Yrityksille suunnatun tuen tarkoituksena on auttaa yrityksiä selviytymään koronan aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Eri tukimuotojen saamisen edellytykset vaihtelevat yrityksen koon mukaan, poikkeuksena Valtiokonttorin myöntämä kustannustuki. Yhteistä kaikille tukimuodoille on se, että yrityksen taloudellinen tilanne tulee olla heikentynyt koronan vuoksi.
 

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen on jaettu seuraavin tavoin:

  • Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta
  • 1-5 henkeä työllistävien tuen myöntää ELY-keskus
  • Suurempien yritysten tuen myöntää Business Finland
  • Kustannustuen myöntää Valtiokonttori

Tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti, eikä tukea voida myöntää samaan tarkoitukseen yhtä kertaa useammin. Vaikka tukien saamisen edellytykset täyttyisivät useamman tuen osalta, ei yhteenlaskettujen tukien yrityskohtainen yläraja, 800 000 euroa, saa ylittyä.

Yksinyrittäjien tuki


Yksinyrittäjän tukea saadakseen yrittäjän tulee olla YEL-rekisterissä, tai vaihtoehtoisesti kyetä esittämään vähintään 20.000 euron yrittäjätulot tai laskutus. Jotta yksinyrittäjä voi saada tukea, yrityksellä ei myöskään saa olla palkattua työvoimaa hakemushetkellä.

Tuen saaminen edellyttää myös, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Tämän lisäksi yksinyrittäjällä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja vuoden 2019 tilinpäätöksestä täytyy ilmetä, että tilikauden tulos on ollut positiivinen.


Yksinyrittäjien tuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020. Tuen hakemiselle tullaan perustamaan toinen hakukierros, joskin sen ajankohta on vielä epäselvä. Yksinyrittäjien on hyvä pitää mielessä, että ELY-keskuksen myöntämät kehittämistoimintaan tarkoitetut kehittämisavustus ja kehittämispalvelut ovat myös yksinyrittäjien haettavissa.

1-5 henkeä työllistävien yritysten tuki


ELY-keskuksen myöntämää kehittämisavustusta voi hakea markkina- tai tuotantohäiriön perusteella. Avustusta voi hakea joko tilanneanalyysin tekemiseen tai yrityksen kehittämistoimenpiteisiin. Tukea voi hakea vain yhteen toimenpiteeseen kerrallaan, ja kumpaakin avustusta voi saada vain kerran. Hakemusten välissä tulee olla kulunut kuukausi.

Tilanneanalyysiin myönnettävä tuki on enimmillään 10.000 euroa. Tuki on tarkoitettu esimerkiksi uusien liiketoimintojen tai tuotannon järjestelyn suunnitteluun ja selvittelyyn.

Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää enintään 100.000 euroa. Tavoitteina tulee olla tuotteiden tai tuotannon uudenlaiset ratkaisut, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia selvitä koronakriisistä.

Tukien saamien edellyttää lähtökohtaisesti, että yrityksellä on kannattavat tulevaisuuden näkymät. Tukea voidaan niin ikään myöntää ainoastaan sellaisille yrityksille, joiden markkina- ja tuotantohäiriöt ovat koronaviruksen aiheuttamia.


ELY-keskuksen tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoituksen haku on päättynyt 8.6.2020.

Täältä voit seurata ELY-keskusten mahdollisia uusia tukimuotoja.

Suurempien yritysten rahoitus


Business Finland myöntää vähintään kuusi henkilöä työllistävälle yritykselle esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta, sekä tilapäistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainaa (TKI-laina).

TKI-lainaa voidaan käyttää kahdentyyppisiin projekteihin.

  1. Kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä.


Rahoitustaso pääsääntöisesti 70 % ja myönnettävän rahoituksen määrä enintään 500 000 euroa.

  1. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka haluavat panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan häiriötilanteessa kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun edellytysten parantamiseksi.

Rahoitustaso pääsääntöisesti 50 %. Myönnettävän rahoituksen määrälle ei ole euromääräistä ylärajaa.

Molemmissa tapauksissa rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista. Laina-aika on pääsääntöisesti 0-7 vuotta.

Esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen hakuaika on päättynyt 8.6.2020, mutta Business Finlandin tilapäisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan (TKI-laina) hakuaikaa on puolestaan jatkettu 14.5.2021 asti.

