KORONA-POIKKEUSTILANTEESEEN LIITTYVÄT TUKITOIMET YRITYKSILLE

Tästä löydät tietoa yrityksille osoitetuista tukitoimista koronatilanteen vuoksi. Alla on käsitelty Business Finlandin ja ELY-keskuksen avustuksia, yksinyrittäjän tukia ja Finnveran antamia takauksia. Lisäksi tässä on käsitelty verojen maksuun ja TyEL- ja YEL-maksuihin liittyviä joustoja ja lomautuksiin sekä vuokranmaksuun liittyviä helpotuksia. Tekstissä on tuotu esiin myös vaihtoehdot maksuvaikeuksien yhteydessä ja kuvattu yrityssaneerauksen tuomia helpotuksia sekä konkurssiin liittyviä näkökohtia. Lopuksi on kerrottu yhtiökokousten järjestämiseen tulevista muutoksista.

BUSINESS FINLANDIN JA ELY-KESKUKSEN AVUSTUKSET

Business Finland tarjoaa rahoitusta yrityksille, jotka kärsivät koronaviruksen vaikutuksista. Business Finland tarjoaa rahoitusta uusien toimintatapojen ja tuotteiden kehitystä varten. Haettavat tuet ovat esiselvitysrahoitusta (enintään 10.000 euroa) tai kehittämisrahoitusta (enintään 100.000 euroa) ja kynnys niiden saamiseksi on suhteellisen matala. Rahoitus kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Business Finlandin tuet ovat yli viisi henkilöä työllistäville yrityksille ja ELY-keskus puolestaan tarjoaa vastaavia tukia pienemmille yrityksille. Tuet eivät koske yksinyrittäjiä. Hallitus on sopinut muokkaavaansa tukia siten, että niitä voitaisiin kohdentaa nykyistä enemmän kiinteisiin kuluihin.

Lue lisää Business Finlandin häiriötilannerahoituksesta täältä ja ELY-keskuksen poikkeusrahoituksesta täältä.

YKSINYRITTÄJÄN TUET

Yksinyrittäjät voivat hakea sijaintikunnaltaan 2.000 euron tukea. Tukea on mahdollista saada, mikäli myyntituotot ovat koronaviruksen vuoksi laskeneet yli 30 prosenttia ja kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Tukea voi käyttää kaikkiin liiketoiminnasta maalis-elokuussa 2020 aiheutuviin kuluihin yrittäjän omaa palkkaa lukuun ottamatta. Kunnat antavat tarkempia ohjeita hakemuksen teosta nettisivuillaan ja tarvittaessa hakemuksen voi laatia Sopimustieto -palvelussa ilmaiseksi.

Yksinyrittäjä voi poikkeuksellisesti saada työttömyysturvaa ajalla 16.3.–30.6.2020 ilmoittautumalla työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyysturva on 724 euroa kuukaudessa ja sen saaminen ei edellytä yrityksen toiminnan lopettamista.

Lue lisää täältä.

RAVINTOLOIDEN TUKIPAKETTI

Ravintoloiden tukitoimenpiteet on hyväksytty eduskunnassa, mutta niiden käyttöönotto on mahdollista vasta Euroopan komission hyväksynnän jälkeen. Tukipaketin mukaan ravintoloiden on mahdollista saada uudelleentyöllistämisen tukea ja lisäksi hyvitystä ravintolatoiminnan rajoittamisesta.

Uudentyöllistämistukea maksetaan 1.000 euroa jokaista sellaista työntekijää kohden, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2.500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään niin monen työntekijän osalta, kuin yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020. Tukea on mahdollista saada myös henkilöstöpalveluyritykseltä tilattuun työhön. Hakemus tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Toiminnan rajoittamisesta maksettavan hyvityksen osalta ravintoloiden on mahdollista saada korvausta perustuen myynnin alenemiseen huhtikuussa 2020 suhteessa vuoden 2019 huhti-toukokuun tai vaihtoehtoisesti vuoden 2020 tammi-helmikuun keskimyyntiin. Hyvitys on enintään 15 prosenttia vertailuajan myynnistä ja siihen vaikuttaa se, missä määrin toiminta on supistunut. Suurimmalle osalle yrityksiä tuki maksetaan automaattisesti.

