Marraskuun alussa voimaan tulevat uudet verotusmuutokset

Marraskuu tuo mukanaan useita muutoksia, joita yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksessa sovelletaan jo 1.11.2017 alkaen ja muiden verovelvollisten osalta 1.11.2018 alkaen.

Ennakkomenettely muuttuu

Ennakon täydennysmaksu poistuu 1.11.2017 ja se korvataan verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä lisäennakolla. Tähän asti yhteisö on voinut täydentää liian pieniä ennakkoveroja eikä veroille ole peritty korkoa, kun ennakon täydennysmaksu on maksettu neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Marraskuusta 2017 alkaen, jos yhteisö tai yhteisetuus haluaa täydentää ennakoitaan verovuoden päättymisen jälkeen, on sen haettava sähköisesti Verohallinnolta lisäennakkoa. Verovuosi on kalenterivuosi tai jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Uusien säännösten myötä yhteisö voi maksaa lisäennakkoa yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen ilman korkoseuraamuksia. Jos siis tilikausi on kalenterivuosi 2017, koron juokseminen alkaa helmikuun 2018 alusta alkaen.

• Välttyäkseen huojennetun viivästyskoron (ks. alla) maksamiselta, kannattaa hakemus jättää Verohallintoon riittävän ajoissa.

Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat maksaa vanhojen säännösten mukaista ennakon täydennysmaksua viimeisen kerran 31.10.2017, ja henkilöasiakkaat ja muut verovelvolliset 31.10.2018.

Verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään tulee muutoksia

Marraskuusta 2017 alkaen kaikki ennakkoverot ja jäännösveron erät maksetaan verolajikohtaisella tuloveron viitteellä. Viitenumero on sama asiakkaan kaikille tuloveroille.

Maksu käytetään tuloveroihin niiden vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Jos veroilla on sama vanhentumispäivä, maksu käytetään verojen eräpäivän mukaisessa järjestyksessä.

Myös yhteisöjen tuloverojen tilinumero muuttuu. Uuden tuloverojen viitenumeron ja tilinumeron saa OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa jatkossa myös OmaVerossa verkkomaksuna.

Lisäksi tulee huomata, että verotuspäätöksillä, jotka lähetetään marraskuussa 2017 tai sen jälkeen, ei ole enää mukana tilisiirtolomakkeita. Verotuspäätöksellä näkyy kohta ”tiedot maksamista varten”, josta maksamiseen tarvittavat tiedot voi poimia. Vaihtoehtoisesti maksettavat verot ja maksuohjeet näkyvät marraskuusta lähtien myös OmaVerossa.

Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset merkitään jatkossa yhteenvedolle, jossa oma-aloitteiset verot näkyvät jo nyt.

Tuloveroilmoitukset tulee antaa jatkossa sähköisesti

Marraskuusta alkaen yhteisöjen ja yhteisetuuksien on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti. 
Sähköistä ilmoittamista varten yhteisö tarvitsee Katso-tunnisteen.

Jos Katso-tunnistetta ei vielä ole hankittu, sellainen kannatta nyt hankkia. Tilitoimiston kirjanpitäjä voidaan valtuuttaa antamaan yrityksen ilmoitukset sähköisesti yrityksen puolesta. Fiscales Oy hoitaa tarvittaessa sähköisten ilmoitusten antamisen asiakkaan puolesta.

Huojennettu viivästyskorko korvaa maksettavan yhteisökoron

Nykyisten säännösten mukaan yhteisön jäännösverolle lasketaan yhteisökorkoa. Yhteisöveron korvaavalla huojennetulla viivästyskorolla on vähimmäismääräinen korkoprosentti. Se on ainoa muutos siihen, miten korkoprosentti määräytyy.

Korkoprosentti on korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka on voimassa kalenterivuotta edeltävän puolen vuoden aikana ja johon lisätään 2 prosenttiyksikköä. Korko on kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Huojennetun viivästyskoron määrä on 2 prosenttia vuonna 2017.

Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä

• ennakolle eräpäivään asti,
• jäännösverolle eräpäivään asti ja
• verotuksen muutoksen yhteydessä verolle määrättyyn eräpäivään asti.

