Hallitus antoi tänään 13.11.2013 pitkään odotetun esityksensä yritys- ja osinkoverotuksesta.  Hallituksen esitys vastaa pitkälti lausuntokierroksella ollutta esitysluonnosta.

Muutoksia sisältyy kuitenkin mm. seuraaviin kokonaisuuksiin esitysluonnokseen verrattuna:


  • Listaamattomien yhtiöiden vapaan oman pääoman rahastosta (esim. ns. SVOP-rahastosta) tapahtuvaa varojenjakoa koskevia säännöksiä lievennettäisiin.

  • Sijoitusomaisuuteen kuuluvien osinkojen verotukseen ei tulisi muutoksia, joten osingot olisivat jatkossakin 75 %:sti veronalaisia.

  • Pitkäaikaisia investointeja koskeviin poistosäännöksiin ei tulisikaan muutoksia.

  • Osuuskunnan verouudistuksesta annettaneen erillinen esitys myöhemmin.  •  
  •  


Seuraavaksi tarkastellaan esityksen pääpiirteitä yhteenvedonomaisesti.Yhteisöverokanta

Yhteisöverokantaa (esim. osakeyhtiöt ja osuuskunnat) alennettaisiin 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin.

Vuomaantulosäännöksen poikkeussäännöksen mukaan verovuonna 2014 sovellettaisiin 24,5 prosentin yhteisöverokantaa, jos yhtiön tilikautta on muutettu 21.3.2013 tai sen jälkeen siten, että tilikausi ei päättyisi vuonna 2013 lainkaan. Em. päivämäärä on se päivä, jolloin hallitus päätti yhteisöverokannan laskusta.

 

Osinkoverotus

Luonnollisen henkilön saama osinkotulo

Listatusta yhtiöistä saaduista osinkotuloista 85 % luettaisiin yksityishenkilöiden verotuksessa veronalaiseksi pääomatuloksi.

Listaamattomista yhtiöistä saaduista osingoista 25 % olisi veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osinkojen määrä vastaisi osakkeen matemaattiselle arvolle (nettovarallisuudelle) laskettua 8 %:n vuotuista tuottoa ja olisi enintään 150.000 euroa. Siltä osin kuin osinkojen määrä ylittäisi 150.000 euron rajan, mutta mahtuisivat em. 8 %:n sisään, osingot olisivat 85 %:sti veronalaista pääomatuloa. Mikäli osinko ylittäisi 8 % vuotuisen tuoton rajan, osingot olisivat 75 %:sti veronalaista ansiotuloa.

Yhteisön saama osinkotulo

Yhteisön saaman osingon verotusta esitetään muutettavaksi ns. ketjuverosääntöä kiristämällä. Tämän mukaan osinko olisi jatkossa kokonaan veronalaista tuloa, jos osinkoa jakava yhteisö on listattu yhtiö ja osingonsaaja listaamaton yhtiö, joka ei omista osinkoa jaettaessa välittömästi 10 % osinkoa jakavan yhtiön pääomasta.

Osinko olisi kokonaan veronalaista tuloa myös silloin, kun osinko on saatu muualta kuin ETA-valtiosta. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten sijoitusomaisuusosakkeiden saaman osingon veronalainen osa olisi kuitenkin 75 prosenttia kuten nykyisinkin.

 

Pääomatuloverotuksen progressio

Pääomatuloveron progressioraja 30 %:n verosta 32 %:n verokantaan alenisi nykyisestä 50.000 eurosta 40.000 euroon.

 

Varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta (esim. ns. SVOP-rahastosta)

Listayhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastoista (esim. ns. SVOP-rahastosta) verotettaisiin aina osinkona.

Listaamattomien yhtiöiden varojenjako vapaan oman pääoman rahastoista (esim. ns. SVOP-rahastosta) verotettaisiin pääsääntöisesti osinkona. Varojenjakoa olisi kuitenkin käsiteltävä luovutuksena silloin, kun osakkeenomistajan yhtiöön tekemä pääomasijoitus palautetaan tälle osakkeenomistajalle. Tämä rajoitettaisiin kuitenkin vain tilanteisiin, joissa varojenjako tapahtuu ennen kuin sijoituksen tekemisestä on kulunut 10 vuotta (luonnoksessa aika oli 5 vuotta). Esitysluonnoksesta poiketen myös näiden luovutuksena pidettävän varojenjaon määrästä vähennettäisiin osakkeen poistamattomasta hankintamenona se määrä, joka vastaa luovutuksena pidettävää varojenjakoa.

Uusia säännöksiä sovellettaisiin 1.1.2014 tai sen jälkeen saatuun varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta. Tämä ei kuitenkaan koskisi varojenjakoa, kun kysymys on listaamattomiin yhtiöihin ennen 1.1.2014 tehdyistä pääomansijoituksista. Näihin varojenjakoihin uutta sääntelyä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa.

 

Peitelty osinko

Peitellyn osingon veronalaista osaa ehdotetaan nostettavan 75 %:iin.

 

Edustusmenot

Edustuskulujen 50 %:n vähennyskelpoisuus poistetaan, joten jatkossa edustusmenot eivät olisi myöskään tuloverotuksessa vähennyskelpoisia. Jo tähän asti ne ovat olleet arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomia.

 

Pitkäaikaisten investointien poistosäännökset

Pitkäaikaisia investointeja koskeviin poistosäännöksiin ei muutoksia esitetä tehtävän. Vielä esitysluonnoksessa esitettiin tältä osin hyödykekohtaisiin poistosäännöksiin siirtymisestä.

 

T&K- lisävähennys

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä annetun lain soveltamisaikaa lyhennettäisiin siten, ettei lakia sovellettaisi verovuonna 2015. Tällä hetkellä voimassa olevan sääntelyn mukaan lakia sovelletaan verovuosilta 2013 – 2015 toimitettavissa verotuksissa.

 

Tuotannollisten investointien korotetut poistot

Tuotannollisten investointien korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisaikaa lyhennettäisiin siten, ettei lakia sovellettaisi verovuonna 2015. Tällä hetkellä voimassa olevan sääntelyn mukaan lakia sovelletaan verovuosilta 2013 – 2015 toimitettavissa verotuksissa.

 

Hallituksen esityksestä lakimuutokseen

Hallituksen esitys on nyt eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Lait vahvistetaan vuoden 2013 puolella.

 

Fiscales seuraa ja tiedottaa hallituksen esityksen etenemistä. Halutessasi voit olla suoraan yhteydessä meihin tarkastellaksemme yksityiskohtaisesti juuri sinun tilannettasi.

 

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478