Muutokset mm. osinkojen ja SVOP-rahastoista tehtävän varojenjaon verotukseen astuivat voimaan vuoden 2014 alusta. Veromuutokset koskevat niin listatusta kuin listaamattomasta yhtiöstä saatuja osinkoja ja varojenjakoa. Seuraavassa on yhteenvetoa muutoksista.

Luonnollisen henkilön listatusta yhtiöstä saamat osingot verotetaan nykyään 85 prosenttisesti pääomatulona entisen 70 prosentin sijaan. Yhteisöverokannan laskun myötä osingon kokonaisveroaste ei kuitenkaan nouse entisestä, vaikka osingosta suurempi osa on veronalaista. Poikkeuksena edelliseen on tilanne, jossa pääomatuloprogressioraja (40.000 euroa) ylittyy, jolloin kokonaisveroaste nousee hieman entisestä. Vuoden 2013 tuloksen perusteella vuonna 2014 jaettujen osinkojen verorasitus on siirtymäkauden ajan korkeampi, sillä yhtiö on maksanut voitostaan vielä entisen, nykyistä korkeamman yhteisöveron.

Listaamattoman yhtiön nettovarallisuudelle laskettua tuottoprosenttia laskettiin prosenttiyksiköllä 8 prosenttiin. Osinko, joka ei ylitä 8 prosentin tuottoa nettovarallisuudelle, on 25 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa 150 000 euroon asti, minkä ylittävältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista tuloa. Jos osinko ylittää 8 prosentin nettovarallisuusrajan, se on 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Toisin sanoen mikään osinko ei ole enää saajalleen kokonaan verovapaata, mutta verotus on kuitenkin huojennettua tiettyyn nettovarallisuudelle lasketun tuoton määrään asti. Huojennetun osingon efektiivinen veroaste on 7,5 prosenttia ja pääomatuloprogressiorajan ylittävältä osalta 8 prosenttia.

Myös listaamattoman yhtiön jakamista osingoista on tehtävä ennakonpidätys vuoden alusta. Ennakonpidätys on alle 150 000 euron osingosta 7,5 prosenttia ja sen ylittäviltä osin 27 prosenttia – rajat ovat saajakohtaisia. Listatun yhtiön maksaman osingon ennakonpidätys nousee 21 prosentista 25,5 prosenttiin.

Listaamattoman yhtiön listatulta yhtiöltä saamat osingot ovat nykyään kokonaan veronalaista tuloa, ellei osingonsaaja omista vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Toisin sanoen listaamattoman yhtiön saamien verotus kiristyi merkittävästi, sillä aikaisemmin em. osingot olivat vain 75 prosenttisesti veronalaista tuloa.

SVOP-rahastosta tehtävän varojenjaon verotusta muutettiin siten, että varojenjako katsotaan pääsääntöisesti osinkotuloksi. Listatun yhtiön varojenjako on aina ja kokonaan osinkoa. Listaamattoman yhtiön varojenjako katsotaan kuitenkin tietyin edellytyksin luovutukseksi. Edellytyksenä tälle on, että pääomasijoitus palautetaan sijoituksen tehneelle omistajalle ennen, kuin sijoituksen tekemisestä on kulunut 10 vuotta. Lisäksi on annettava luotettava selvitys siitä, että jako muodostuu nimenomaan rahastoon merkityistä pääomasijoituksista. Listaamattomiin yhtiöihin ennen vuotta 2014 tehtyjä pääomasijoituksia koskee siirtymäaika, jonka vuoksi niihin sovelletaan uutta sääntelyä vasta vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa.

Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 20 7205 474