Johdannaiset sijoitustuotteina

Johdannainen on rahoitusinstrumentti, jonka hinta määräytyy jonkin toisen hyödykkeen eli kohde-etuuden mukaan. Kohde-etuus voi periaatteessa olla mikä tahansa tuote, esimerkiksi arvopaperi, valuutta, korko, indeksi, hyödyke tai raaka-aine.

Johdannaisia käytetään sekä riskienhallinnan välineinä että sijoitustuotteina. Sijoitustuotteina käytettävien johdannaisten avulla voidaan muodostaa tuotteita, joiden tuotto ja riskiprofiili voidaan räätälöidä oman markkinanäkemyksen ja tarpeiden mukaan. Johdannaiset sisältävät usein vipuvaikutuksen suhteessa kohde-etuuteen, jonka seurauksena johdannaissijoituksella on suurempi tuotto- ja tappiopotentiaali kuin suoralla sijoituksella kohde-etuuteen. 

Suurin osa johdannaiskaupasta tapahtuu nk. OTC-markkinoilla (Over-The-Counter) kahden osapuolen välisinä sopimuksina. Johdannaisten liikkeellelaskijat ovat myös lanseeranneet pörssien listoille useita johdannaissopimuksia, joilla voidaan käydä kauppaa arvopaperivälittäjän kautta. Tällaiset standardoidut johdannaissopimukset ovat potentiaalisia sijoituskohteita myös piensijoittajille ja yksityishenkilöille. Tavanomaisia standardoituja johdannaissopimuksia ovat optiot ja termiinit, kuten futuurit.

Johdannaiskaupan verokohtelu

Sijoittaessa johdannaisiin on hyvä kiinnittää huomiota myös johdannaiskaupan verokohtelun erityispiirteisiin. Tuloverolain (TVL) mukaan verotettavan yksityishenkilön harjoittamasta johdannaiskaupasta syntyneet voitot ovat veronalaisia, mutta tappiot eivät puolestaan ole verotuksessa yhtä laajasti vähennyskelpoisia kuin arvopaperien luovutustappiot.

Tuloverolaissa ei ole optiosta saadun tulon verottamisesta erityisiä säännöksiä. Option luovutukseen sovelletaan kuitenkin aiemman keskusverolautakunnan ratkaisun (KVL 231/1989) ja Verohallinnon ohjeen mukaan tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä, jonka perusteella voitot ovat veronalaisia ja tappiot puolestaan vähennyskelpoisia.

Futuurikaupan verokohtelu riippuen markkinapaikasta

Futuurien verokohtelu puolestaan riippuu markkinapaikasta, jolla kauppaa käydään. Jos kauppaa käydään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, rinnastetaan kaupankäynnistä syntynyt voitto verotuksessa omaisuuden luovutusvoittoon ja kauppaan sovelletaan tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Syntyneet voitot ovat tällöin veronalaisia luovutusvoittoja TVL 45.3 §:n nojalla ja tappiot vähennyskelpoisia luovutustappioita TVL 50.3 § nojalla.

Lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä mukaan säänneltyjä markkinoita ovat pörssi tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämä monenkeskinen kaupankäyntimenettely. Säännellyn markkinapaikan ulkopuolella tapahtuvasta futuurikaupasta syntyneet voitot ovat TVL 32 §:n mukaista veronalaista pääomatuloa, eikä siihen sovelleta tuloverolain luovutusvoittoa koskevia säännöksiä. Tällaisesta kaupasta syntyneet tappiot eivät myöskään ole TVL 50.3 §:n tarkoittamia luovutustappioon rinnastettavia tappioita, eivätkä siten vähennyskelpoisia verotuksessa.

EVL:n mukaan verotettavan osakeyhtiön harjoittamassa johdannaiskaupassa vastaavaa arviointia säännellystä markkinapaikasta ei tarvitse tehdä, koska realisoituneet tappiot ovat elinkeinoverolain nojalla vähennyskelpoisia.

Keskusverolautakunnan uusi ratkaisu ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvan johdannaiskaupan verokohtelusta

Keskusverolautakunnan antamassa ratkaisussa KVL:2021/1 oli kyse yksityishenkilön käymän johdannaiskaupan verotuksesta.  Yksityishenkilön oli tarkoitus käydä kauppaa vakioiduilla optioilla ja futuureilla yhdysvaltalaisilla markkinapaikoilla.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatut Yhdysvalloissa sijaitsevat markkinapaikat rinnastuivat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettuun säänneltyyn markkinaan ja että kyseessä olleet tappiot aiheutuivat sellaisesta sijoitustoiminnasta, jota hakija saattoi valintansa mukaan harjoittaa joko Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella sijaitsevilla markkinapaikoilla.

Kun kotimaisessa pörssissä sekä muussa Euroopan talousalueen valtiossa vastaavalla markkinapaikalla harjoitetussa johdannaiskaupassa aiheutuvat tappiot olivat Suomessa tuloverolain mukaan toimitettavassa verotuksessa vähennyskelpoisia, ja kun otettiin huomioon SEUT (Sopimus Euroopan unionin toiminnasta) 63 artiklan 1 kohdan mukaista pääomien vapaata liikkuvuutta koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, keskusverolautakunta katsoi, että kyseessä olevia tappioita tuli pitää tuloverolain 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuun luovutustappioon rinnastettavina hakijan verotuksessa.

Ratkaisun arviointia

Tavanomaisista johdannaisista syntyneet tappiot ovat olleet luovutustappioina vähennyskelpoisia ainoastaan, mikäli kauppa on tapahtunut ETA-alueella sijaitsevassa pörssissä. Uuden ratkaisun johdosta ainakin ratkaisun mukaista Yhdysvalloissa tapahtuvaa johdannaiskauppaa on jatkossa kohdeltava samoin tavoin kuin ETA-alueella tapahtuvaa johdannaiskauppaa.

Ratkaisussaan keskusverolautakunta katsoi, että johdannaiskaupan verotus kuului pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalaan. Keskusverolautakunta katsoi myös, että tappioiden erilainen kohtelu pörssin sijaintipaikasta riippuen on omiaan vähentämään halukkuutta käydä kauppaa yhdysvaltalaisissa pörsseissä. Kyse oli siis EU-oikeuden pääomien vapaan liikkuvuuden näkökulmasta kielletystä rajoituksesta, jolle ei keskusverolautakunnan arvion mukaan ollut esitettävissä hyväksyttävää oikeuttamisperustetta. Yhdysvaltalaisissa vertailukelpoisissa pörsseissä käytyä kauppaa ei voida verottaa epäedullisemmin kuin ETA-alueella käytyä johdannaiskauppaa.

Keskusverolautakunnan antamaa lainvoimaista ratkaisua voidaan soveltaa Yhdysvaltojen lisäksi myös muihin ETA-alueen ulkopuolisiin markkinapaikkoihin, mikäli kyseessä katsotaan olevan vertailukelpoinen markkinapaikka suhteessa laissa määriteltyyn säänneltyyn markkinaan. Tämä arviointi on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti. Aiemmin vähennyskelvottomina pidettyjen johdannaistappioiden osalta annettu ratkaisu antaa perusteen hakea oikaisua verotukseen.

Avustamme mielellämme oikaisuvaatimuksen ja ennakkoratkaisuhakemuksen laatimista koskevissa toimeksiannoissa.

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 50 540 1635