Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 5.8.2011

Lahjus ja eräät muut menot yritysten verotuksessa

Verohallinto on 16.6.2011 antanut ohjeen, joka koskee lahjusten ja eräiden muiden menojen käsittelyä yrityksen verotuksessa. Ohjeen taustalla on OECD:n Suomea koskevan maatarkastuksen tarkastusraportti, jossa kiinnitettiin huomioita mm. lahjontaa koskevan verovelvollisille annetun erityisen ohjeen puuttumiseen.

Ohjeessa viitataan EVL 16 § 8-kohtaan, jonka mukaan lahjukset ja lahjusten luonteiset edut eivät ole tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita EVL 7 §:n nojalla vähennyskelpoisia menoja.

Lahjus voi olla vastikkeeton tai puettu näennäisen vastasuorituksen muotoon, kuten lahjottavalle tai hänen intressipiirilleen suoritetuksi konsulttipalkkioksi. Lahjus voidaan toteuttaa myös alihintaisena omaisuuden luovutuksena (HE 187/2005).

Lahjusten lisäksi ohjeessa on käsitelty lahjoitusten ja edustusmenojen vähennyskelpoisuutta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu käyttöomaisuuden määritelmästä elinkeinoverotuksessa

Rovaniemen hallinto-oikeuden ratkaisussa 6.7.2011 T 11/0273/1 käsiteltiin EVL 12 §:n mukaisen elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön tarkoitetun käyttöomaisuuden käsitettä. Tapauksessa A Oy omisti 20,83 prosenttia perustamansa E Oy:n osakekannasta. E Oy puolestaan omisti kokonaisuudessaan konepajateollisuutta harjoittavan F Oy:n osakekannan.

A Oy:n liikevaihto verovuodelta 2008 koostui yhdestä konsultointipalkkiosta ja oli 25.200 €. Verovuonna 2009 yhtiöllä ei ollut lainkaan liikevaihtoa. Verovuoden 2010 liikevaihto oli 14.245 €. Yhtiöllä ei ollut palkattua henkilökuntaa, eikä laskutukseen perustuvaa liiketoimintaa E Oy:n kanssa ollut tarkoituskaan harjoittaa. Yhtiöiden välinen yhteistoiminta on rajoittunut siihen, että A Oy:n osakas konsultoi E Oy:tä toimiessaan sen osapäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana.

Hallinto-oikeus totesi, että A Oy:n toiminnassa oli vain vähäisessä määrin kyse muusta kuin E Oy:n osakkeiden omistamisesta ja hallinnasta. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon, että E Oy:n osakkaat olivat sitoutuneet yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa realisoimaan yhtiön ja sen tytäryhtiön arvonnousun ennalta sovitun, suhteellisen lyhyen määräajan kuluessa, E Oy:n osakkeita ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettuna elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitettuna käyttöomaisuutena.