Pokeritulojen veronalaisuudesta

Lähtökohtaisesti kaikki tulo on tuloverolain (TVL) 29 §:n mukaan veronalaista, ellei tuloa ole erikseen säädetty verovapaaksi. Käytännössä myös erilaisista peleistä saadut satunnaisluontoiset tulot ovat lähtökohtaisesti veronalaisia.

 

TVL 85 §:n perusteella verovapaata tuloa on arpajaisverolain 2 §:ssä ja Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto. Säännöksen mukaan veronalaista tuloa on kuitenkin voitto, jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana – tämä tekee sen, että verovapaus voi koskea vain sellaista tuloa, joka on saatu välittömästi arpajaisista.

 

Verotuksen osalta keskeistä on se, onko tulo saatu arpajaisista vai jostakin muusta. Jos kyse on arpajaisista saadusta tulosta, keskeistä on lisäksi se, onko peli toimeenpantu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vai sen ulkopuolella.

 

Arpajaisilla tarkoitetaan yleisesti ottaen toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Samoin arpajaisten määritelmä käsittää erilaiset rahapelit, vedonlyöntipelit, veikkauspelit ja laajemmassa mittakaavassa pelikasinotoiminnan harjoittamisen sekä kasinopelien, raha- ja tavaravoittoautomaattien ja muiden peliautomaattien ja pelilaitteiden pitämisen yleisön käytettävänä vastiketta vastaan siten, että pelaaja voi saada rahanarvoisen voiton.  

 

Kaikille arpajaisille tunnusomaista on se, että voitto perustuu osaksi tai kokonaan sattumaan. Arpajaisten toimeenpano on arpojen ja pelien tarjoamista, myymistä ja muita konkreettisia toimia ja järjestelyjä, joihin järjestäjä on ryhtynyt osallistumismahdollisuuksien luomiseksi. Jotta pokeripeli voidaan katsoa toimeenpannuksi Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, pitää myös peliin liittyviä toimeenpanotoimia suorittaa kyseisessä valtiossa. Sen sijaan edellytyksenä ei ole, että toisessa ETA-valtiossa toimeenpannun arpajaisten toimeenpanija suorittaisi arpajaisista Suomen arpajaisveroa vastaavaa veroa tai muutakaan veroa tuohon toiseen valtioon. Se, katsotaanko muualla toimeenpantu peli tai toiminta arpajaisiksi Suomessa, ratkaistaan aina sen perusteella, pidettäisiinkö kyseistä peliä tai toimintaa arpajaisina, jos se olisi järjestetty Suomessa.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (14.6.2011 T 1597) mukaan myös pokeri on arpajainen, jossa voitto perustuu pääasiassa sattumaan, mistä syystä voitto on TVL 85 §:n perusteella verovapaa, jos peli on toimeenpantu Suomessa tai jossakin muussa ETA-valtiossa.

 


Internetpokeripelien toimeenpanosta

Internetpelien osalta voi toisinaan olla vaikea selvittää missä pelin toimeenpano on tapahtunut.
Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan 2005:27, että Ahvenanmaalla sijaitseva raha-automaattiyhdistys PAF oli toimeenpannut arpajaisiaan myös Manner-Suomessa. Arviontiin vaikutti se, että PAF oli aktiivisesti markkinoinut pelejä Manner-Suomessa, tehnyt pelaamista varten suomenkieliset internet-sivut sekä toteuttanut sellaiset järjestelyt, jotka mahdollistivat pelaajan rahaliikenteen tämän suomalaisen pankkitilin ja pelitilin välillä.

Joskus voi olla niin, että internetin kautta pelattavissa pokeripeleissä pelipalvelin ja toimeenpanon hallinto ovat toisessa valtiossa, mutta peli on suunnattu Suomeen tavalla, minkä perusteella se katsotaan toimeenpannuksi Suomessa. Vaikka peliä ei tällöin ole toimeenpantu Suomen arpajaislainsäädännön mukaisesti, pelistä saatua voittoa voidaan kuitenkin pitää Suomessa verovapaana, jos pelin toimeenpano toisessa ETA-valtiossa on tapahtunut kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti.  

Jos peli on järjestetty muualla kuin Euroopan talousalueella, tulo on veronalaista. Iso-Britannia, Gibraltar, Sveitsi, Kanaalisaaret (esim. Jersey, Guernsey ja Alderney), Man-saari ja Hollannin Antillit eivät kuulu Euroopan talousalueeseen, joten niiden lainkäyttöalueilla toimeenpannuista arpajaispeleistä saadut voitot ovat veronalaisia. Sen sijaan Ranskan merentakaiset alueet kuten Guadeloupe, Martinique ja Ranskan Guyana sen sijaan luetaan osaksi Ranskaa ja niiden tulisi siten olla TVL 85 §:n näkökulmasta myös Euroopan talousaluetta ja niiden lainkäyttöalueilla toimeenpannuista peleistä saatujen voittojen olla verovapaita.

Internetpokeripeleistä saadun tulon verolaji

Luonnollisen henkilön tulo voi TVL 29 §:n mukaan olla joko pääoma- tai ansiotuloa. Pääomatuloksi katsotaan omaisuuden tuotto, luovutusvoitto ja muu varallisuuden kerryttämä tulo. Kaikkea muuta tuloa pidetään ansiotulona. Ansiotulona pidetään muun ohessa palkkaa sekä siihen rinnastettavaa tuloa.

