Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset

Oikaisuvaatimuksen tai verovalituksen tekeminen tulee ajankohtaiseksi, kun verovelvollinen ei ole tyytyväinen Verohallinnon antamaan päätökseen.

Muutoksenhaku verotukseen tapahtuu kolmiportaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Edelleen valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on mahdollista, jos asiassa saadaan valituslupa. Oikean lopputuloksen varmistamiseksi on tärkeää, että jo muutoksenhaun ensimmäisessä vaiheessa oikaisuvaatimus laaditaan huolellisesti ymmärtäen asiassa keskeiset säännökset ja oikeustapaukset.

Oikaisuvaatimus tehtävä pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa

Oikaisuvaatimus tulee tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oma-aloitteisten verojen osalta määräaika lasketaan kalenterivuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuoden 2016 ja sitä vanhempien verovuosien osalta muutoksenhakuaika on tietyissä tilanteissa mainittua pidempi – esimerkiksi tuloverotuksessa muutoksenhakuaika on viisi vuotta.

Oikaisuvaatimus osoitetaan verotuksen oikaisulautakunnalle. Verohallinto voi kuitenkin ratkaista oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin verovelvollisen esittämä vaatimus hyväksytään.

Verovalitus hallinto-oikeuteen toisena vaiheena

Verovuoden 2017 ja sen jälkeisten verovuosien osalta valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa laskettuna oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Aiempien verovuosien kohdalla muutoksenhakuaika on esimerkiksi tuloverotuksessa viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos kyseinen aika olisi kuitenkin ehtinyt jo päättyä tai olisi pian päättymässä, valitusaikaa on aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Verovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valitusluvan saamista

Valitusajat korkeimpaan hallinto-oikeuteen ovat vastaavat kuin tehtäessä valitus hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus päättää laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti, missä tilanteissa valituslupa myönnetään eli missä tilanteissa korkein hallinto-oikeus ottaa asian itselleen käsiteltäväksi. Lain mukaan valituslupa tulee myöntää yleisesti merkittävissä tapauksissa, asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi tai muun painavan syyn vuoksi. 

Poikkeuksellinen sääntely ennakkoratkaisujen ja ennakkopäätösvalituksen kohdalla

Ennakkoratkaisujen osalta muutoksenhaku tapahtuu poikkeuksellista reittiä pitkin. Verohallinnon antamista ennakkoratkaisupäätöksistä muutoksenhaku tapahtuu suoraan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa ennakkoratkaisupäätöksen tai hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Keskusverolautakunnan antamista ennakkoratkaisuista voidaan puolestaan valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antaa tällöin päätöksen, eikä asiassa tehdä valituslupaharkintaa.

Lisäksi poikkeuksellisissa tilanteissa oikaisulautakunnan päätökseen voi hakea muutosta suoraan korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tällöin kyse on ennakkopäätösvalituksesta. Tämä menettely on mahdollista vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan asian merkittävyyden vuoksi.

Apua oikaisuvaatimuksen ja verovalituksen laatimiseen

Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme laatimaan oikaisuvaatimukset ja verovalitukset kaikissa verotuskysymyksissä. Kokemuksemme mukaan muutoksenhakuun tulee panostaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikean lopputuloksen varmistamiseksi ja prosessin katkaisemiseksi mahdollisimman aikaisin. On tärkeää, että muutoksenhaussa esitetyt vaatimukset ja perusteet ovat tehokkaasti kohdennettuja ja heijastelevat voimassa olevia säännöksiä ja asiassa annettuja oikeustapauksia. Tässä työssä asiantuntijoidemme laaja kokemus on erittäin arvokasta.

Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.