VEROTUSMENETTELYSSÄ ON TAPAHTUNUT MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA

Verotusmenettely on uudistunut olennaisesti. Veroasioiden hoitaminen on muuttunut sähköisesti tapahtuvaksi ja muutokset vaikuttavat mm. ennakon täydennysmaksun maksamiseen, tietojen ilmoittamiseen ja verotuksen toimittamiseen.

Sähköinen asiointi Verohallinnossa

Asiointi Verohallinnon kanssa tapahtuu jatkossa sähköisesti OmaVero-palvelun kautta. Verohallinnon OmaVero-palveluun voi kirjautua itse omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Myös toinen taho (’valtuutettu’) voidaan valtuuttaa hoitamaan asioita OmaVerossa. OmaVero-palvelussa joko itse tai valtuutettu voi hakea muun muassa muutosta verokorttiin, ennakkoverojen täydennystä tai lisäennakkoa, ilmoittaa ja täydentää veroilmoituksen tietoja, vastata selvityspyyntöihin ja tehdä oikaisuvaatimuksia.

Sähköinen asiointi helpottaa ja nopeuttaa veroasioiden hoitamista. Verotuksen menettelyyn tulleiden muutosten johdosta erityisesti osa veroasioiden hoitamisesta tulee jatkossa olemaan vanhalla paperisella menettelyllä huomattavasti aikaisempaa hankalampaa ja hitaampaa.

OmaVero palveluun voi tutustua oheisesta linkistä: www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/

Ennakon täydennysmaksua koskeva menettely on muuttunut

Vanhan käytännön mukainen ennakon täydennysmaksua koskeva menettely on poistunut. Päättyneen verovuoden veroja voidaan edelleen täydentää korotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka. Aiemman ennakon täydennysmaksun maksamisen sijasta (jonka tilisiirron on voinut oma-aloitteisesti laatia) verojen täydentäminen tapahtuu hakemalla Verohallinnosta lisäennakkoa. Hakemus voidaan tehdä OmaVeron kautta tai poikkeustapauksissa myös paperisella hakemuksella. Paperisen hakemuksen käsittelyaika on huomattavasti pidempi kuin OmaVerossa. OmaVerossa päätös lisäennakosta tulee samantien hakemuksen tekemisen yhteydessä.

Lisäennakko maksetaan päätöksen mukaisilla maksuyhteys- ja viitetiedoilla. Jos lisäennakkoa ei makseta eräpäivänä, sille kertyy viivästyskorkoa, jonka määrä vuonna 2019 on 7,00 % p.a. Korkoa koskeva muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että lisäennakkoa ei kannata hakea, jos sitä ei maksaisikaan.

Jos lisäennakkoa ei haeta tai jäännösveroa tulee lisäennakon maksamisesta huolimatta maksettavaksi, jäännösverolle kertyy 1.2. lähtien huojennettua viivästyskorkoa, jonka määrä on vuonna 2019 2,00 % p.a. On huomattavaa, että sama korko kertyy nykyisin myös pienille, alle 10.000 euron suuruisille, jäännösveroille. Huojennettua viivästyskorkoa tulee maksettavaksi siltä osin kuin sen määrä ylittää 20,00 euroa. Huojennettua viivästyskorkoa ei siten määrätä n. 2.000,00 euroa alittaville jäännösveroille. Koska jäännösverojen eräpäivä vaihtelee, korotta maksettavan jäännösveron tarkkaa määrää ei ole mahdollista laskea.

Verotuksen tietojen ilmoittaminen

Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis- tai huhtikuussa. Esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasu on muuttunut. Esitäytettyä veroilmoitusta itsessään ei enää palauteta Verohallintoon. Mikäli esitäytetyn veroilmoituksen tietoja on tarpeen korjata tai täydentää, korjaus tehdään esitäytetyltä veroilmoitukselta ilmenevään määräpäivään mennessä lähtökohtaisesti sähköisesti OmaVerossa tai poikkeustapauksissa Verohallinnon erillisillä paperisilla lomakkeilla.

