Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapauden edellytyksistä

Osakeyhtiöiden käyttöomaisuusosakkeiden luovutushinta on elinkeinoverolain säännösten mukaan tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Verovapaan voiton kääntöpuolena vastaavasti hankintameno on vähennyskelvotonta menoa, eli osakeyhtiöiden oikeutta vähentää käyttöomaisuusosakkeiden luovutus- ja purkutappio on rajoitettu. Käyttöomaisuusosakkeiden hankintamenosta ei voida myöskään tehdä arvonalentumisen vuoksi poistoa verotuksessa. Vähennyskelvottomia ovat lisäksi eräät etuyhteyspiirissä annettujen lainojen menetykset ja arvonalentumiset sekä suora taloudellinen tuki etuyhteystilanteessa.

Käyttöomaisuuden luovutusvoiton verovapautta koskevat säännökset tulivat Suomessa voimaan vuodelta 2005 toimitettavista verotuksesta lähtien. Säännösten taustalla on kansainväliseen verokilpailukykyyn liittyvät näkökohdat. Koska useissa EU:n jäsenvaltioissa käyttöomaisuusosakkeiden verovapautta koskevat säännökset olivat olleet voimassa, myös Suomessa säädettiin vastaavat säännökset Suomen aseman parantamiseksi yhtiöiden sijoittautumisvaltiona. Samoja käyttöomaisuuden verovapautta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin samoin perustein kaikkiin EU-maissa oleviin yhtiöihin niiden kokoluokasta tai kansainvälisyydestä riippumatta.

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verovapautta koskevia säännöksiä ei sovelleta pääomansijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön pääomasijoitustoimintaan, eikä asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin. Mikäli pääomansijoitustoimintaa harjoittavalla yhtiöllä poikkeuksellisesti olisi myös muuta elinkeinotoimintaa, säännökset voisivat koskea tätä pääomasijoitusyhtiön muuta toimintaa.

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan luovutuksen edellytyksiä on, että luovuttava yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja luovutettavat osakkeet kuuluvat sen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Luovutuksen kohteesta on tullut omistaa tarkemmin säädetyin tavoin vähintään 10 % vähintään vuoden ajan ennen luovutusta.

Käyttöomaisuusosakkeiden käsitteestä

Käyttöomaisuusosaketta koskeva kriteeristö on varsin tiukka. Yritys- ja pääomaverouudistusta koskevassa hallituksen esityksessä käyttöomaisuutta on kuvattu olevan elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet, joita ovat tyypillisesti esimerkiksi tytäryhtiöosakkeet ja omistusyhteysyritysten osakkeet. Käyttöomaisuutena voidaan pitää myös niin sanottuja strategisia osakeomistuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi samalla alalla tai lähialalla toimivan yhtiön osakkeet. Käyttöomaisuusosakkeille on tyypillistä, että ne on hankittu pitkäaikaiseen omistukseen ja niiden omistamisella tavoitellaan ensisijaisesti muita tarkoitusperiä kuin osinkotuottoja tai lyhyen aikavälin arvonnousuja.

Ollakseen käyttöomaisuutta osakkeiden tulee palvella omistajayhtiön omaa elinkeinotoimintaa. Pelkkä osakkeiden omistaminen ja hallinta ei muodosta yhtiöiden välille sellaista yhteyttä, että osakkeiden voitaisiin katsoa kuuluvan omistajayhtiön käyttöomaisuuteen. Yhtiöiden elinkeinotoimintaan liittyvä yhteys kytkee osakeomistuksen omistajayhtiön elinkeinotoimintaan.

Oikeuskäytännössä on yhtiöiden välistä toimintaa arvioitaessa merkitystä annettu erityisesti yhtiöiden väliselle liiketoiminnalle. Toiminnallista yhteyttä on lisäksi tukenut omistajayhtiön osakkaiden tai johdon osallisuus myös kohdeyhtiön hallinnossa ja johdossa. Myös omistusajalla on ollut merkitystä: kohdeyhtiön omistukselta on edellytetty tiettyä pysyvyyttä, vaikkakin laissa on säädetty vain yhden vuoden vähimmäisomistusaika. Koska säännöksen soveltuminen sisältää tulkintaa kriteereiden täyttymisestä, ratkaisu tulee jokaisessa tapauksessa tehtäväksi kokonaisharkintaan perustuen.

Käyttöomaisuusosakkeiden luovuttamista koskeva verolainsäädäntö on hyvä huomioida yritystoiminnan rakenteiden suunnitteluvaiheessa. 

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220