Valtionvarainministeriö on julkaissut talousarvioesityksensä vuodelle 2021. Seuraavassa on koostettu esitykseen sisältyviä verolinjauksia.

Ansiotulo- ja pääomatuloverotus

Ansiotuloverotus säilyy lähes entisellään, mutta verotukseen tehdään indeksitarkistus hintojen ja ansiotulojen nousua vastaavasti.

Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeus supistuu viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan.

Liikenteen työsuhde-etuja on tarkoitus uudistaa kestävää kehitystä suosivaksi. Työsuhdematkalippujen verovapaata osuutta korotetaan ja verotusta yksinkertaistetaan. Jatkossa työsuhdematkalippu olisi verovapaata 3 400 euroon asti. Työsuhdepolkupyöräetu säädetään verovapaaksi enintään 750 euroon vuodessa, ja käytetty etu vähentäisi työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää. Samalla joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta liikkumispalvelupaketista rinnastettaisiin verovapaaseen työsuhdematkalippuun. Täyssähköautojen vapaan autoedun ja käyttöedun verotusarvoa taas alennetaan määräaikaisesti vuosina 2021–2023. Sähköautojen latausetu vapautetaan verosta määräaikaisesti samalla ajanjaksolla.

Hallitus antoi keväällä esityksen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanteja koskevaksi sääntelyksi, joka ei alkuperäisestä aikataulusta poiketen vielä astunut voimaan 1.7.2020. Toteutettavan verohuojennuksen arvioidaan pienentävän ansio- ja pääomaveron tuottoa vuodesta 2021 alkaen.

Yhteisöverotus

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvästä tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä vuosina 2021—2024, jolla on tarkoitus kannustaa yrityksiä aineettomiin investointeihin. Yrityksille myönnettäisiin 50 prosentin ylimääräinen verovähennys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehtyjen tutkimus- ja innovaatiohankkeiden menoista.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa on tarkoitus korottaa vuoden 2021 alusta lukien 10 000 eurosta 15 000 euroon. EU-sääntelystä johtuen vähäarvoisten (alle 22 euroa) unionin ulkopuolelta tilattavien tavaralähetysten arvonlisäverovapaus poistuu.

Valmiste- ja muut verot

Tupakkaveroa korotetaan hallitusohjelman mukaisesti 50 miljoonalla eurolla. Alkoholiverotus nousee vastaavalla summalla.

Elokuun alusta voimaan tulleen liikenteen polttonesteiden valmisteveron korotuksen arvioidaan nostavan verotuottoa noin 254 miljoonalla eurolla.

Lämmityspolttoaineista saatavia verotuottoja lisätään 100 miljoonalla eurolla 2021 alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden veroja.

Osana yritystukien karsimista parafiinisen dieselin verotuen pienennys aloitetaan vuonna 2021, minkä odotetaan kasvattavan verotuloa 23 miljoonalla eurolla.

Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimaan minimiin. Teollisuuden sähköveron alentaminen vähentää automaattisesti energiaintensiivisille yrityksille maksettavaa energiaveronpalautusta, sillä sähkön osalta palautus ei ole enää mahdollinen. Jäljelle jäävää fossiilisen energian käytön verotukea alennetaan asteittain siten, että toimijoille varataan kohtuullinen sopeutumisaika muutokseen.  

Pitkään valmisteilla ollut kiinteistöverotuksen uudistus lykkääntyy edelleen. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023. Hallituksen esitys kiinteistöverouudistuksesta on tarkoitus antaa ensi vuonna. Ensi vuonna on kuitenkin tarkoitus toteuttaa osittaisuudistus, jossa luonnonsuojelualueet vapautetaan kiinteistöverosta, ja samalla alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta.

Keväällä 2021 valmistuu kaivosveroselvitys, jonka jälkeen arvioidaan kaivoksiin kohdistuvaa verotoimenpidekokonaisuutta.

Fiscalesin veroasiantuntija Jukka-Pekka Sirviö
Jukka-Pekka Sirviö
Puh. +358 20 7205 479