Valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmä ehdottaa noteeraamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen muutoksia

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ehdottaa osinkoverotukseen ja ansiotulojen verotukseen muutoksia. Työtyhmän mukaan ehdotetut muutokset lisäisivät verotuksen tehokkuutta. Suomen yritysverotukseen työryhmä ei ehdota muutoksia, koska järjestelmä on työryhmän näkemyksen mukaan jo nyt kansainvälisesti kilpailukykyinen.

Työtyhmän näkemyksen mukaan listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotusta on uudistettava. Työryhmä perustelee muutostarpeita sillä, että investointien tuottovaatimus vaihtelee osinkoverojärjestelmän vuoksi yritysten kesken, mikä heikentää investointien kohdentumista parhaiten tuottaviin kohteisiin taloudessa. Nykyinen osinkoverotus lisäksi ohjaa osingonjakoa voimakkaasti, aiheuttaa jännitteitä suhteessa ansiotulojen verotukseen sekä sisältää liian suuren eron listattujen ja listaamattomien yhtiöiden välillä.

Työryhmä ehdottaa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen seuraavia muutoksia:
- Huojennetun osingon laskennassa käytettävä tuottoprosentti alennettaisiin 8 %:sta 4 %:iin.
- Osingon veronalainen osuus korotettaisiin 25 prosentista 40 prosenttiin.
- Huojennetusti verotetun osingon 150 000 euron raja poistettaisiin.
- Tuottoprosentin ylimenevä osa osingosta olisi 75-prosenttisesti ansiotuloa kuten nykyisinkin.

Muutosten seurauksena osakkaat saisivat nostaa huojennetusti verotettua osinkoa vähemmän kuin nykyisin, mikä kiristäisi verotusta valtaosalla osingonsaajista. Euromääräisen 150 000 enimmäisrajan poisto keventäisi verotusta tietyissä harvalukuisissa tilanteissa, kun osakas nostaisi suuria osinkoja suuren nettovarallisuuden yhtiöstä.

Nettovarallisuuden perusteella laskettavan osingon veronalaisen osuuden nostaminen 25 %:sta 40 %:iin nostaisi tämän osingon verotusta osakkaan osalta 7,5 (8,5) %:sta 12,0 (13,6) %:iin. Yhtiön maksama vero huomioiden yhteisverorasitus nousisi 26,0 (26,8) %:sta 29,6 (30,9) %:iin. Lisäksi tämän huojennetun osingon piiriin laskettaisiin ehdotuksen mukaan vain 4 % nettovarallisuudesta, kun määrä on nykyisin 8 % nettovarallisuudesta. 

Käytännössä netto-osingon määrä, jonka osakkeenomistaja voisi nykyistä vastaavalla osakkeiden matemaattisella arvolla (aina 1.875.000 euron nettovarallisuuteen asti) saada itselleen jatkossa pääomatulona, alenisi 52,4 % eli alle puoleen nykyisestä. Vastaavasti euromääräisesti suuremman pääomatulona verotettavan netto-osingon osakkeenomistaja voisi saada, mikäli hänen osakkeittensa matemaattinen arvo ylittäisi 3.970.000 euroa. 

Työryhmän mukaan muutokset yksinkertaistaisivat osinkoverotusta ja kannustaisivat kasvattamaan yritystä. Lisäksi investointikannustimet erilaisten yritysten kesken vaihtelisivat verosyistä nykyistä vähemmän, mikä kohdentaisi investoinnit nykyistä tehokkaammin. Huojennetusti verotetun osingon kokonaisveroaste nousisi lähemmäs pääomaverokantaa. Näin verotus kohtelisi nykyistä tasapuolisemmin omaan yhtiöön ja muualle tehtyjä sijoituksia.

Ansiotulojen osalta työryhmä ehdottaa muutoksia ansiotulojen rajaveroon eli lisätuloista menevään veroon:
- Ansiotulon rajaveroastetta alennettaisiin noin 82.000–128.000 euroa vuodessa ansaitsevilla.
- Pitkällä aikavälillä rajaveroasteita tulisi pyrkiä alentamaan niin, etteivät ne ylitä 50 prosenttia millään tulotasolla.

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotus on herättänyt heti tuoreeltaan vastustusta. Elinkeinoelämän järjestöt EK, Suomen yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto julkaisivat yhteisen kannanoton, jonka mukaan osinkoverotukseen ehdotettuja kiristyksiä ei pidä toteuttaa. Järjestöjen mukaan muutokset heikentäisivät yrittäjyyden, omistajuuden, kasvun ja työllistämisen kannusteita. Ne johtaisivat siihen, että erityisesti kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden omistajien verotus kiristyisi merkittävästi. 

Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksessa on siis kysymys vasta ehdotuksesta, jonka eteneminen on riippuvainen sen poliittisesta arvioinnista. Tuoreeltaan sekä pääministeri Sipilä että valtiovarainministeri Orpo ottivat kantaa, että he eivät tule ehdottamaan työryhmän esityksen mukaisia muutoksia listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen. 
Seuraamme asian etenemistä täällä nettisivuillamme. 

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478