Osakeyhtiön omistajien rekisteröinti kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Nykyisellään yritysten kanssa yhteistyötä tekevien tahojen on työlästä selvittää yritysten omistajatietoja ja tosiasiallisia edunsaajia. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuo muutoksen tähän ja velvoittaa yritykset selvittämään vuoden 2019 alusta lukien tosiasialliset edunsaajansa ja pitämään näistä yllä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja. Lisäksi yritykset ovat velvollisia rekisteröimään tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Kaupparekisteri ryhtyy rekisteröimään tietoja 1.7.2019 alkaen. Tätä aiemmin perustettujen yritysten tulee antaa tiedot 1.7.2020 mennessä. Rekisteröinnin seurauksena osakeyhtiön edunsaajatiedot ovat kaupparekisteristä julkisesti saatavilla.

Keitä ovat tosiasialliset edunsaajat?

Yrityksen tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka omistaa suuremman kuin 25 % osuuden osakeyhtiön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden osakeyhtiöstä suoraan tai välillisesti. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan myös henkilöä, joka käyttää yrityksessä yli 25 %:n suuruista äänivaltaa. Tosiasiallisen edunsaajan asema voi perustua myös osakassopimukseen. Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan, tosiasiallisina edunsaajina pidetään rahanpesulain mukaan yhtiön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Edunsaajien tunnistaminen ja ilmoittaminen on yrityksen vastuulla eikä kaupparekisteri tarkista tietojen oikeellisuutta.

Keitä edunsaajien rekisteröinti koskee?

Rekisteröinti koskee useita eri yhteisömuotoja, mm. osakeyhtiöitä (pörssiyhtiöitä lukuun ottamatta) sekä osuuskuntia. Rekisteriin merkitään kunkin edunsaajan osalta nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Yritykset ovat velvollisia pitämään omistus- ja edunsaajatiedot ajantasaisina ja ilmoittamaan muutoksista kaupparekisteriin. Ilmoitus edunsaajista tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa ja se on maksutonta.

Ketkä käyttävät rekisterin tietoja?

Rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten eli esimerkiksi Fiscalesin kaltaisen veroneuvonta- ja tilitoimistopalveluja tarjoavan yrityksen tulee tuntea asiakkaansa ja näiden tosiasialliset edunsaajat. Uudesta rekisteristä hyötyvät siis mm. ilmoitusvelvolliset, mutta myös muut, jotka haluavat selvittää yhteistyökumppaniensa edunsaajatiedot. Kuten edellä on todettu, kaupparekisteri ei tarkista tietojen paikkansapitävyyttä, joten tiedot voi joutua vielä varmistamaan suoraan yritykseltä.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478