Arpajaispeliin liittyvä sattuma yhdessä pelaajan tietojen ja taitojen kanssa johtaa siihen, että peleistä saatua tuottoa on verotuskäytännössä pidetty ansiotulona. Tämä siitäkin huolimatta, että peleihin osallistuminen ja mahdollisen tuoton saaminen edellyttää rahapanoksen sijoittamista.

 

Pokeripeliin liittyvien menojen vähennyskelpoisuudesta

Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Vähennyskelpoisia menoeriä ovat lähtökohtaisesti kaikki pelaamisesta aiheutuvat menot kuten esim. pokeriturnauksen osallistumiseksi suoritetut turnausmaksut ja peleihin sijoitetut panokset. Myös tietyt muut kustannukset, kuten matkakustannukset, voivat olla vähennyskelpoisia. Tällöin kustannusten pääasiallisena tarkoituksena tulee olla ollut peliin osallistuminen.
 
Verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot taikka verovelvollisen elantomenot eivät kuitenkaan ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Tämä tekee sen, että menot, jotka kohdistuvat Euroopan talousalueella järjestettyihin peleihin eivät ole lainkaan vähennyskelpoisia. Lisäksi, jos pelaaminen on harrastustoiminnanluonteista, voidaan veronalaisiksi katsottavista peleistä aiheutuneita menoja vähentää vain peleistä saatuihin tuloihin saakka.
 
Jotta pelaamista pidetään varsinaisena tulonhankkimistoimintana, tulee henkilön saada useana verovuonna pääasiallinen toimeentulonsa pokerin pelaamisesta.Muiden pokerinpelaamiseen liittyvien tulojen verotuksesta

Muiden kuin pokerin pelaamisesta välittömästi saatua tuloa voi olla esimerkiksi sponsoroinnin tai voitonjakosopimusten perusteella saatu tulo.  

Sponsoroinnissa voi olla kyse siitä, että sponsori maksaa turnausmaksuja tai muita kuluja vastikkeena voitto-osuudesta. Näissä tilanteissa sponsori ei toimi lahjoitustarkoituksessa, jonka vuoksi sponsoritulo on pelaajan veronalaista ansiotuloa. Pelaaja voi kuitenkin vähentää sponsorille maksetun osuuden oikaisueränä omassa verotuksessaan.

Voitonjakosopimukset sponsorin tai muiden pelaajien kesken voidaan ottaa huomioon verotettavan tulon määrää laskettaessa. Tämä edellyttää sitä, että voitonjakosopimus on aidosti tehty ennen peliä ja että osapuolet ovat sitoutuneet pelituottojen jakamiseen. Verotus määräytyy tällöin jakosopimuksen toteuttamisen jälkeen saadun tulon perusteella.

Pelimaksujen palauttamista (ns. rake-back) pidetään verotuksellisesti pelimaksujen oikaisueränä. Tällöin palautettu summa on verovapaata, mikäli se maksetaan pelistä, josta saatu voitto olisi ollut Suomessa tai Euroopan talousalueella toimeenpannun pelin vuoksi verovapaata tuloa ja vastaavasti palautus on veronalaista, jos se maksetaan pelistä, josta saatu voitto olisi ollut veronalaista esimerkiksi siksi, että peli toimeenpantiin Euroopan talousalueenulkopuolella.

 

Lisäksi ns. affiliate-toiminnasta eli kumppanuusmarkkinoinnista saadut tulot ovat aina veronalaista ansiotuloa riippumatta siitä, mihin ko. toiminta kohdistuu. Jos esimerkiksi pelaaja on rekisteröitynyt kasinon affiliate-ohjelmaan ja saa tuloja omalle sivustolleen upottamiensa nettikasinosivustolinkkien kautta ko. nettikasinolle ohjautuneen kävijämäärän perusteella, on ko. markkinointitoiminnasta saadut suoritukset veronalaista ansiotuloa riippumatta siitä, oliko kyse Euroopan talousalueen nettikasinosta vai Euroopan talousalueen ulkopuolisesta nettikasinosta.

Tositteiden säilyttäminen ja tulojen ja menojen ilmoittaminen

Internetissä järjestettävien rahapeliin kytkeytyvien epävarmuuksien vuoksi verovelvollisen kannattaa liittää selvitys veroilmoituksensa oheen.  Selvityksessä olisi hyvä mainita missä pelin toimeenpano on tapahtunut, sekä se, miten tähän lopputulokseen on päädytty. Kuittien säilyttäminen peleihin liittyvistä transaktioista on ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdollisessa lisäselvityksessä voidaan antaa mahdollisimman oikea ja kattava kuva toimista ja pelaamisen laajuudesta. Kuittien ja muistiinpanojen merkitys korostuu erityisesti silloin, jos pelaaminen on euromääräisestikin vähän suurempaa tai tapahtuu Euroopan talousalueen ulkopuolella taikka kohdistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella toimeenpantuihin peleihin. 

Epäselvissä tapauksissa voi olla perusteltua ilmoittaa tulot ja menot
veroilmoituksella lisätietoina.  Epäselvänä tapauksena voitaneen pitää esimerkiksi tilannetta, jossa pelaaja ei tiedä onko peli ylipäänsä arpajaisiksi luokiteltava tai onko peli toimeenpantu Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolella, taikka onko pelaaminen laajuudeltaan harrastus- vati tulonhankkimistoimintaa.Fiscales auttaa

Joissain tilanteissa voi olla perusteltua pyytää verottajalta ennakkoratkaisua tai vaatia verotukseen oikaisua. 

Mikäli tarvitset neuvoja tai apua nettipokerin verotukseen liittyen, otathan huomioon, että Fiscalesin auttava käsi ei ole vieläkään täysi.