Läheisen kuolema ja perunkirjoitus

Läheisen kuollessa, tulee sen, kuka on lähimpänä perittävää eli yleensä puolison tai rintaperillisen huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.  Kolmen kuukauden määräaikaan on kuitenkin mahdollista pyytää Verohallinnolta lisäaikaa, mikäli pesän varallisuuden tai velkojen selvittäminen taikka sukuselvityksen laatiminen vie enemmän aikaa.

Toisin kuin yleensä luullaan, perunkirjoitus vaatii laajaa juridista ja verotuksellista osaamista ja tästä syystä perunkirjoitus kannattaa antaa perhevarallisuusoikeuteen erikoistuneen juristin hoidettavaksi. Erityisesti tilanteissa, joissa perittävä on ollut yrittäjä, sijoittaja tai vain passiivinen omistaja listaamattomassa yhtiössä, vaatii pelkästään yritysvarallisuuden arvostaminen asiaan perehtyneisyyttä, kuten myös yritystoiminnan jatkamiseen perillisten toimesta liittyvät kysymykset.

Perukirjan merkitys

Perukirja on tärkeä juridinen asiakirja, jolla on useita tehtäviä. Perukirja toimii ensinnäkin pesänselvitystä ja perinnönjakoa palvelevana omaisuusluettelona ja siitä tulee selvitä pesän varat ja velat. Lisäksi jos perittävä oli avioliitossa, tulee perukirjassa listata myös lesken varat ja velat kuolinpäivälle arvostettuna. Perukirjaan tuleekin koota tiedot kaikista perittävän juridisesti merkityksellisisistä dokumenteista.

Lisäksi perukirja toimii osakasluettelona, josta ilmenee kuolinpesän osakkaat, joita ovat lakimääräiset perilliset, leski avio-oikeuden perusteella ja yleistestamentinsaajat. Myös perittävän entinen aviopuoliso on pesän osakas, jos omaisuuden ositusta ei ole toimitettu. Kuolinpesän osakkaat on yksilöitävä perukirjaan ja kutsuttava perunkirjoitukseen.

Osakkaiden lisäksi perukirjaan on otettava maininta jokaisesta, jolla on oikeus saada jäämistöstä jotakin. Perittävä on esimerkiksi voinut testamentissaan määrätä, että hänen omaisuudestaan on annettava tietty esine tai rahasumma henkilölle, joka ei ole pesän osakas. Tällaista testamenttimääräystä kutsutaan erityistestamentiksi eli legaatiksi. Legaatinsaaja tulee merkitä myös perukirjaan vaikkakaan hän ei ole kuolinpesän osakas erityistestamenttisaannon perusteella. Kolmanneksi perukirja toimii myös veroilmoituksena perintöverotuksen toimittamista varten.

Varojen arvostaminen perunkirjoituksessa

Mikäli perittävän varallisuuteen kuului listaamattoman yhtiön osakkeita tai muu yritys kuten henkilöyhtiö, tulee nämä, kuten kaikki muukin perittävän omaisuus, arvostaa perunkirjoituksessa kuolinpäivän mukaiseen käypään arvoonsa. Muun omaisuuden ja velkojen osalta arvostaminen on yleensä helpompaa, kun esimerkiksi tavanomaisen sijoitusvarallisuuden osalta arvot saa pankin tai varainhoitajan toimittamasta kuolinpäivän saldotodistuksesta. Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden osalta on mahdollista pyytää kiinteistönvälittäjän arviolausuntoa. Toki myös sijoitusvarallisuuden osalta on oltava tarkkana sen suhteen, minkälaisesta sijoitustuotteesta on kyse ja miten esimerkiksi sijoitusvakuutus merkitään perukirjaan.

Yrityksen arvonmäärityksen menetelmät

Yritysvarallisuuden osalta arvostaminen on mutkikkaampaa. Yritysvarallisuuden osalta arvostaminen voi tapahtua niin sanottujen vertailukauppojen osalta, jos sellaisia on toteutettu. Vertailukaupoilla tarkoitetaan toisistaan riippumattomien osapuolten tekemiä kauppoja yhtiön osakkeilla ja niiltä edellytetään läheisyyttä verovelvollisuuden syntyhetkeen eli tässä perittävän kuolinpäivään, jotta niitä voidaan käyttää arvotuksessa perusteena. Usein tällaisia vertailukauppojatietoja ei ole saatavilla, jos kyse on esimerkiksi perheyhtiöstä tai muusta yhtiöstä, jonka osakaspiiri on haluttu pitää rajoitettuna.

