Uusi vuosi tuo totuttuun tapaan mukanaan uudistuksia verosääntelyyn. Olemme koonneet tähän blogiin hyödyllistä tietoa vuodenvaihteessa voimaan astuneista verotuksen säännösmuutoksista.

Eläkkeen verotus – Espanjassa asuvat ja Suomesta eläkettä saavat henkilöt

Suomen ja Espanjan välillä on sovellettu verovuodesta 2019 alkaen uutta tulon kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi solmittua verosopimusta. Sopimuksen mukaan Suomesta saatavasta eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen, vaikka eläkeläinen asuisi Espanjassa. Sopimukseen on kuitenkin sisältynyt siirtymäsäännös, jonka mukaan yksityissektorin eläkkeistä ei tarvinnut maksaa vero Suomeen verovuosien 2019–2021 aikana. Siirtymäaika päättyi vuoden 2021 lopussa ja 1.1.2022 lähtien myös näistä eläkkeistä tulee maksaa veroa Suomeen. Suomessa eläkkeen perusteella määrättävästä verosta vähennetään kuitenkin Espanjaan maksettava vero.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2012 alkanut oman vakituisen asunnon lainan korkojen vähennysoikeuden asteittainen poistuminen jatkuu vuonna 2022. Oman vakituisen asunnon hankkimiseen tai sen peruskorjaukseen otetusta asuntolainasta vuoden 2022 aikana maksetuista koroista 5 % on vähennyskelpoista, kun vastaava osuus vuonna 2021 oli 10 %. Vuoden 2023 verotuksessa omaan vakituiseen asuntoon liittyvän lainan korkoja ei voi vähentää enää lainkaan.

Korot vähennetään ensisijaisesti henkilön saamista pääomatuloista ja mikäli tällaisia ei ole, tämän jälkeen alijäämähyvityksenä henkilön maksamista ansiotuloveroista. Korkojen vähennyksestä saatava hyöty laskee 1,5 %:iin.

Useamman osakesäästötilin veronkorotukseen muutoksia

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, jonka perusteella useamman osakesäästötilin tilanteisiin sovellettavaa veronkorotussääntelyä muutetaan takautuvasti. Lakia sovelletaan lakimuutoksen perusteella jo verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Verovelvollisella saa pääsääntöisesti olla samanaikaisesti voimassa vain yksi osakesäästötilisopimus. Useamman sopimuksen tilanteessa verovelvolliselle olisi lain pakottavan sanamuodon mukaisesti tullut aiemman sääntelyn perusteella määrätä ankara veronkorotus. Merkitystä asian tulkintaan ei lähtökohtaisesti ole ollut sillä, että kyse on ollut inhimillisestä erehdyksestä tai sillä, että verovelvollinen ei ole verotuksellisesti edes hyötynyt useamman osakesäästötilisopimuksen solmimisesta. Nyt voimaan tulevalla muutoksella veronkorotus jätetään jatkossa määräämättä, jos verovelvollisella on ilmeisen erehdyksen johdosta samanaikaisesti useampia osakesäästötilejä, mutta verovuoden aikana säästövaroja on ollut enintään yhdellä osakesäästötilillä. Veronkorotuksen määräämättä jättäminen tai korotuksen alentaminen on mahdollista myös, jos korotus olisi täysimääräisenä kohtuuttoman suuri verrattuna verovelvollisen saavuttamaan verotukselliseen hyötyyn.

Kotitalousvähennys

Väliaikaisella lakimuutoksella toteutetaan kotitalousvähennykseen liittyvä kokeilu, jossa kotitalousvähennyksen määrää korotetaan vuosien 2022–2023 verotuksessa kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön perusteella vaadittavan vähennyksen osalta sekä öljylämmityksestä luopumiseen johtavan energiaremontin osalta verovuosien 2022–2027 verotuksessa. Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden, kuten oman kodin tai vapaa-ajan asunnon remonttitöiden osalta vähennyskelpoisuus säilyy verovuoden 2021 verotusta vastaavalla tasolla.

Muutosten johdosta kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kasvaa 2.250 eurosta 3.500 euroon ja vähennyskelpoisten, ennakkoperintärekisterissä oleville yrityksille työstä maksettujen korvausten vähennysosuus kasvaa 40 %:sta 60 %:iin. Työntekijöille maksettujen palkkojen osalta vähennysprosentti kasvaa 15:stä 30:een. Lisäksi palkkaan liittyvät sivukulut voidaan vähentää kokonaisuudessaan kuten aiemminkin.

Verovelvollisen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuosuus säilyy ennallaan. Kotitalousvähennys tehdään ensin muiden kuin korotettuun vähennykseen oikeuttavien töiden osalta ja tämän jälkeen korotettuna tähän oikeuttavien töiden osalta.

Vuonna 2022 täyden 3.500 euron kotitalousvähennyksen saa, kun ostaa korotettuun vähennykseen oikeuttavia palveluita vähintään 6.000 eurolla ([6.000 € * 60 %] – 100 € = 3.500 euroa).

Tulonhankkimisvelan korkojen vähennyskelpoisuus – Yhteismetsän hankkimiseksi otettu velka

Yhteismetsäosuuden hankintaa varten otetun velan koron saa jatkossa vähentää verotuksessa muiden tulonhankkimisvelkojen korkojen tapaan verovelvollisen pääomatuloista. Muutos soveltuu sekä uusien metsänhankintavelkojen että jo otettujen velkojen korkoihin. Korot ovat vähennyskelpoisia vuoden 2021 verotuksesta lähtien.

Autojen verotukseen liittyviä muutoksia

Budjettiriihessä esitetysti vähäpäästöisten hybridi- ja kaasukäyttöisen työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa, jos auton ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Määräaikainen verotuki on voimassa vuosien 2022–2025 verotuksessa. Tuen hyödyntäminen edellyttää, että auto on ensirekisteröity Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei suoriteta 1.1.2022 lähtien enää autoveroa. Sen sijaan näiden autojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla vuodessa. Korotus koskee autoja, jotka on käyttöönotettu aikaisintaan 1.10.2021, mutta perusarvon korotus tapahtuu vasta 1.10.2023 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavassa verossa.

Autoveron muutosta sovelletaan autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Niille verovelvollisille, joita on verotettu muutoksen kohteena olevien autojen osalta 1.10.-31.12.2021 välisenä aikana, Verohallinto tekee oma-aloitteisesti oikaisun annettuihin verotuspäätöksiin ja maksaa autoveron takaisin. Verovelvollisen ei siis tarvitse itse hakea veron takaisinmaksua.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Veroasiantuntija Jere Hjelt
Jere Hjelt
Puh. +358 41 730 1896