Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 30.1.2012

Epäselvä tilanne tappioiden vähentämisoikeudessa

Verohallinto on antanut tiedotteen koskien tappioiden vähentämisoikeutta. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt asiasta ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Verohallinto jatkaa tiedotteensa mukaan poikkeuslupajärjestelmän soveltamista toistaiseksi.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä valitus tappioiden vähentämisoikeudesta omistajanvaihdostilanteessa. Valituksessa on kysymys tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tappioiden vähentämiseen myönnettävästä poikkeusluvasta. Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle SEUT 267 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön (KHO 2011:118). Ennakkoratkaisupyyntö koskee sitä, onko poikkeusluvan myöntäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan kielletyn valtiontuen antamista verovelvolliselle.

Verohallinto jatkaa tiedotteensa mukaan tuloverolain 122 § 3 momentin mukaisen poikkeuslupajärjestelmän soveltamista vaikka poikkeuslupajärjestelmän valtiotukiluonne on tulkinnallinen. Poikkeuslupahakemukset käsitellään normaalisti ja sellaiset tappiot, joiden vähentämiseen on jo aikaisemmin saatu poikkeuslupa, vähennetään verotuksessa tappioiden vähentämistä koskevien säännösten mukaisesti.

Kysymys poikkeuslupajärjestelmän valtiontukiluonteesta on herännyt sen jälkeen, kun Euroopan Komissio on Saksan valtiota koskevassa valtiotukipäätöksessään (15.4.2011, nro C 7/2010) katsonut, että Saksassa vuodesta 2008 alkaen käytössä ollut tappiontasausjärjestelmä on kiellettyä valtiontukea. Suomen tappioiden vähentämistä koskeva poikkeuslupamenettely ei ole samanlainen järjestelmä kuin Saksan poikkeuslupajärjestelmä. Lisäksi Suomen järjestelmä oli voimassa jo silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Verovelvollisten kannalta merkittävää on, että kysymyksessä voi siitä huolimatta olla laiton tuki, joka sisämarkkinoille soveltumattomana voidaan määrätä perittäväksi takaisin. Toisaalta ns. vanhojen tukijärjestelmien yhteydessä komissio ei ole käytännössään soveltanut takaisinperintätoimia yhtä ankarasti kuin uusien tukien yhteydessä. Poikkeuslupamenettelyn tukiluonne selviää lopullisesti vasta, kun Euroopan tuomioistuin ja korkein hallinto-oikeus ratkaisevat niiden käsiteltävänä olevat tapaukset.