Kehysriihi valtion vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten käytiin huhtikuussa. Olemme koonneet tähän blogiin kehysriihessä esitettyjä veroratkaisuja sekä ajankohtaisia verouudistuksia.

Erityisesti sote-​uudistuksella on merkittävä vaikutus ansiotulojen kunnallis-​ ja valtionverotukseen vuonna 2023. Tulossa on myös yksittäisiä uudistuksia yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi.

Verotulojen siirto kunnilta valtiolle ja ansiotulojen verotus

Sote-​uudistuksessa kuntien sosiaali-​ ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialuille ja rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtioille. Sote-verouudistuksen yhteydessä kuntien yhteisö- ja ansiotuloveroja siirretään valtiolle yhteensä 14,6 miljardia euroa hyvinvointialueiden tehtävien rahoittamiseksi. Verotulojen siirron yhteydessä ansiotulon verotusta kevennetään, jotta uudistus ei johtaisi verovelvollisten verotuksen kiristymiseen.

Siirtymän vuoksi kaikkien kuntien on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,39 prosenttiyksiköllä, joka tarkentunee vielä kevään aikana.  Keskimääräinen kunnallisvero laskee siis 20 prosentista n. 7,61 prosenttiin.

Ansiotulojen valtionverotusta vastaavasti kiristetään. Kun vuoden 2022 valtion tuloveroasteikon alaraja on 19.200 eurossa, niin vuoden 2023 tuloveroasteikko (L 620/2021) alkaa sen sijaan nollasta eurosta.

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

0–18 100

0

13,26

18 100–27 200

2 400,06

19,00

27 200–44 800

4 129,06

30,75

44 800–78 500

9 541,06

34,50

78 500–

21167,56

44,50

 

Tutkimus- ja kehittämismenojen lisävähennys

Kehysriihessä hallitus linjasi valtion T&K-​rahoituksen nostamisesta vuonna 2023 ja ottaa käyttöön lisävähennykseen perustuvan T&K-​verokannustimen vuodesta 2023 alkaen. Lisävähennyksellä tarkoitettaisiin yrityksen todellisten T&K-​menojen mukaan määräytyvää vähennystä, jonka yritys voi tehdä veroilmoituksella.

Kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen korotetut määrät vuonna 2022

Tavanomaista kotitalous-​, hoiva-​ ja hoitotyötä koskevaa kotitalousvähennyksen euromäärää on korotettu 3.500 euroon ja korvausprosenttia 60 prosenttiin vuosille 2022–2023. Perusremonttien kohdalla kotitalousvähennys säilyi kuitenkin entisellään.

Henkilöverotuksessa yksityishenkilö voi vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkakulut oman auton tai käyttöetuauton mukaan esimerkiksi, kun julkista kulkuneuvoa ei ole käytettävissä lainkaan. Asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan määräaikaisesti ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022. Myös oman auton mukaan laskettavan matkakuluvähennyksen euromäärää on samalla tarkoitus korottaa määräaikaisesti viidellä sentillä vuoteen 2021 verrattuna säätämällä sen määräksi 0,30 euroa/km vuodelle 2022.

Negatiivinen tulovero

Valtiovarainministeriössä selvitetään negatiivisen tuloveron käyttöönottoa. Tilanteessa, jossa yksityishenkilölle määrättävät verot eivät riittäisi täysimääräisesti nykyjärjestelmän mukaisen työtulovähennyksen tekemiseen, Verohallinto maksaisi verovelvolliselle rahana verojen määrän ylittävän työtulovähennyksen eli negatiivisen tuloveron. Muutosta selvittämään asetetun työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2022 ja hallituksen on tarkoitus tehdä linjaukset negatiivisen tuloveron käyttöönotosta kesällä 2022.

Kiinteistöverouudistus

Valtiovarainministeriö on antanut lausuntokierrokselle esitysluonnoksen kiinteistöverotuksen uudistamiseksi. Esitysluonnoksen mukaan kiinteistöjen verotusarvot on tarkoitus päivittää lähemmäs todellisia hintoja, jonka seurauksena koko maan tasolla verotusarvot keskimäärin kaksinkertaistuisivat. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 2024. Vuosille 2024–2046 säädettäisiin siirtymäsäännös, jonka mukaan kiinteistövero voisi nousta enintään 30 prosenttia ja samalla enintään 200 euroa edellisvuotta korkeammaksi.

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 50 540 1635