Business Finlandin myöntämästä TKI-lainasta lisää täällä.

Valtiokonttorin kustannustuki


Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Toisin kuin edellä mainituilla tuet, kustannustuki kohdistuu yrityksen kiinteisiin kuluihin, eikä sen tarkoitus ole korvata liikevaihdon laskemista. Tuen saaminen edellyttää kuitenkin, että liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia. Tuen määrä yritystä kohden voi olla 2.000 – 500.000 euroa.

Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.


Haku päättyi 26.2.2021, kolmatta kierrosta valmistellaan.

Lisätietoa Valtiokonttorin kustannustuesta täältä

Ravintoloille myönnettävä tuki


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta mahdollistaa ravintoloiden kaikkien tilojen sulkemisen asiakkailta kolmen viikon määräajaksi aikavälillä 8.3.2021 – 28.3.2021.

Valtioneuvosto valmistelee erikseen säännökset, joiden nojalla sulusta johtuvia menetyksiä voidaan kompensoida tämän lakiehdotuksen johdosta. Kompensaatiotasoa määriteltäessä voidaan ottaa huomioon, ettei yrityksen pysty reagoimaan äkillisesti toteutettaviin rajoituksiin normaaleilla kustannusten sopeuttamiseen tähtäävillä toimilla. Kompensaatiomalli on tarkoitus toteuttaa kustannustukena tai jollain muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Finnveran lainatakaus


Finnvera mahdollistaa uuden käyttöpääomarahoituksen myöntämisen ensisijaisesti takaamalla pankin myöntämän lainan. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin.

Yrityksen toimintavuosista riippuen Finnvera myöntää joko alkutakauksen enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, tai Pk-takauksen yli kolme vuotta toimineille yrityksille. Finnvera-takausta voidaan käyttää käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos alku- tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen.

11.9.2020 lähtien rahoittajat voivat hakea Finnvera-takausta yrityksen puolesta.

Finnveran tuesta voit lukea lisää täältä.

Verojen maksu


Jos yrityksen tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoverojen määrään voi hakea muutosta. Muutosta voi tarvittaessa hakea useamman kerran vuodessa. Jos näyttää kuitenkin siltä, ettei veroja pysty maksamaan ajallaan, voi tilapäisissä maksuvaikeuksissa hakea Verohallinnolta maksujärjestelyä.

Maksujärjestelyä voi hakea jos maksuvaikeudet ovat tilapäisiä, eikä ulosotossa ole veroja ja että aiemmin Verohallinnon kanssa tekemäsi maksujärjestelyn verot on maksettu. Tämän lisäksi edellytetään että olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset. Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyyntösi.

Verohallinnon tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Yrityssaneeraus


Maksuvaikeuksien kohdatessa kannattaa pyrkiä selvittämään mahdollisuus maksuajasta. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, yrityssaneeraus voi olla vaihtoehto. Yrityssaneerauksesta välittömästi saatava etu on perintäkielto ja lisäksi yrityssaneeraus mahdollistaa mm. vuokrasopimuksen ja työsuhteiden irtisanomisen nopeutetulla aikataululla. Yrityssaneeraukseen hakemisessa ajoitus on tärkeää ja sen toimivuus juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen tulisi selvittää ajoissa.

Konkurssi


1.2.2021 voimaan astuneen muutoksen myötä velkojan on annettava velallisyritykselle vähintään 30 päivää maksuaikaa selvälle ja erääntyneelle saatavalle ennen konkurssihakemuksen tekemistä. Epäselvästä tai riidanalaisesta saatavasta yritystä ei voida hakea konkurssiin. 30 päivän maksuaika on voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka.

Jos velallinen ei maksa saatavaa 30 päivän kuluessa maksukehotuksen tiedoksisaannista, syntyy konkurssilain mukainen maksukyvyttömyysolettama. Aivan vähäisistä saatavista yritystä ei voida asettaa konkurssiin, sillä konkurssiin asettamisen tulee olla tarkoituksenmukaista konkurssimenettelystä saatavaan hyötyyn ja kustannuksiin.


 

Taloushallinnon asiantuntija Johannes Vuorenpää
Johannes Vuorenpää
Puh. +358 20 7205 484