Esimerkiksi jos yhteisön tilikausi on kalenterivuosi 2017, koron juokseminen alkaa helmikuun 2018 alusta alkaen. Kun yhteisön tai yhteisetuuden verovuosi päättyy viimeistään 30.9.2017, huojennettua viivästyskorkoa lasketaan jäännösverolle veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää seuraavasta päivästä alkaen – kuitenkin viimeistään 1.11.2017. Toisin sanoen lisäennakon maksaminen on huojennetusti korollista niille yhteisöille ja yhteisetuuksille, joilla päättyy tilikausi tammi-syyskuussa vuonna 2017.


Esimerkki A Oy
A Oy:n tilikausi on 1.2.2016 - 31.1.2017, joka muodostaa A Oy:n verovuoden 2017. A Oy:n verovuoden 2017 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 31.5.2017.

Verotuksen toimittamisen yhteydessä A Oy:lle määrätään maksettavaksi jäännösveroa. A Oy:n jäännösveron eräpäivä on 27.12.2017. Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.6. – 27.12.2017.

Esimerkki B Oy
B Oy:n tilikausi on 1.9.2016 - 31.8.2017, joka muodostaa B Oy:n verovuoden 2017. B Oy:n verovuoden 2017 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2017.

Verotuksen toimittamisen yhteydessä B Oy:lle määrätään maksettavaksi jäännösveroa. B Oy:n jäännösveron eräpäivä on 25.6.2018. Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.11. – 25.6.2018.

 

Huojennettu viivästyskorko ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Huojennettua viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan yhteisöille ja yhteisetuuksille ensimmäisen kerran 1.11.2017 ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon. Muihin verovelvollisiin säännöksiä sovelletaan 1.11.2018 alkaen.

Palautuskorko korvaa palautettavan yhteisökoron

Nykyisten säännösten mukaan veronpalautuksille maksetaan korkoa. Palautettavan koro nimi on jatkossa palautuskorko.
Koron laskeminen alkaa

• verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä
• maksupäivää seuraavasta päivästä, jos vero on maksettu verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen.

Koron laskeminen päättyy veronpalautuspäivään eli päivään, jolloin veronpalautus joko veloitetaan Verohallinnon tililtä tai käytetään muun veron suoritukseksi. Korko lasketaan jatkossa todellisten päivien mukaan.

Veronpalautukselle maksettu korko ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Jos joko oma-aloitteisten verojen tai tuloveron ilmoituksissa on puutteita, Verohallinto ei voi palauttaa kumpaakaan veroa. 
Säännöksiä palautuskorosta sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisölle ja yhteisetuudelle korkoon, jonka Verohallinto maksaa verovuodelta 2017, muiden verovelvollisten osalta säännöksiä sovelletaan palautuskorkoon, joka maksetaan verovuodesta 2018 alkaen.

Viivästyskorko korvaa viivekoron ja veronlisäyksen

Nykyisten säännösten mukaan, jos jäännösvero maksetaan eräpäivän jälkeen, verolle ja mahdolliselle veronkorotukselle lasketaan viivekorkoa. Jos verovelvolliselle määrätään verotuksen oikaisussa lisää veroa, hänen on myös maksettava viivästyskoron tapaista veronlisäystä. Jatkossa nämä korvaa viivästyskorko.

Viivästyskorkoa lasketaan verolle, jonka verovelvollinen maksaa eräpäivän jälkeen. Kun vero maksetaan eräpäivän jälkeen, viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään.

Viivästyskorkoa lasketaan myös niissä verotuksen oikaisua koskevissa tilanteissa, joissa verovelvollinen

• ei ole antanut veroilmoitusta
• on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen
• on muuten laiminlyönyt ilmoittamisen.

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisen, viivästyskorko lasketaan jäännösveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä siihen veron eräpäivään asti, joka määrätään verotuksen muutoksen takia.

Säännöksiä viivästyskorosta sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien maksamatta olevaan veroon 1.11.2017 ja muiden verovelvollisten maksamatta olevaan veroon 1.11.2018.

Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 20 7205 474