Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen verolakien muuttamisesta (HE 185/2013 vp). Eduskunta teki hallituksen esitykseen muutamia lähinnä teknisiä muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietinnön perusteella. Valtiovarainvaliokunta puolsi hallituksen esityksen hyväksymistä pienillä muutoksilla esitykseen, poikkeuksena osuuskunnan voitonjaon verokohtelua koskeva ehdotus – joka ehdotettiin siirrettäväksi jatkovalmisteluun ja sitä kautta uusi esitys annettaisiin takaisin eduskunnan käsittelyyn jo keväällä 2014. Eduskunta hyväksyi valtiovarainvaliokunnan lausuman myös osuuskunnan voitonjaon verokohtelun osalta.

Huomionarvoista on, ettei valiokunta ehdottanut muutosta paljon keskustelua herättäneeseen vapaan oman pääoman rahastosta tehtävän varojenjaon verokohteluun. Tiukemman sääntelyn myötä varojenjako tulkitaan siis aina osingoksi, ellei luovutuksena verottamisen puolesta esitetä luotettavaa selvitystä.

Valtiovarainvaliokunta ei myöskään ehdottanut siirtymäaikaa uusille osinkojen verotusta koskeville säännöksille. Näin ollen vuoden 2013 tuloksen perusteella vuonna 2014 jaetut osingot ovat väliaikaisesti ankaramman verotuksen kohteena osingonsaajan verotuksen kiristyessä, mutta yhteisöveron alentamisen vaikuttaessa vasta vuoden 2014 tuloksesta maksettaviin veroihin.

Yhteisöverokannan alennukseen liittyvään voimaantulosääntelyyn valiokunta esitti tarkennusta siten, että ratkaisevaa sen kannalta, sovelletaanko muutettuun tilikauteen uutta yhteisöverokantaa verovuodelta 2014, olisi yhtiökokouksen päätöksen ajankohta. Lakiin jätettiin hallituksen yhteisöverokannan alentamista koskevan päätöksen tarkka päivämäärä, eli 21.3.2013.

Eduskunta hyväksyi myös hallituksen esityksen koulutuskustannusten lisävähennyksestä (HE 95/2013 vp). Valtiovarainvaliokunta suhtautui esitykseen melko kriittisesti viitaten koulutusvähennyksen ongelmallisuuteen verojärjestelmän periaatteiden, käytännön toteutustavan ja varsin avoimeksi jäävän vaikuttavuuden vuoksi. Valiokunta puolsi esitystä mietintönsä mukaan vain, koska se on osa työmarkkinaratkaisua.

Ehdotetut muutokset hallituksen esitykseen ovat hyvin vähäisiä. Tilannetta, jossa työnantaja harjoittaa sekä elinkeinotoimintaa tai maataloutta ja niiden ulkopuolista toimintaa, ei ole otettu huomioon hallituksen esityksessä. Tällainen muuhun toimintaan liittyvä koulutustoiminta voisi jäädä sekä koulutusvähennyksen että koulutuskorvauksen ulkopuolelle. Näin ollen valiokunta ehdotti, että tietyt työnantajat siirrettäisiin oikeudellisen muotonsa perusteella koulutuskorvauksen piiriin, eikä niihin tällöin sovellettaisi koulutusvähennystä koskevaa säännöstä lainkaan niiden harjoittaessa muun toiminnan ohella elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Rajaus koskisi tuloverolain mukaan kokonaan tai osittain vapaita yhteisöjä, yliopistoja, yhdistyksiä ja säätiöitä. Eduskunta hyväksyi valtiovarainvaliokunnan ehdotukset sellaisinaan.

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220