Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 7.11.2011

Perintö- lahjaveroasteikkoon muutoksia

Hallitus on esittänyt, että perintö- ja lahjaverolakia muutettaisiin siten, että ensimmäisen veroluokan perintö- ja lahjaveroasteikkoon lisättäisiin uusi neljäs porras. Uusi neljäs porras koskisi sekä perintöjä että lahjoja, jotka ylittävät määrältään 200.000 euroa.

Laki on tarkoitus astua voimaan 1. päivänä tammikuuta 2012.

Uudet I luokkaa koskevat perintö- ja lahjaveroasteikot löytyvät täältä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu kotitalousvähennyksen myöntämisedellytyksistä

Turun hallinto-oikeuden ratkaisussa 20.10.2011 11/0686/3 katsottiin, että rivitaloyhtiön osakkaan itse toteuttamasta ja kustantamasta kattoremontista aiheutuneet kulut eivät oikeuttaneet kotitalousvähennykseen.

Asunto-osakeyhtiölle oli vuonna 2003 myönnetty toimenpidelupa tasakaton muuttamiseksi harjakatoksi. Yhtiö oli päättänyt, että kukin osakas saa halutessaan toteuttaa työn itsenäisesti omalla kustannuksellaan.

Asunto-osakeyhtiö vastaa muun muassa omistamansa rakennuksen katon muutostöistä ja muusta kunnossapidosta. Ulkokatto ei liity osakeomistuksen perusteella hallittuun huoneistoon siten, että se olisi osa asuntoa kotitalousvähennyksen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa. Yhtiön osakkailla ei siten ole yhtiön huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajina oikeutta kotitalousvähennykseen yhtiön ulkokaton muutostöiden kustannuksien osalta.

Veronumeromenettely käyttöön vuoden 2012 aikana

Veronumero lähetetään jatkossa verokortin yhteydessä kaikille suomalaisille ja ulkomainen työntekijä saa veronumeron verotoimistosta henkilötunnusta hakiessaan. Vaikka veronumero lähetetään jatkossa kaikille suomalaisille verokortin yhteydessä, veronumerolla on merkitystä ainoastaan rakennusalalla toimiville henkilöille. Rakennusalalla uusi veronumeromenettely on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 puolessa välissä.

Jatkossa rakennusalan työntekijät kirjataan Verohallinnon ylläpitämään julkiseen rakennusalan veronumerorekisteriin. Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden kuvallisesta tunnistekortista tulisi nykyisten tietojen lisäksi löytyä jatkossa myös tieto henkilön veronumerorekisteriin merkitystä veronumerosta.

Valvontavastuuta laajennettaisiin koskemaan rakennuttajan lisäksi myös päätoteuttajaa ja työnantajaa. Rakennusalan veronumerorekisterin tarkoituksena on lisätä seurantaa, jonka avulla voidaan entistä tehokkaammin varmistaa verosäännösten noudattaminen rakennusalan työntekijöiden keskuudessa.