FINNVERAN ANTAMAT TAKAUKSET

Finnvera myöntää takauksia pankin kanssa neuvoteltuihin lainoihin normaalia alhaisemmilla takausprovisioilla. Finnveran antamat takaukset ovat alkutakaus, pk-takaus tai Finnvera-takaus tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Lisäksi jo myönnettyjen Finnveran antamien lainojen osalta on mahdollista saada lyhennysvapaita kuukausia.

Lue lisää täältä.

BUSINESS FINLANDIN ANTAMAT LAINAT

Business Finland ottaa mahdollisimman pian huhtikuun aikana käyttöön uuden T&K&I-lainan. Laina on tarkoitettu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen työvoimaintensiivisillä aloilla, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia.

Lue lisää täältä.

VEROJEN MAKSU JA ILMOITTAMINEN

Yrityksen kannattaa hakea muutosta ennakkoverojen määrään, mikäli tuloksen oletetaan muodostuvan arvioitua alhaisemmaksi. Jo maksettuja ennakkoveroja voi myös tapauskohtaisesti saada takaisin. Muutosta voi poikkeuksellisesti hakea ilman välitilinpäätöstä tai muuta kirjallista selvitystä. Hakemuksen voi tehdä Omaveron kautta.

Verojen maksuun liittyvien vaikeuksien kohdalla verohallinto tarjoaa maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin. Viivästyskorko on normaalin 7 %:n sijaan 3 % helmikuun 2020 jälkeen erääntyneiden verojen osalta ja ensimmäisen erän takaisinmaksu on todennäköisesti vasta syyskuussa. Käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Maksujärjestely on mahdollista saada, mikäli veroja ei ole ulosotossa ja ilmoitusvelvollisuuksista on huolehdittu. Maksujärjestelyä voi hakea Omaverossa tai puhelimitse numerosta 029 497 028.

Tekemällä maksujärjestelypyynnön voi myös hakea takaisin ne yrityksen maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi- helmi- ja maaliskuussa 2020. Verot maksetaan takaisin maksujärjestelyssä ja niistä maksetaan myös 3 %:n viivästyskorko arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Maksujärjestelypyynnöllä on myös mahdollista saada takaisin ne veronpalautukset, jotka on 25.3.-15.6.2020 käytetty yrityksen verojen maksuun. Tällöin ne verot, joille palautusta oli alun perin käytetty, muuttuvat jälleen maksamattomiksi ja niille kertyy viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Valmiste- ja autoverojen osalta ei voi hakea maksujärjestelyä, mutta niiden osalta voi hakea maksulykkäystä vastaavasti helpotetuin ehdoin puhelimitse numerosta 029 497 156.

Verohallinto on poikkeuksellisen tilanteen vuoksi pidentänyt yhteisöjen, kuten osakeyhtiöiden, ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa. Veroilmoituksen voi nyt antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun normaalisti määräaika on neljä kuukautta. Verohallinnon päätös koskee yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana.

Lue lisää täältä.

TYEL- JA YEL-MAKSUJEN ALENNUS JA MAKSUAJAN PIDENNYS

Työnantajan TyEL-maksujen määrää on päätetty alentaa tilapäisesti 2,6 prosenttiyksiköllä ajalla 1.5–31.12.2020. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus saada TyEL- ja YEL-maksuihin kolmen kuukauden maksuaika 2 %:n korolla. Tätä pidennystä tulee pyytää suoraan omalta eläkevakuutusyhtiöltä.

LOMAUTUS

Yritysten mahdollisuutta lomauttaa työtekijöitään on helpotettu koronakriisin vuoksi. Lomautuksen aloittamista on nopeutettu ja lomauttaminen on mahdollista normaalista poiketen myös määräaikaisten työntekijöiden kohdalla. Lisäksi koeajalla olevan työntekijän työsuhde voidaan purkaa taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. On huomattava, että alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla tästä poikkeavia määräyksiä.

