Hallitus on antanut lakimuutosesityksen (He 102/2022), jonka seurauksena yrittäjän eläkelaissa säädettäisiin jatkossa työtulon säännöllisestä seurannasta sekä eläkelaitoksissa noudatettavasta menettelystä työtulon tarkistamiseksi. Lakimuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2023.

Muutosten tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa sekä tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjien työtulot saataisiin nykytilannetta paremmin vastaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa yritystoiminnan harjoittamisen aikana. Hallituksen esityksen mukaan näin pyritään turvaamaan yrittäjän työuran aikaiseen toimeentuloon kohtuullisessa suhteessa olevan toimeentulon taso eläkkeelle siirtymisen jälkeen sekä työuran aikainen, työn arvoa vastaava sosiaaliturvan taso.

Hallituksen esityksen YEL-työtuloon ja sen määrittämisen perusteisiin liittyvä keskeinen sisältö jakautuu kahteen osa-alueeseen: YEL-työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen liittyvät muutokset ja Eläketurvakeskuksen tehtävien laajentaminen.

YEL-työtulon määrittäminen ja tarkistaminen

Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa YEL-työtulon määrittelemisen perusperiaatetta. YEL-työtulo määritetään jatkossakin sen palkan perusteella, joka kohtuudella olisi maksettava samansisältöisestä työstä ja saman ammattitaidon omaavalle, palkatulle työntekijälle. Työtulo voidaan määrittää myös sellaisen korvauksen perusteella, jonka voidaan muutoin keskimäärin katsoa vastaavan tiettyä työtä.

YEL-työtulon määrittämiseen ja tarkistamiseen liittyvät esitetyt muutokset pyrkivät kuitenkin tarkentamaan ja yhdenmukaistamaan sitä tietopohjaa, jonka perusteella työtulon taso käytännössä määritetään. Näin saataisiin myös yhdenmukaistettua eri eläkelaitoksissa suoritettavan arvioinnin sisältöä ja sen lopputuloksena muodostuvaa työtuloarviota. Tarkennukset ja yhdenmukaistukset vaikuttavat sekä työtulon määrän vahvistamiseen että yritystoiminnan jatkuessa työtulon määrän tarkistamiseen.

Jatkossa työtulon vahvistamisessa käytettävä palkka tai korvaus määräytyisi yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkan perusteella. Mediaanipalkka perustuu Tilastokeskukselta saataviin tilastotietoihin kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkoista samalla alalla.

Tämän lisäksi eläkelaitos ottaisi työtulon vahvistamiseksi tekemässään arviossa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Selvityksenä näistä tiedoista voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tietoja yritystoiminnan kausiluonteisuudesta tai ympärivuotisuudesta, koko- tai osapäiväisyydestä, työntekijöiden määrästä, liikevaihdosta tai muista seikoista, joilla voi olla merkitystä työpanoksen taloudellisen arvon määrittämisessä.

Eläkelaitos tarkistaa aiemman päätöksen mukaisen vahvistetun työtulon määrän oma-aloitteisesti joka kolmas vuosi sen käytettävissä olevien tietojen perusteella. Näiden tietojen perusteella se antaa yrittäjälle ehdotuksen tarkistetun työtulon määrästä. Yrittäjälle varataan mahdollisuus antaa tarkistusta varten lisätietoja ja -selvitystä omaa yrittäjätoimintaansa koskien, jotta työtulon määrää voidaan arvioida vielä tarkempien tietojen valossa. Yrittäjä voi myös vain hyväksyä ehdotuksen tai jättää reagoimatta siihen, jolloin eläkelaitos vahvistaa uuden työtulon määrän esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Eläketurvakeskuksen tehtävät

Eläketurvakeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on muun muassa antaa soveltamissuosituksia yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Eläketurvakeskus antaa jo nykyisin yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa työtulo-oppaassa ohjeita eri toimialoilla olevien yrittäjien työtulon määrittämiseksi. Työtulo-opas on tarkoitus jatkossa toteuttaa digitaalisessa muodossa työtulosuosituksen laskentapalveluna, joka tarjoaa palveluun kerättyjen ajantasaisten tietojen perustella suosituksia YEL-työtulon määrästä.

Lakimuutoksella esitetään tästä johtuen Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:ssä lueteltuihin tehtäviin lisättäväksi kohtaa, jonka mukaan Eläketurvakeskus ylläpitää ja kehittää soveltamissuositusten tukena yrittäjän työtulon määrittämisessä tarvittavia tietoja.

 

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Veroasiantuntija Jere Hjelt
Jere Hjelt
Puh. +358 41 730 1896