Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 30.10.2010

Arvonlisäverotuksessa käännetty arvonlisävero rakennusalalle

Käännetty verovelvollisuus kotimaan kaupan arvonlisäverotuksessa rakennusalalla otetaan käyttöön 01.04.2011 lukien. Uudistuksen keskeinen sisältö on, että rakennusalalla aliurakoitsijat eivät suorita myynnistään arvonlisäveroa, vaan aliurakasta veron maksaa myyjän puolesta rakentamispalvelun ostaja.

Uudistuksen tarkoituksena on kitkeä rakennusalalla esiintyvää harmaata taloutta eli talousrikollisuutta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tästä on aiheutunut Suomessa huomattavia verotulojen menetyksiä.

Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen rakentamispalvelujen kotimaan kaupassa tarkoittaa sitä, että rakennusalan aliurakoitsija veloittaa tilaajalta urakan verotta, ja tilaaja suorittaa veron aliurakoitsijan laskusta käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Tilaajalla on oikeus vähentää näin suoritettava vero, jos rakentamispalvelu on ostettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan vain silloin, kun

  • myyjä myy rakentamispalveluja, ja

  • rakentamispalvelun ostajan on yritys, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalveluja.


Tarkoituksena on siis, että käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan rakennusalan aliurakoitsijan myydessä rakentamispalveluja pääurakoitsijalle. Sen sijaan pääurakoitsijan myydessä rakentamispalveluja edelleen työn tilaajalle käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, vaan pääurakoitsija veloittaa rakentamispalvelun verollisena ja tilaaja vähentää veron vähennysoikeutta koskevin yleisin edellytyksin.

Rakentamispalveluna pidetään kiinteistöön kohdistuvaa rakennus-ja korjaustyötä sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttamista. Kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevat koneet, laitteet ja kalusteet eivät kuulu kiinteistöön.

Silloin kun rakentamispalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, myyjän tulee antaa ostajalle lasku, joka sisältää yleiset laskumerkinnät. Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä veron määrää. Laskussa tulee lisäksi olla ostajan arvonlisäverotunniste, joka suomalaisen ostajan ollessa kyseessä on y-tunnus. Lisäksi laskulla tulee olla merkintä siitä, että ostaja on veronmaksuvelvollinen.

Uudet säännökset tulevat voimaan 01.04.2011. Siirtymävaiheessa niitä sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan. Rakentamispalveluissa veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ennakkomaksut on saatu tai kun palvelu on suoritettu eli luovutettu vastaanottajalle. Voimaantulosäännöksessä olevan täsmennyksen mukaan uusia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin säännösten voimaantullessa keskeneräisiin rakentamispalveluiihin, joiden suorittamiseen on tosiasiallisesti ryhdytty ennen lain voimaantuloa eli 01.04.2011. Tätä säännöstä sovelletaan aliurakoitsijakohtaisesti.

Uudet säännökset sisältävät lukuisia tulkinnanvaraisuuksia ja varmasti myös soveltamisongelmia. Uudistus aiheuttaa huomattavasti lisää hallinnollista työtä ja mahdollisesti myös sekaannuksia.

Lisätietoja asiasta antaa Erja Valtare tai Kirsi Patrikainen, puh. (02) 2519000 tai erja.valtare(at)fiscales.fi tai kirsi.patrikainen(at)fiscales.fi.