Lomautusten käyttöä helpottavien sääntöjen vastapainoksi irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuutta on pidennetty yhdeksään kuukauteen (normaalisti neljä tai kuusi kuukautta) ja lisäksi työntekijöiden oikeutta työttömyysturvaan on osin laajennettu.

Lue lisää täältä.

HELPOTUKSIA VUOKRIIN

Ainakin seuraavat vuokranantajat ovat ilmoittaneet antavansa helpotuksia vuokralaistensa vuokranmaksuun koronakriisin aikana vähintäänkin valikoidusti:

MAKSUVAIKEUDET

Hallitus aikoo rajoittaa pk-yrityksiltä veloitettavien perintäkulujen määrää vastaavasti kuin kuluttajien osalta on tehty. Viranomaiset voivat nyt poikkeuksellisesti myöntää korotonta maksuaikaa kolme kuukautta, kun kyse on yli sadan euron suuruisesta julkisoikeudellisesta maksusta. Mikäli saatavia on jo ulosoton perittävänä, on hyvä olla yhteydessä ulosottoon mahdollisimman pian. Hallitus on esittänyt ulosottoon väliaikaisia kevennyksiä ja muun muassa maksuvapaata olisi mahdollista saada jopa kuudeksi kuukaudeksi

YRITYSSANEERAUS

Maksuvaikeuksien alkaessa on hyvä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä velkojaan ja selvittää mahdollisuus sopia maksuajasta. Mikäli taloudellisia vaikeuksia ei saada selätettyä vapaaehtoisten neuvottelujen kautta, on hyvä pohtia yrityssaneerauksen sopivuutta kyseiseen tilanteeseen. Yrityssaneerauksesta välittömästi saatava etu on perintäkielto ja lisäksi yrityssaneeraus mahdollistaa mm. vuokrasopimuksen ja työsuhteiden irtisanomisen nopeutetulla aikataululla. Yrityssaneeraukseen hakemisessa ajoitus on tärkeää ja sen toimivuus juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen tulisi selvittää ajoissa. Hallitus selvittää, pääseekö yrityssaneeraukseen tällä hetkellä riittävän helposti.

KONKURSSI

Konkurssihakemuksen teko on viimesijainen keino maksukyvyttömyystilanteissa. Se on kuitenkin monesti myös velkojan kannalta huono vaihtoehto, sillä konkurssissa velkojat eivät useinkaan saa kuin osan saamisestaan ja senkin vasta pitkän ajan kuluttua.

Hallituksen esityksen mukaan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttäminen estetään väliaikaisesti. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Nykytilanteessa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan, jotta yrityksiä ei voisi hakea konkurssiin vain väliaikaisen maksukyvyttömyyden vuoksi.

YHTIÖKOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Hallituksen esityksen mukaan yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun 2020 loppuun mennessä. Myös etäosallistumisen ja valtuutusten käyttöä on tarkoitus lisätä väliaikaisesti. Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen päätöksellä etäkokouksena ja osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi tietyin rajoituksin osallistua myös asiamiehen välityksellä. Lisäksi osuuskunnan ja yhdistyksen hallitus voisi sallia etäosallistumisen, vaikka se ei olisi niiden sääntöjen mukaan mahdollista.

NEUVONTA KORONATILANTEESEEN LIITTYVISSÄ HAASTEISSA

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin liittyvissä kysymyksissä kuten rahoitusjärjestelyissä, neuvoteltaessa uudelleenrahoituksesta sekä kaikissa taloudellisissa toimeksiannoissa, jotka vaativat ymmärrystä maksukyvyttömyystilanteista, vakuusjärjestelyistä, yrityssaneerauksista ja konkursseista. Lisäksi meiltä saa asiantuntija-apua erilaisissa oikeudellisissa prosesseissa, arvonmäärityskysymyksissä, KHT-tilintarkastajalausunnoissa, erityistarkastuksissa sekä kassavirtalaskelmien laatimisessa. Lue täältä lisää.

OLETHAN YHTEYDESSÄ 

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme Maija Skyttään, p.+358 20 7205 493.

Päivitetty 29.5.2020

Fiscalesin veroasiantuntija Maija Skyttä
Maija Skyttä
Puh. +358 20 7205 493