Hallituksen muodostajan Petteri Orpon johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa saavutettu neuvottelutulos julkistettiin viime viikon perjantaina 16.6.2023. Hallitusohjelma sisältää runsaasti veroihin kohdistuvia muutoksia. Yleisesti ottaen hallitusohjelma alleviivaa, että omistajayrittäjän toimintaympäristö tulee säilymään ennallaan hallituskauden ajan.

Uusi hallitus ei tule kiristämään pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta missään omaisuuslajissa. Lisäksi esimerkiksi omistajayrittäjän kannalta on hyvä huomioida, että listaamattomien yritysten osinkoverotus ja yrittäjävähennys tulevat säilymään ennallaan hallituskauden ajan. Hallitus ei myöskään päätösperusteisesti ole kiristämässä kokonaisveroastetta.

Olemme koonneet tähän kirjoitukseen hallitusohjelmaan sisältyvät keskeisimmät verolinjaukset.

 

Uuden hallituksen verolinjaukset

Veropolitiikan tavoitteet

Uusi hallitus tavoittelee veropolitiikalla kotitalouksien ostovoiman kohentumista, työnteon kannustimien parantumista ja talouskasvun edellytysten vahvistumista. Hallituksen veropolitiikka kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen sekä tukee kotimaista omistajuutta. Hallitus ei päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta.

Yritysten ja yrittäjien verotus

Hallitus pitää yhteisöverokannan kilpailukykyisellä tasolla ja reagoi tarvittaessa verrokkimaissa tapahtuviin verotuksen muutoksiin. Listaamattomien yritysten osinkoverohuojennus ja yrittäjävähennys säilyvät muuttumattomina.

Pääomatulojen verotus

Pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta ei kiristetä missään omaisuuslajissa. Kotimaista omistajuutta tuetaan nostamalla osakesäästötilin talletuskatto 100 000 euroon.

Ansiotulojen verotus

Työn vastaanottamisen kannustimien parantamiseksi ansiotuloveron kevennystä painotetaan 
pieni- ja keskituloisiin korottamalla työtulovähennystä ja ottamalla käyttöön lapsikohtainen 50 euron korotettu työtulovähennys. Verotuksen ylintä progressioporrasta jatketaan määräaikaisena vaalikauden loppuun saakka 150 000 euron tasolla.

Ikään perustuva työtulovähennys kohdennetaan uudelleen poistamalla korotus alle 65-vuotiaiden osalta ja kaksinkertaistamalla 65 vuotta täyttäneiden korotus 1 200 euroon.

Matkakuluvähennyksen omavastuuta nostetaan asteittain 900 euroon. Ansiotuloverotukseen tehdään tarkistus vuosittain ansiotaso- tai kuluttajahintaindeksin perusteella nopeammin kasvavan indeksin mukaisesti.

Kansainvälinen verotus ja ulkomaiset työntekijät

Hallitus seuraa kansainvälisiä verohankkeita ja vaikuttaa aktiivisesti verotuksen kansainvälisen kehitykseen. Verotustoimivallan tulee jatkossakin säilyä pääasiassa kansallisella tasolla. Verotuottojen jakautumisessa kansainvälisesti keskeistä pitäisi jatkossakin olla se, missä on arvoa luovaa, innovatiivisuuteen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvaa liiketoimintaa.

Hallituksen veropolitiikka poistaa esteitä ulkomaisten työntekijöiden Suomeen lähettämiseltä. Hallitus parantaa kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi tarkoitettuja verokannustimia pidentämällä avainhenkilöiden lähdeverotuksen työssäoloaika seitsemään vuoteen.

Maatalous ja metsäverotus

Maatalouden (pellot ja metsät) vuokratulojen verokohtelu yhdenmukaistetaan muiden vuokratulojen kanssa. Korotetaan maatalouden tasausvaraus 25 000 euroon. Korotetaan metsävähennystä 15 %-yksiköllä.

Arvonlisäverotus

Siirretään nykyiseen 10 % alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä. Siirretään inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 %:n arvonlisäverokantaan.

Perintöverotus

Perintöveron maksuaikoja pidennetään 10 vuoteen.

