Hallitus on käynyt neuvotteluja vuoden 2021 talousarvioesityksestä. Seuraavassa on koostettu tässä yhteydessä tehtyjä veroratkaisuja.

ANSIOTULO- JA PÄÄOMATULOVEROTUS

Ansiotuloverotus säilyy lähes entisellään, mutta verotukseen tehdään indeksitarkistus hintojen ja ansiotulojen nousua vastaavasti.

Liikenteen työsuhde-etuja on tarkoitus uudistaa kestävää kehitystä suosivaksi. Työsuhdematkalippujen verovapaata osuutta korotetaan ja verotusta yksinkertaistetaan. Jatkossa työsuhdematkalippu olisi verovapaata 3.400 euroon asti. Työsuhdepolkupyöräetu säädetään verovapaaksi enintään 1.200 euroon vuodessa, ja käytetty etu vähentäisi työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää. Samalla joukkoliikenteen ja polkupyörän osuus työsuhde-etuna tarjottavasta liikkumispalvelupaketista rinnastettaisiin verovapaaseen työsuhdematkalippuun.

Täyssähköautojen vapaan autoedun ja käyttöedun verotusarvoa alennetaan määräaikaisesti vuosina 2021–2025. Sähköautojen latausetu vapautetaan verosta määräaikaisesti samalla ajanjaksolla. Vuoden 2021 kehysriiheen mennessä jatkovalmistellaan työsuhdeautojen verotuksen uudistamista siten, että verotus ohjaisi valitsemaan työsuhdeautoksi vähäpäästöisen auton.

Väliaikaisena toimena muutetaan työmatkan keston enimmäisaikaa.  Työmatkan enimmäiskestoa eli työskentelyn kestoa erityisellä työntekemispaikalla pidennetään 3 vuodesta 3,5 vuoteen.

Urheilurahastoon siirrettävän tulon enimmäismäärää korotetaan 200.000 euroon. Lisäksi selvitetään, voidaanko varojen tulouttamista joustavoittaa, jotta voitaisiin parantaa urheilijan uran jälkeistä toimeentuloa.

Hallitus päättää kevään 2021 kehysriihen yhteydessä kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta ottaen huomioon suhdannetilanteen ja vuoden 2020 lopussa valmistuvan tutkimushankkeen kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista.

YHTEISÖVEROTUS

Hallitus valmistelee määräaikaisen tutkimusyhteistyökannustimen, jonka yksityiskohdat täsmentyvät lausuntokierroksen jälkeen. Sen myötä yrityksiä kannustetaan tekemään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tutkimus- ja innovaatiohankkeita.

Pienten poistojen euromääriä korotetaan. Korotusten tasosta päätetään valmistelun yhteydessä.

ARVONLISÄVEROTUS

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa on tarkoitus korottaa vuoden 2021 alusta lukien 10 000 eurosta 15 000 euroon.

VALMISTE- JA MUUT VEROT

Terveyden edistämiseksi alkoholin ja tupakan verotusta kiristetään.

Lämmityspolttoaineista saatavia verotuottoja lisätään 105 miljoonalla eurolla 2021.  Poistetaan yhteistuotannon 0,9 laskentasääntö.  

Turpeen veroa korotetaan osana lämmityspolttoaineiden veronkorotusta. Turpeen osalta otetaan vuodesta 2022 käyttöön mekanismi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Tämän mekanismin yksityiskohdista päätetään vuoden 2021 kehysriihessä.

Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimaan minimiin. Teollisuuden sähköveron alentaminen vähentää automaattisesti energiaintensiivisille yrityksille maksettavaa energiaveronpalautusta, sillä sähkön osalta palautus ei ole enää mahdollinen. Jäljelle jäävästä energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta luovutaan 2021 alkaen neljän vuoden määräajassa siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää ole oikeutettuja palautukseen. 

Hallitusohjelman kirjaus kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirrosta sähköveroluokkaan II toteutetaan mahdollisimman pikaisesti siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuoden 2021 aikana.

Hallitus perustaa syksyn aikana valmisteluelimen, joka laatii viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä energiaverotuksen tiekartan, joka yhdessä päästökaupan kanssa tukee 2035 hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista.

Selvitetään tutkimushankkeena vuoden 2022 alkuun mennessä, millä perusteilla ja millä tavoin kulutuksen päästöohjausta voitaisiin kustannustehokkaasti toteuttaa. Tavoitteena on kehittää elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kulutusverotuksen suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaksi. Hallitus käynnistää syksyllä 2020 selvitystyön laajapohjaisesta uusiutumattomista luonnonvaroista tehtyjen pakkausten pakkausverosta.

 

Fiscalesin veroasiantuntija Maija Skyttä
Maija Skyttä
Puh. +358 20 7205 493