Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 31.10.2013

Hallituksen esityksen luonnos verolainsäädännön uudistuksista lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö julkaisi 14.10.2013 luonnoksen elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Nyt julkistettu hallituksen esitysluonnos vastaa suurilta osin jo aiemmin hallituksen kehys- ja budjettiriihen päätöksissä esitettyä, mutta luonnokseen sisältyy kuitenkin muutamia uusia asioita sekä tarkennuksia aikaisempaan nähden. Merkittävistä uusista asioista mainittakoon mm. ehdotus vapaan oman pääoman rahastoista tapahtuvan varojenjaon verottamisesta. Uudistusten on pääosin tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

Yhteisöverokanta alenee 20 %:iin – tilikauden muuttaminen ”sanktioitu”

Keväällä tehdyn linjauksen mukaisesti yhteisöjen verokantaa ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin. Verovuonna 2014 sovellettaisiin kuitenkin 24,5 %:n yhteisöverokantaa, jos yhtiön tilikautta on muutettu päivänä, jolloin hallitus päätti yhteisöverokannan alentamisesta eli 21.3.2013, tai sen jälkeen. Tätä poikkeuksellista säännöstä sovellettaisiin tilanteissa, joissa tilikauden muutos johtaisi siihen, ettei yhteisöllä päättyisi verovuotta ollenkaan vuonna 2013 tai että verovuonna 2014 päättyvä tilikausi olisi alkanut 21.3.2013 jälkeen. Ehdotetulla säännöksellä halutaan siis estää verokannan muutoksesta hyötyminen muuttamalla tilikautta.

 

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta osinkoverolle

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta käsiteltäisiin verotuksessa vastaisuudessa pääsääntöisesti osinkotulona. Jos jakajana on listattu yhtiö, vapaan oman pääoman rahastoista tapahtuva varojenjako verotettaisiin aina osinkona. Sama koskisi pääsääntöisesti listaamattomia yhtiöitä. Poikkeuksellisesti varojenjakoa käsiteltäisiin luovutuksena, kun osakkeenomistajan listaamattomaan yhtiöön tekemä pääomasijoitus palautetaan tälle samalle osakkeenomistajalle viiden vuoden kuluessa pääomasijoituksen tekemisestä.

Ehdotukseen sisältyy siirtymäaika siten, etteivät säännökset koskisi ennen muutosten voimaantuloa listaamattomiin yhtiöihin tehtyjä pääomasijoituksia, paitsi jos varojenjaosta on päätetty 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2014 tehdyt pääomasijoitukset verotetaan siis vuoden 2015 loppuun saakka luovutuksina.

 

Osinko- ja pääomatuloverotus

Syyskuussa julkaisemassamme uutiskirjeessä käsiteltyihin yksityishenkilön osinko- ja pääomatuloverotuksen päälinjauksiin ei esitetty uusia muutoksia.

Sen sijaan listaamattoman yhtiön listayhtiöltä saaman osingon verotukseen ehdotetaan muutosta siten, että jatkossa se olisi nykyisen 75 %:n sijasta kokonaan veronalaista tuloa, kun osingonsaajan omistusosuus jakajan osakepääomasta on osinkoa jaettaessa alle 10 %.

 

Muista luonnokseen sisältyvistä muutosesityksistä

Säännöksiä pitkäaikaisten investointien poistojen muuttamisesta hyödykekohtaisiksi selvennettiin. Muutosehdotus koskee irtainta käyttöomaisuutta, jonka taloudellinen käyttöikä on vähintään kymmenen vuotta – nämä siis käsiteltäisiin menojäännöksestä erillään ja poistettaisiin hyödykekohtaisesti tasapoistoina.

Edustusmenot olisivat ehdotuksen mukaan myös tuloverotuksessa täysin vähennyskelvottomia nykyisen 50 %:n vähennyskelpoisuuden sijasta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä ei sovellettaisi enää verovuonna 2015. Alun perin tätä koskeva väliaikaislaki säädettiin olemaan voimassa 2013 – 2015. Samoin kävisi tuotannollisten investointien korotetuille poistoille.

Säännöstä yhteisöjen, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden korkovähennysoikeuden rajoittamisesta laajennettaisiin ja vähennyskelpoisten korkojen enimmäismäärää pienennettäisiin 30 %:sta 25 %:iin oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.

 

Lopuksi

Hallituksen esitys tullee melko nopeassa aikataulussa ja siinä odotetaan olevan joihinkin luonnoksessa esitettyihin kohtiin vielä muutoksia ja tarkennuksia. Seuraamme asian etenemistä.