Esitäytetty veroilmoitus sisältää joko esitäytetyn veroilmoituksen sisältämien tietojen perusteella lasketun verotuspäätöksen tai alustavan verotuslaskelman. Alustavan verotuslaskelman voi saada esimerkiksi tilanteessa, jossa Verohallinnon tiedossa on esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvia vuokratuloja tai luovutusvoittoja tai -tappioita. Tällaisessa tilanteessa verotuspäätös lähetetään vasta, kun Verohallinto on käsitellyt esitäytetyn veroilmoituksen täydennetyt tiedot.

Myöhästymismaksu ja veronkorotus

Verotukseen vaikuttavien tietojen antaminen myöhässä voi aiheuttaa myöhästymismaksun tai veronkorotuksen määräämisen.

Myöhästymismaksu määrätään, jos verotukseen vaikuttavia tietoja täydennetään oma-aloitteisesti ilman Verohallinnon lähettämää kehotusta ennen verotuksen päättymistä. Myöhästymismaksu määrätään myös tilanteissa, joissa jokin tulo on määräaikaan mennessä jäänyt ilmoittamatta tai ilmoitettu liian pienenä, vaikka verovelvollinen olisi täydentänyt verotustaan muiden tietojen osalta. Tämä on muutos aikaisempaan käytäntöön siltä osin, että aikaisemmin veroilmoitusta on useissa tapauksissa voinut täydentää jälkikäteen, kun esitäytetty veroilmoitus on sinänsä palautettu määräaikaan mennessä. Myöhästymismaksun määrä yksityishenkilöillä on 50,00 euroa.

Verohallinto määrää veronkorotuksen, jos veroilmoituksen puutteita ei ole oma-aloitteisesti korjattu ennen verotuksen päättymistä, eli esimerkiksi tilanteessa, jossa Verohallinto lähettää asiaa koskevan selvityspyynnön ja kehottaa veroilmoituksen täydentämiseen. Veronkorotus määrätään myös, jos verotusta oikaistaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi verotuksen päättymisen jälkeen. Veronkorotuksen määrä on 0,5–10 % siitä tulosta, joka olisi laiminlyönnin vuoksi jäänyt verottamatta, jos se olisi jäänyt verotuksessa huomioimatta. Veronkorotuksen määrä on kuitenkin aina vähintään 75,00 euroa.

Myöhästymismaksua tai veronkorotusta ei lähtökohtaisesti määrätä, jos ilmoitetaan myöhässä vähennyksiä tai muita sellaisia tietoja, jotka pienentävät veroa tai verotettavaa tuloa. Verohallinto voi kuitenkin määrätä myöhästymismaksun tai veronkorotuksen, jos laiminlyönnit toistuvat. Jatkossa siis kaikki tulot on syytä ilmoittaa oikean suuruisina määräaikaan mennessä, jotta myöhästymisen maksuilta voi välttyä.

Verotuksen päättyminen

Verotus päättyy jatkossa aikaisempaa reaaliaikaisemmin ja verotuksen päättymisen ajankohta vaihtelee sen mukaan, kuinka nopeasti Verohallinto saa käsitellyksi verotukseen vaikuttavat tiedot. Verotuksen päättymispäivä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen sisältyvään verotuspäätökseen. Jos esitäytetyn veroilmoituksen tietoja korjataan tai täydennetään, niiden perusteella lähetetään uusi verotuspäätös, jolle on merkitty muuttunut verotuksen päättymispäivä. Verotus voi päättyä jo toukokuussa, mutta viimeistään se päättyy 31.10. Verotuksen päättymispäivän ajankohta vaikuttaa muun muassa veronpalautuksen maksupäivän tai jäännösveron maksupäivien ajankohtaan. Tieto maksupäivästä on merkittynä verotuspäätökselle. Maksupäivä on elokuun ja helmikuun välisenä aikana.

Fiscalesin veroasiantuntija Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 20 7205 473