Kiinteistöverotus

Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus toteutetaan pitkillä siirtymäajoilla. Kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille. Korotetaan maapohjan kiinteistöveron alarajaa 1,30 %:n.

Valmisteverotus

Kiristetään tupakkaveroa. Säädetään nikotiinipussit tupakkaverolain alaisiksi tuotteiksi. Laajennetaan ostajan verovelvollisuutta alkoholin verkkokaupassa. Kiristetään väkevien alkoholijuomien ja viinien verotusta. Kevennetään oluen verotusta. Korotetaan maltillisesti virvoitusjuomaveroa.

Polttoaineiden verotus

Kevennetään polttoaineverotuksen CO2-komponenttia. Hallitus huomioi ja kompensoi jakeluvelvoitepäätöksen vaikutukset pumppuhintoihin. Seuraamusmaksutuloja kertyy valtiolle tilanteessa, jossa jakeluvelvoite ei toteudu täysimääräisesti. Mahdolliset seuraamusmaksutulot ohjataan taakanjakosektorin kustannustehokkaisiin ilmastotoimiin siten, että tavoitellut päästövähennykset saadaan katettua.

Liikenteen verotus

Kevennetään ajoneuvoveron perusveroa. Jatketaan väylämaksujen puolitusta vaalikauden ajaksi. Otetaan käyttöön vinjettimaksu.

Kotitalousvähennys

Jatketaan kotitalousvähennyksen tilapäistä korotusta vuoteen 2024. Laajennetaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottama kotikuntoutus kotitalousvähennyksen piiriin.

 

Keskeisimmät selvitettäväksi asetettavat veromuutokset

 • Selvitetään perintöveron korvaamista perinnöksi saadun omaisuuden luovutusvoiton verotuksella.
 • Toteutetaan sijoitusrahastojen verosääntelyn korjaus EU-oikeuden vaatimustasolle ja selvitetään veropohjan tiivistämistä.
 • Selvitetään hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavan osingon TRACE-mallin kehittämistarpeet.
 • Selvitetään mahdollisuuksia lisätä kannustimia vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen muuttamalla tuloverolakia siten, että omien eläkesäästöjen nostaminen on mahdollista jo eläkkeelle jäädessä.
 • Selvitetään lainsäädännön muuttamista siten, ettei oman asunnon satunnainen ja lyhytaikainen vuokraus vaikuta kahden vuoden yhtäjaksoiseen asumisaikaan, mikä on edellytys oman asunnon myyntivoiton verovapaudelle.
 • Selvitetään, voidaanko ulkomailta Suomeen lähetetylle työntekijälle laajentaa vastaavat verovapaat luontaisedut kuin Suomesta ulkomaille lähetettäville henkilöille.
 • Selvitetään, voidaanko maahan muuttavan työntekijän muuttokuluista tehdä kokonaan verovapaa henkilöstöetu, jos muuttaminen on tapahtunut lähetettynä työntekijänä työnantajan intressissä.
 • Selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön ikäihmisten parannettu kotitalousvähennys.
 • Selvitetään korkovähennysrajoitusten ulottaminen yhteisetuuksiin (ml. yhteismetsä).
 • Selvitetään verotuksen ja kirjanpitosääntelyn eroavaisuudet ja mahdolliset yhdenmukaistamistarpeet (IFRS).
 • Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan korkovähennysoikeuden rajoituksen infrastruktuuripoikkeuksen laajennus suurten energiahankkeiden osalta.
 • Selvitetään Suomen talousalueella olevien merituulivoimaloiden verokohtelu. Lisäksi selvitetään merituulivoimaloiden kiinteistöverotuksen asema suhteessa maatuulivoimaloihin.
 • Tarkistetaan aurinkovoimaloiden rakennelmien verotusarvojen määrittelyn ajantasaisuus varmistaen, ettei aurinkovoimalaan kohdistu suhteettomasti tuulivoimaa suurempi kiinteistövero.
 • Selvitetään kehitysyhteistyöhön tehtävän lahjoituksen vähentämistä verotuksessa tai vapaaehtoisen lahjoituksen tekemistä verotuksen yhteydessä.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Ilkka hanhirova
Ilkka Hanhirova
Puh. +358 44 493 6470