Lisäksi vertailukauppojen osalta on kiinnitettävä huomiota siihen, liittyykö kauppoihin erityisiä olosuhteita, joiden takia kauppoja ei voida ottaa osakkeen arvotuksen perustaksi. Esimerkiksi moniäänisistä osakkeista maksettu erityisen korkea kauppahinta määräysvallan saamiseksi kertoo vain kyseisten osakkeiden arvon kyseisessä yksittäisessä kaupassa, eikä tällaista vertailukauppaa voida välttämättä käyttää muiden osakesarjojen arvon määrityksessä.

Vertailukauppojen puuttuessa joudutaankin usein turvautumaan Verohallinnon arvostamisohjeen mukaisen yrityksen substanssi- ja tuottoarvon määrittämiseen, jota voidaan pitää ns. varovaisena arviona yhtiön käyvästä arvosta. Substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen varojen ja velkojen käypien arvojen erotusta ja tuottoarvolla taas yrityksen tuloslaskelmien mukaisten tulosten perusteella määritettyä arvoa. Lähtökohtaisesti yrityksen käypänä arvona pidetään substanssi- ja tuottoarvon keskiarvoa, jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo. Jos taas substanssiarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin tuottoarvo, pidetään käypänä hintana yksin substanssiarvoa. Osakkeen käypä arvo saadaan, kun yrityksen käypä arvo jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Koska yrityksen arvon määrittäminen substanssi- ja tuottoarvon perusteella on kaavamaista ja ottaa huonosti huomioon yrityksen ominaispiirteet, voidaan yrityksen arvonmäärittämisessä käyttää myös muita arvonmääritysmenetelmiä, kuten esimerkiksi kassavirtojen nykyarvolaskelmia. Muiden arvonmääritysmenetelmien käyttö edellyttää arvostamisohjeen mukaista tietopohjaa laajempaa tosiasia-aineistoa. Riippumatta arvostusmenetelmästä yrityksen minimiarvona pidetään perintö- ja lahjaverotuksessa substanssiarvon perusteella laskettua arvoa.

Mitä muuta yritysvarallisuuden arvostamisessa tulee huomioida?

Yhtiön arvostukseen perintötilanteessa saattaa vaikuttaa myös muut seikat, jotka vaikuttavat yhtiön osakkeiden luovutusmahdollisuuksiin. Osakkeiden arvon määrityksessä ei lähtökohtaisesti huomioida yhtiön osakkeiden erilajisuutta tai yhtiöjärjestyksen suostumus- tai lunastuslausekkeita tai muita erityispiirteitä.  Kuitenkin mikäli osakkeiden erilajisuus vaikuttaa esimerkiksi varojenjakoon, voidaan tällaiset erityispiirteet huomioida arvostuksessa.  Myös osakkeen lunastusuhka voi vaikuttaa osakkeen arvostukseen sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella voidaan tehokkaasti estää osakkeiden luovuttaminen esimerkiksi suvun ulkopuolisille ostajille eikä perinnönsaajilla ole sellaista vaikutusvaltaa yhtiössä, että he voisivat halutessaan poistaa tai torjua lunastusuhan. Myös osakassopimuksilla voi määrätyissä tilanteissa olla vaikutusta verotusratkaisuihin.    

Yhteenveto

Mikäli perittävän varallisuuteen sisältyy yritysvarallisuutta, kannattaa turvautua asiantuntijan apuun perunkirjoituksen laadinnassa ja yritysomaisuuden arvostamisessa. Kun perukirja toimii perustana tulevalle mahdolliselle jäämistöositukselle ja perinnönjaolle, on viisasta jo perunkirjoitusvaiheessa ennakoida osituksessa ja perinnönjaossa eteen tulevia vero- ja perintöoikeudellisia kysymyksiä yhdessä asiantuntijan kanssa.

Fiscales apunasi

Meiltä saat apua yrityksen arvostamiseen liittyvissä kysymyksissä, perunkirjoituksen toimittamisessa ja kuolinpesän verosuunnittelussa.  

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

ilkka-kiesi
Ilkka Kiesi
Puh. +358 41 730 9701