Euroopan komissio esittää uusia toimenpiteitä yhtiöveron kiertämisen torjumiseksi

Euroopan komissio esitti 28.1.16 uusia ehdotuksia, joilla torjutaan yhtiöveron kiertämistä OECD:n viime syksynä laatimien kansainvälisten standardien pohjalta. Uusilla säännöillä yhdenmukaistetaan verolainsäädäntöä kaikissa 28 EU-maassa ja aloitetaan uusi vaihe pyrkimyksissä kohti oikeudenmukaista, tehokasta ja kasvua edistävää verotusta EU:ssa. Veronkierron vastaisessa toimenpidepaketissa jäsenvaltioita kehotetaan suuntaamaan tehokkaampia ja paremmin koordinoituja toimia sellaisia yhtiöitä vastaan, jotka yrittävät välttyä maksamasta niille kuuluvaa osuutta veroista. Jäsenvaltioita kehotetaan myös panemaan täytäntöön kansainväliset standardit, joilla torjutaan veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja.


Uusien ehdotusten tärkeimpiä kohtia ovat seuraavat• oikeudellisesti sitovat toimenpiteet, joilla estetään kaikkein yleisimmät menetelmät, joilla yritykset välttelevät veroja;
• suositus jäsenvaltioille siitä, miten torjutaan verosopimusten väärinkäyttöä;
• jäsenvaltioille esitettävä ehdotus, joka koskee EU:n alueella toimivien monikansallisten yritysten verotukseen liittyvien tietojen jakamista;
• toimet, joilla edistetään kansainvälisesti verotusalan hyvää hallintotapaa;
• uusi EU:n laajuinen prosessi, jossa laaditaan luettelo kolmansista maista, jotka kieltäytyvät noudattamasta sääntöjä.
Yhdessä nämä toimenpiteet vaikeuttavat aggressiivista verosuunnittelua, lisäävät avoimuutta jäsenvaltioiden välillä ja varmistavat aiempaa tasapuolisemman kilpailun kaikille sisämarkkinoilla toimiville yrityksille.


Euroopan komissio esitteli kesäkuussa 2015 toimintasuunnitelmansa yhtiöverotuksen perusteellisesta uudistamisesta EU:ssa. Toimintasuunnitelmassa esitetään joukko aloitteita, joilla torjutaan veronkiertoa, turvataan kestävät verotulot ja vahvistetaan sisämarkkinoita yritysten näkökulmasta. Näillä toimenpiteillä parannetaan merkittävästi yritysten verotusympäristöä EU:ssa tekemällä siitä aiempaa oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja paremmin kasvua edistävä.


Tehokkaan verotuksen varmistaminen EU:ssaYhtiöverotuksen perusperiaate on, että yritysten olisi maksettava veroa siellä, missä ne tekevät voittoa. Toimenpidepakettiin sisältyy konkreettisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita varmistamaan, että näin tapahtuu. Komissio ehdottaa veronkierron vastaista direktiiviä, johon sisältyy oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan yleisimmät veronkiertojärjestelmät. Verosopimuksia koskevassa komission suosituksessa jäsenvaltioille neuvotaan parhaita tapoja suojata verosopimuksiaan väärinkäytöltä EU-lainsäädännön kanssa yhteensopivalla tavalla.
Verotuksen avoimuuden lisääminen
Avoimuus on keskeisessä asemassa, kun pyritään tunnistamaan suuryritysten aggressiiviset verokäytännöt ja varmistamaan oikeudenmukainen verokilpailu. Torstaina esitetyssä toimenpidepaketissa pyritään lisäämään yritysten veronmaksun avoimuutta tarkistamalla hallinnollista yhteistyötä koskevaa direktiiviä. Ehdotettujen sääntöjen nojalla kansalliset viranomaiset vaihtavat maakohtaisesti monikansallisten yritysten toiminnan verotukseen liittyviä tietoja. Näin kaikilla jäsenvaltioilla on tärkeitä tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa veronkiertoon liittyviä riskejä ja kohdentaa verotarkastukset paremmin. Komissio tarkastelee parhaillaan myös erillisenä kysymyksenä julkista maakohtaista raportointia, johon liittyvä vaikutusten arviointi on käynnissä. Asiaa koskeva aloite on tarkoitus esittää alkukeväästä.


Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminenVeronkierto ja haitallinen verokilpailu ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Toimet niiden torjumiseksi on ulotettava EU:n rajojen ulkopuolelle. Jäsenvaltiot pyrkivät panemaan täytäntöön verotuksen avoimuutta ja oikeudenmukaista verokilpailua koskevia uusia maailmanlaajuisia standardeja, ja on tärkeää, että EU:n kansainväliset kumppanit seuraavat esimerkkiä. Myös kehitysmaat olisi otettava mukaan kansainväliseen verotusalan hyvän hallintotavan verkostoon, jotta ne voivat hyötyä veronkierron maailmanlaajuisesta torjunnasta. Tämänpäiväiseen toimenpidepakettiin kuuluu tiedonanto tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta. Sen tavoitteena on vahvistaa veronkierron torjuntaan liittyvää yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, tehostaa EU:n pyrkimyksiä edistää oikeudenmukaista verotusta koko maailmassa kansainvälisten standardien pohjalta sekä laatia yhteinen lähestymistapa veronkiertoon liittyvien ulkoisten uhkien torjuntaa varten. Näin autetaan varmistamaan oikeudenmukaiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille ja maille.
Toimenpidepakettiin kuuluu myös johdantotiedonanto ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joissa selitetään yksittäisten toimenpiteiden taustalla olevia poliittisia ja taloudellisia perusteita sekä veronkierron torjuntaa koskevaa komission laajempaa lähestymistapaa. Siihen liittyy myös aggressiivisesta verosuunnittelusta tehty uusi tutkimus, jossa tarkastellaan yritysten veronkierrossa käyttämiä keskeisiä menetelmiä.


Taustalla OECD-valtioiden yhteistyöTorstaina esitetty toimenpidepaketti vastaa yritysverotukseen nykyään sovellettavaa globaalia poliittista ja taloudellista lähestymistapaa. OECD-valtiot sopivat viime elokuussa toimenpiteistä, joilla rajoitetaan veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa. Myös Euroopan parlamentti on laatinut yhtiöveron kiertämisen torjuntaa koskevat suositukset.
Komissio on hyvää vauhtia toteuttamassa puheenjohtaja Junckerin lupausta laatia yhtiöveron kiertämisen torjuntaa koskeva kattava toimenpidesuunnitelma, jolla varmistetaan oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja edistetään työpaikkojen syntymistä, talouskasvua ja investointeja Euroopassa.

Komission vuonna 2015 esittämät keskeiset aloitteet, joilla lisätään verotuksen avoimuutta ja uudistetaan yhtiöverotusta, ovat jo tuottamassa tuloksia: jäsenvaltiot hyväksyivät veropäätösten avoimuutta koskevan ehdotuksen vain seitsemässä kuukaudessa, ja useita muitakin merkittäviä yhtiöverouudistuksia on käynnistetty. Komissio jatkaa yhtiöverouudistukseen liittyviä toimia koko vuoden 2016 ajan. Yksi tärkeistä ehdotuksista on yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevan järjestelmän käynnistäminen uudelleen (CCCTB).


Seuraavat vaiheetToimenpidepakettiin sisältyvät kaksi säädösehdotusta toimitetaan Euroopan parlamentille käsiteltäväksi ja neuvostolle hyväksyttäväksi. Neuvoston ja parlamentin pitäisi myös vahvistaa verosopimuksia koskeva suositus, ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava sitä uudistaessaan verosopimuksiaan. Jäsenvaltioiden olisi myös sovittava virallisesti uudesta ulkoisesta strategiasta ja päätettävä, miten sen kanssa edetään mahdollisimman nopeasti Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen.


Lisätietoja:
Action Plan on Corporate Taxation - European Commission

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478