Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille maksettujen osinkojen verotus muuttuu – tarkoituksena on varmistaa oikeamääräinen vero Suomessa asuville sekä rajoitetusti verovelvollisille maksettavista osingoista

Nykyisellään voimassa olevan lähdeverolain, nk. yksinkertaistetun menettelyn mukaan hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta voidaan periä lähdeveroa 15 prosenttia tai verosopimuksen mukainen tätä suurempi määrä, jos osingonmaksaja on riittävän huolellisesti varmistanut, että osingonsaajaan sovelletaan verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Jos verosopimuksen mukainen verokanta on alle 15 prosenttia, tulee maksajan tiedossa olla veromaatieto ja lisäksi lopullisen saajan yksilöintitiedot, jotka tulee toimittaa Verohallinnolle. Ulkomaalaisen sijoittajan ei siis tarvitse hakea liikaa perittyä lähdeveroa takaisin erillisellä palautushakemuksella, kun lähdevero on peritty verosopimuksen mukaisesti. Nykyinen lähdeveron maksimipidätys osingosta on 30 prosenttia.

Muutokset lähdeverolakiin ja ennakkoperintälakiin

12.4.2019 vahvistetun ennakkoperintälain muuttamista koskevan lain hallituksen esityksen (HE 282/2018 vp) mukaan muutoksien tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman kattava tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista, mikä lisäisi osinkojen verotuksen oikeellisuutta ja rationalisoisi lähdeverojen perimistä koskevaa prosessia.

Muutokset lyhyesti:

  1. Ulkomaisten osingonsaajien lähdeverotuksen yksinkertaistetusta menettelystä luovutaan.
  2. Suomessa asuvan verovelvollisen saamasta osingosta tulee tehdä 50 prosentin ennakonpidätys, jos osingonsaajasta ei anneta riittäviä tietoja.
  3. Perustetaan uusi säilyttäjärekisteri, joka muuttaa osakkeiden rekisteröityneen säilyttäjän oikeuksia ja velvollisuuksia olennaisesti.

Nykyistä lähdeverolakia muutetaan ehdotuksen mukaan siis siten, että edellä mainitusta yksinkertaistetusta menettelystä luovutaan. Verosopimuksen soveltamisen edellytyksenä on jatkossa, että osingonsaajan yksilöintitiedot toimitettaisiin aina Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Jos rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan yksilöintitietoja ei annettaisi, osingon lähdevero olisi 35 prosenttia ja liikaa perittyä lähdeveroa tulisi hakea takaisin lähdeveron palautushakemuksella.

Suomessa asuvan verovelvollisen saamasta osingosta toimitettaisiin 50 prosentin ennakonpidätys, jos yksilöintitietoja ei anneta Verohallinnolle ja osingon maksaja tietää, että osingon saaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Tällä muutoksella pyritään varmistamaan se, ettei Suomessa asuva henkilö pystyisi hallintarekisteröinnin avulla välttämään osingosta Suomessa maksettavaa veroa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden säilyttäjien olisi rekisteröidyttävä uuteen säilyttäjärekisteriin, joka toisi myös uusia velvollisuuksia. Säilyttäjärekisteriin rekisteröitynyt säilyttäjä sitoutuisi mm. toimittamaan osingon saajan yksilöintitiedot Verohallinnolle ja ottaisi vastuun tietojen oikeellisuudesta sekä eräissä tilanteissa verosta, joka jää perimättä.

Muutoksien soveltaminen ja taustat

Muutokset koskevat pääasiassa rajoitetusti verovelvollisia, joiden osakeomistus suomalaisissa yhtiöissä on hallintarekisteröity. Lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin 1. tammikuuta 2021 alkaen ja ennakkoperintää koskevia säännöksiä sovellettaisiin 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Muutoksen taustalla on kansainväliset suositukset sekä Verohallinnon antama yleisanalyysi hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille maksettujen osinkojen lähdeveromenettelystä, jonka mukaan verotuksen lopputuloksen oikeellisuuden valvominen on hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta ollut erityisen vaikeaa. Esityksen mukaan muutokset tehostavatkin valvontaa ja yhdenmukaistavat Suomen lähdeverotusta kansainvälisten suositusten mukaiseksi.

Fiscalesin veroasiantuntija Maija Skyttä
Maija Skyttä
Puh. +358 20 7205 493