksetuista osingoista eli vasta siltä vuodelta, jona osinko on nostettu, noudatetaan vuonna 2013 tai aikaisemmin nostettavissa olleiden osinkojen osalta.

Jos ennakonpidätys on jätetty toimittamatta tammi-maaliskuussa 2014 nostettavissa olleista ja maksetuista osingoista, laiminlyönnin voidaan yleensä katsoa tapahtuneen sellaisissa olosuhteissa, että ennakonpidätyksen laiminlyönnistä johtuvien seuraamusten maksuunpanosta voidaan luopua. Tällaisessa tapauksessa osingosta menevä vero tulisi maksettavaksi kokonaisuudessaan ennakonpidätyksen sijasta osingonsaajan lopullisessa verotuksessa.

Verohallinnon ohje kokonaisuudessaan on osoitteessa http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2014/Ennakonpidatys_osingosta_ja_Verohallinno(31720).