Hallitus on 22.6.2022 antanut esityksen verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2022 vp). Lakimuutos on vahvistettu marraskuussa 2022, ja lakimuutokset tulevat voimaan 1.9.2024. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa julkisten verotustietojen laatua sekä verovelvollisten oikeusturvaa tuomalla julkisiksi myös verotuksen päättymisen jälkeen muuttuneet verotustiedot.  Lisäksi tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti ennalta ehkäistä harmaata taloutta. Esityksen mukaan muutosverotuksen tietojen julkisuus voisi ehkäistä harmaata taloutta, kun esimerkiksi verotarkastuksen seurauksena mahdollisesti kasvanut tulon ja veron määrä olisi julkista tietoa.

Muutosverotuksen tiedot ovat julkisia tuloverotuksessa verovuodesta 2022 ja kiinteistövertouksessa vuodesta 2023 alkaen.

 

Muuttuneiden verotustietojen tuleminen julkisiksi

Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan vuoden marraskuussa, ja kiinteistöverotuksen tiedot verovuoden marraskuussa. Tiedot perustuvat kunkin verovelvollisen verotuksen päättyessä voimassa oleviin verotustietoihin, eli säännönmukaisen verotuksen tietoihin. Verotustiedot saattavat kuitenkin muuttua verotuksen päättymisen jälkeen, jos verotusta oikaistaan joko verovelvollisen itsensä tai Verohallinnon aloitteesta. Vuodesta 2018 alkaen tuloverotuksen tiedot ja vuodesta 2020 kiinteistöverotuksen tiedot voivat muuttua myös täydentävän verotuspäätöksen myötä, jos verovelvollinen ilmoittaa täysin uusia tietoja verotuksen päätyttyä.

Kun nykyisen lainsäädännön mukaan julkisiin tietoihin ei päivitetä mahdollisen muutosverotuksen johdosta tulleita muutoksia, julkiset tiedot eivät erityisesti tulojen ja verovelvollisille maksuunpantujen verojen määrien osalta ole aina oikeita ja ajantasaisia. Tämä on ongelmallista myös tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettaman vaatimuksen henkilötietojen täsmällisyydestä ja ajantasaisuudesta kannalta.

Hallituksen esityksen mukaan muutosverotuksen tiedot tulevat julkisiksi oikaisupäätöksen tekemistä seuraavan kuukauden aikana, mutta aikaisintaan kuukauden 20. päivänä. Oikaisupäätöksen tekee Verohallinto tai Verotuksen oikaisulautakunta. Jos oikaisupäätös annetaan ennen kuin sitä koskevan verovuoden tiedot tulevat julkisiksi, myös muutosverotuksen tiedot tulevat julkisiksi samaan aikaan säännönmukaisen verotuksen tietojen kanssa.

Jos kyseessä on tilanne, jossa verotusta muutetaan hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella, määräaika lasketaan Verohallinnon maksuunpanosta. Verotustiedot tulevat hallituksen esityksen mukaan julkisiksi jo ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Ehdotettu sääntely ei vaikuta tuomioistuimen päätöksen julkisuuteen.

Julkiset verotustiedot

Verotuksen oikaisun yhteydessä muuttuneet tiedot ovat lakimuutoksen jälkeen julkisia lähes samoilta osin kuin nykysinkin säännönmukaisen verotuksen tiedot ovat julkisia. Luonnollisten henkilöiden ja kotimaisten kuolinpesien osalta julkisia verotustietoja ovat verovelvollisen nimi, syntymävuosi sekä tieto maakunnasta,

jossa henkilön kotikunta sijaitsee. Muita julkisia tietoja ovat valtionverotuksessa verotettava ansio- ja pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo sekä verojen määrä (valtion tulovero ja kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja jäännösveron tai veronpalautuksen määrä).  Yritysten verotustiedoista julkisia ovat niin ikään verovelvollisen nimi, y-tunnus ja kotikunta. Lisäksi julkisia tietoja ovat verotettavan tulon määrä ja verojen määrä (maksuunpantujen yhteisöverojen ja ennakoiden yhteismäärät sekä jäännösveron tai veronpalautuksen määrä).  Kiinteistöverotuksen julkisia tietoja ovat kiinteistötunnus, kiinteistön laskennallinen kiinteistövero sekä kiinteistöverosta verovelvollisen nimi.

Lakimuutoksen yhteydessä poistetaan kuitenkin kokonaan ennakoiden yhteismäärän julkisuus, koska yhteismäärään voi sisältyä myös maksamattomia ennakoita eikä tieto ennakkoveroista sinänsä ole yhtä olennainen kuin esimerkiksi tieto verovuodelta määrätyn veron kokonaismäärästä.

Lopuksi

Uudistus on tervetullut muutos erityisesti julkisten verotustietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden näkökulmasta katsottuna. Lakimuutoksen yhtenä tavoitteena on tuoda julkisiksi tiedot harmaan talouden toimijoiden lisätyistä tuloista ja veroista, mitä voidaan pitää kannatettavana tavoitteena. On kuitenkin huomattava, että myös asianmukaisesti toimivan yrityksen verotettava tulo voi kasvaa esimerkiksi silloin, kun sen verotukseen liittyy jotakin aidosti tulkinnanvaraista, jonka johdosta verotusta myöhemmin oikaistaan. Myös tällaiset tiedot voivat tulla julkiseksi ennen lainvoimasuutta ja lopullisen ratkaisun saamista asiassa.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 50 540 1635