Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 5.9.2012

Valtion 2012 budjetin veroratkaisut

Valtiovarainministeriö ehdottaa vuoden 2012 budjettiin seuraavanlaisia veroratkaisuja:

Ansiotulot
Ansiotuloveroperusteisiin tehdään 2,5 prosentin tarkistus, jolla pyritään estämään työn verotuksen kiristyminen kaikilla tulotasoilla. Lisäksi pienten työtulojen verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä. Kunnallisverotuksen perusvähennystä korotetaan.

Pääomatulot
Pääomaverokantaa korotetaan 28 prosentista 30 prosenttiin ja pääomatulovero muutetaan progressiiviseksi siten, että verokanta on 32 % pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin.

Osingot ja yhteisövero
Listaamattomista yhtiöistä nostettavan verovapaan pääomatulo-osingon enimmäismäärä alennetaan 90 000 eurosta 60 000 euroon. Yhteisöveroprosenttia alennetaan vuoden 2012 alusta 1 prosenttiyksiköllä 26 prosentista 25 prosenttiin.

Korkovähennys
Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan siten, että vuonna 2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna 2013 80 %, ja vuonna 2014 75 % asuntolainan koroista.

Kotitalousvähennys ja lahjoitusvähennys
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää pienennetään 3.000 eurosta 2.000 euroon. Lisäksi työosuudesta korvattava prosenttiosuus laskee 60 prosentista 45 prosenttiin. Luonnollisten henkilöiden yliopistoille ja korkeakouluille suorittamien lahjoitusten (850 – 250.000 €) määräaikaista verovähennysoikeutta jatketaan vuodella.

Korkotulojen lähdevero ja yhteisetuudet
Talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta perittävä 28 prosentin lähdevero korotetaan vuoden 2012 alusta lähtien 30 prosenttiin. Yhteisetuuksien (mm. yhteismetsä, tiekunta tai osakaskunta) verokantaa nostetaan 26 prosentista 30 prosenttiin.

Avainhenkilöiden lähdeverotus
Niin sanotun avainhenkilölain eli ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain (1551/1995) voimassa oloa jatketaan neljällä vuodella.

Perintö- ja lahjaverotus
Vuoden 2012 alusta ensimmäisen veroluokan asteikkoihin ehdotetaan lisättäväksi uusi neljäs porras siten, että ylin veroprosentti nousisi 13 prosentista 16 prosenttiin 200 000 euroa ylittävältä pesäosuuden tai lahjan osalta.

Arvonlisäverotus
Veron määrä on pääsääntöisesti 23 prosenttia veron perusteesta. Elintarvikkeiden, rehujen ja ravintoloiden ruokamyynnin vero on 13 %.

Henkilökuljetusten, majoitus- ja liikuntapalveluiden, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsy-maksujen, televisiolupamaksutulojen, lääkkeiden, kirjojen, tekijän myymien taide-esineiden, taide-esineiden maahantuonnin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamien tekijänkorvauksien ja vuodesta 2012 alkaen sanoma- ja aikakauslehtitilausten vero on 9 %. Sanoma- ja aikakauslehdet siirtyvät 0 prosentin verokannasta 9 prosentin alennettuun verokantaan vuoden 2012 alusta lukien. Eräisiin työvaltaisiin palveluihin sovellettu alennettu verokanta -kokeilu päättyy vuoden 2011 lopussa.