Osakeyhtiön kotipaikan siirto toiseen ETA-maahan helpottui, kun osakeyhtiölakia muutettiin kotipaikan siirtoa koskevilla säännöksillä. Muutokset astuivat voimaan 1. tammikuuta 2023.  

Ennen tätä muutosta osakeyhtiölaissa ei ollut kotipaikan siirtoa koskevaa sääntelyä. 

YHTIÖOIKEUDELLISEN KOTIPAIKAN SIIRTO

Kotipaikan siirron mahdollistavan lakiuudistuksen taustalla on EU-direktiivin täytäntöönpano.  

Kotipaikan siirrossa on kyse järjestelystä, jossa suomalainen osakeyhtiö muuttaa yhtiömuotonsa toisessa ETA-valtiossa sallittuun oikeudelliseen muotoon ja siirtää kotipaikkansa kyseiseen valtioon.  

Lakimuutos mahdollistaa vastaavasti toiseen ETA-valtioon rekisteröityneen suomalaista osakeyhtiötä vastaavan ulkomaisen yhtiön kotipaikan siirtämisen Suomeen. 

MENETTELYN PÄÄKOHDAT 

Kotipaikkaa siirtävän yhtiön täytyy laatia siirtosuunnitelma. Siirtosuunnitelmassa on oltava mm. selvitys siirron syistä, taloudelliset vaikutukset, ehdotus kotipaikan siirron täytäntöönpanon suunnitellusta aikataulusta ja rekisteröintiajankohdasta sekä selvitys todennäköisistä työllisyysvaikutuksista. 

Kotipaikan siirto edellyttää myös, että siirtyvän yhtiön hallitus laatii selvityksen osakkeenomistajille ja työntekijöille. Selvityksessä on perusteltava ja selvitettävä kotipaikan siirron taloudelliset ja oikeudelliset näkökohdat, kuten vaikutukset tulevaan liiketoimintaan sekä osakkeenomistajille ja työntekijöille aiheutuvat seuraukset. 

Lisäksi siirtyvän yhtiön hallituksen on nimettävä yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan siirtosuunnitelmaa ja hallituksen selvitystä koskeva lausunto. Lausunnon antajaksi voidaan nimetä myös kohdevaltion lain mukainen riippumaton asiantuntija. 

PÄÄTÖKSENTEKO

Kotipaikan siirrosta päättää siirtyvän yhtiön yhtiökokous, joka on pidettävä neljän kuukauden kuluessa siirtosuunnitelman rekisteröimisestä.   

Päätös tehdään määräenemmistöllä, jossa päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 

OIKEUSVAIKUTUKSET 

Siirtyvä yhtiö säilyttää oikeushenkilöllisyytensä, eikä se purkaudu. 

Kotipaikkaa siirtäneen yhtiön varoista ja veloista tulee toiseen valtioon siirtyneen yhtiön varoja ja velkoja. Samalla siirtyneen yhtiön osakkeenomistajille syntyy oikeus siirtyneen yhtiön osakkeiseen.  

Yhtiöoikeudellinen ja vero-oikeudellinen kotipaikka on syytä erottaa toisistaan.  

VEROTUKSELLISIA NÄKÖKOHTIA

 Yhtiön kotipaikkakysymystä tarkasteltaessa on syytä tehdä ero yhtiöoikeudellisen ja verotuksellisen kotipaikan välillä. Osakeyhtiölain mukaisessa kotipaikan siirrossa on kyse nimenomaan yhtiöoikeudellisen kotipaikan siirrosta.  

Verotuksellisella kotipaikalla sen sijaan tarkoitetaan valtiota, jossa yhtiö on mahdolliset verosopimusmääräykset huomioiden maailmanlaajuisista tuloistaan verovelvollinen. Vaikka verotuksellinen ja yhtiöoikeudellinen kotipaikka voivatkin olla yksi ja sama valtio, niin ei kuitenkaan aina ole. Yhtiön verotuksellinen kotipaikka onkin syytä pitää erillään yhtiöoikeudellisesta kotipaikan käsitteestä.    

Yhtiöoikeudellinen kotipaikka on siinä valtiossa, jonka lainsäädännön mukaan yhtiö on perustettu ja/tai rekisteröity. Eri maiden sisäisissä verolainsäädännöissä yhtiön verotuksellinen kotipaikka / yleinen verovelvollisuus puolestaan useimmiten määrittyy joko yhtiöoikeudellisen kotipaikan tai tosiasiallisen johtopaikan perusteella. Verosopimustilanteissa yhtiön katsotaan asuvan yleensä siinä valtiossa, jossa sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee. 

Jo ennen OYL:n muuttamista yhtiön verotuksellinen kotipaikka on voinut sijaita eri valtiossa kuin missä sen yhtiöoikeudellinen kotipaikka on ollut. Tämä on ollut mahdollista esimerkiksi silloin, kun yhtiön tosiasiallinen johtopaikka on sijainnut eri valtiossa kuin mihin yhtiö on alun perin perustettu ja rekisteröity. Tämä on edelleenkin mahdollista. 

Verotuksellisen kotipaikan siirtämisen osalta kannattaa kuitenkin huomioida maastapoistumisverotus. Maastapoistumisverotus tulee sovellettavaksi, jos suomalaisen yhtiön verotuksellinen kotipaikka siirtyy Suomen lainsäädännön tai verosopimuksen mukaan toiseen valtioon siten, että Suomeen ei jää verotuksellista kiinteää toimipaikkaa. Tällöin yhtiön veronalaiseksi tuloksi luetaan varojen maastapoistumisarvo vähennettynä verotuksessa poistamattomalla hankintamenolla. Tämä tarkoittaa, että yhtiön realisoitumattomat arvonnousut ja tehdyt varaukset tulevat verotetuksi Suomessa.  

Kotipaikan siirtoa koskevalla OYL:n muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta verotuksellisen kotipaikan siirtoa koskevaan sääntelyyn. Jos verotuksellisen kotipaikan haluaa / on halunnut siirtää, sen voi / on voinut tehdä myös ilman yhtiöoikeudellisen kotipaikan siirtoa.  

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

toni-huotari
Toni Huotari
Puh. +358 41 730 4361