Kuluvana vuonna paljon taloudellista epävarmuutta aiheuttavalla korona -pandemialla voi olla veroja alentava vaikutus, jos yritysvarallisuutta siirretään sukupolvenvaihdoksella jatkajalle. Samoin muun varallisuuden, kuten pörssinoteerattujen osakkeiden, arvo voi pandemian vaikutuksesta olla edelleen pandemiaa edeltäviä kursseja alhaisemmalla tasolla. Tämän johdosta nyt voisi olla erityisen hyvä aika toteuttaa varallisuuden siirtotoimenpiteitä, jos sellaisia on ollut suunnitteilla.

Sijoitusvarallisuuden, kuten pörssissä noteerattujen osakkeiden, osalta lahjaverotuksen perusteena oleva arvo on lahjoituksen toteuttamispäivän mukainen käypä arvo. Siten lahjoituksen ajoittamisella saavutettava hyöty on suoraan laskettavissa esimerkiksi pörssikursseissa tapahtuneen kehityksen perusteella. Julkisesti noteeraamattoman yrityksen käyvän arvon määrittäminen verotuksen perusteeksi on huomattavasti monimutkaisempaa kuin julkisesti noteeratun yhtiön.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen verotuksen perusteena käytettävä arvo on riippuvainen siitä tavasta, kuinka sukupolvenvaihdos toteutetaan. Sukupolvenvaihdos voi olla lahja, kauppa tai lahjanluonteinen kauppa. Lahjanluonteisessa kaupassa yrityksen osakkeista maksetaan käyvän arvon olennaisesti alittava kauppahinta.

Jos kysymyksessä on sukupolvenvaihdos, jossa saaja jatkaa yritystoimintaa, siirtoon voidaan verolainsäädännössä määriteltyjen edellytysten täyttyessä soveltaa erityissäännöksiä, joiden perusteella lahjaverotusta huojennetaan. Lahjaverotus perustuu vaihdoksen toteuttamistavasta riippuen joko ns. spv-huojennettuun arvoon tai käypään arvoon. Käypä arvo lasketaan muun selvityksen puuttuessa yrityksen varallisuuden ja historiallisten tulosten perusteella. Lahjaverotus toimitetaan edellisen vuoden verotietojen perusteella, mutta yrityksen toiminnassa ja varallisuusasemassa kuluvan tilikauden aikana tapahtuneet muutokset voidaan verotuksessa huomioida.

Omistuksenvaihdosta suunniteltaessa kunkin yrityksen tilanne tulisi kartoittaa yksilöllisesti ja selvittää, voisiko vallitsevaa tilannetta hyödyntää järjestelyn verotuksen suunnittelussa. Kannattaa muistaa, että sukupolvenvaihdos voidaan hyvin toteuttaa vaiheittain, jolloin ensimmäisessä vaiheessa otetaan jatkajat mukaan yritystoimintaan pienemmällä osuudella ja jo samalla suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa toteutettavat vaihdoksen jatkotoimet. Tämä mahdollisuus voi huomattavasti alentaa kynnystä omistusvaihdoksen toteuttamisen aloittamiseen.

 

Fiscalesin veroasiantuntija Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 20 7205 473