Muutokset verotukseen vuodelle 2017

Vuonna 2017 toteutetaan useita hallitusohjelman mukaisia verotusta keventäviä muutoksia. Lisäksi verotusta kevennetään kilpailukykysopimuksen tukemiseksi. Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi toteutetaan Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää.

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotus kevenee, kun veroasteikkojen veroprosentteja alennetaan. Ylin veroprosentti laskee ensimmäisessä veroluokassa lahjaverotuksessa 20 %:sta 17 %:iin ja perintöverotuksessa 19 %:iin.
Perintöverotuksessa sovellettavaa puolisovähennystä korotetaan 60.000 eurosta 90.000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40.000 eurosta 60.000 euroon. Lahjaverotuksen alaraja nousee nykyisestä 4.000 eurosta 5.000 euroon. 
Kuoleman perusteella maksettavien lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavien vakuutuskorvausten osittainen verovapaus poistuu. Tältä osin muutos tulee voimaan vasta 1.1.2018. Vuonna 2017 tapahtuneen kuolintapauksen perusteella perillinen voi siis saada vielä verovapaan tai osittain verovapaan vakuutuskorvauksen, vaikka perintöverotus toimitetaan jo alennettua veroasteikkoa käyttäen.

Tuloverotus

Vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

 Verotettava

 ansiotulo (€)

 Vero alarajan

 kohdalla (€)

 Vero alarajan ylittävästä

 tulon osasta (%)

 16 900 -

 25 300

               8

                      6,25

 25 300 - ´

 41 200

            533,00                      17,50

 41 200 -

 73 100

           3315,50                      21,50
 73 100 -           10 174,00                      31,50

 

Kotitalousvähennystä kasvatetaan korottamalla korvausastetta 45 prosentista 50 prosenttiin yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä ja 15 prosentista 20 prosenttiin kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta. Palkan lisäksi vähennyskelpoisia kuluja ovat palkan pakolliset sivukulut. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä pysyy samana eli 2.400 eurossa. Kotitalousvähennyksen katto tulee siten vastaan 2017 vuonna 5 000 euron suuruisilla yritykselle maksetuilla kuluilla, kun vuonna 2016 saman suuruisen vähennyksen sai 5.555 euron suuruisilla kuluilla.

Asuntolainojen korkovähennyksen pienentämistä jatketaan. Asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 45 % vuonna 2017.

Verovuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys, joka toteutetaan siten, että elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden veronalaisesta tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia yrittäjävähennyksenä, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaava vähennys.

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta suoritettavan lahjaveron perusteella tuloverotuksessa myönnettävästä metsälahjavähennyksestä. Vähennyksen saa sellaisesta lahjasta, johon ei sovelleta perintö- ja lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöksiä (sukupolvenvaihdoksen huojennuksen voi saada perintö- ja lahjaverotuksessa, jos metsätilan lahjoitus tapahtuu maatalouden sukupolvenvaihdoksen yhteydessä). Vähennys tehdään metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Oikeus metsälahjavähennykseen syntyy, jos lahjoitus on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila tai muu yritys johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta, hankintamenona pidetään huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa. Lakimuutos tuo muutoksen aiempaan käytäntöön, koska oikeuskäytännössä on tähän saakka hyväksytty hankintamenoksi perintö- tai lahjaverotuksessa käytetty huojentamaton arvo.

Verotuksen menettely ja muutoksenhaku

Muutoksenhakumenettely muuttuu siten, että kaikkiin verolajeihin haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta. Muutoksenhakuaika lyhenee viidestä vuodesta kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Arvonlisäverotuksen muutoksenhakuaika säilyy ennallaan. Muutoksenhakuajat siis yhtenäistyvät eri verolajien osalta. Oikaisuvaatimukseen annetuista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen täytyy tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Valitusaika hallinto-oikeuteen lyhenee siis merkittävästi niissä tilanteissa, kun säännönmukainen valitusaika ei olisi vielä kulunut umpeen. Säännönmukainen valitusaika ei siis enää lakimuutoksen jälkeen koske hallinto-oikeuden päätöksestä tehtävää valitusta, vaan valitusaika on aina 60 päivää. Uusia muutoksenhakuaikoja koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2017 verotuksesta lähtien, eli vanhojen vuosien osalta muutoksenhakuajat eivät muutu.

Myös yhteisöjen tuloverotuksen menettelyyn, ennakoihin ja veronkantoon tulee muutoksia marraskuussa 2017. Muutosten myötä sähköinen ilmoittaminen laajenee. Muutos vaikuttaa myös yksityishenkilöiden osalta siten, että ennakon täydennysmaksusta luovutaan ja se korvataan verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla, jonka määräämistä on vaadittava Verohallinnolta. Lakeja sovelletaan pääsääntöisesti ensimmäisen kerran yhteisöjen verovuoden 2017 verotuksessa ja luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verovuoden 2018 verotuksessa.

Arvonlisäverotus

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys otetaan budjettiesityksen mukaan käyttöön yrityksille, joiden liikevaihto on enintään 500.000 euroa. Arvonlisäveron ja muiden oma-aloitteisten verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään tulee merkittäviä muutoksia, kun Verotili -palvelu korvataan OmaVero -palvelulla.

Metsätalouden arvonlisäveroilmoitusta ei vuodelta 2017 lähtien tarvitse antaa, jos verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478