Verouudistukset 2021

Uusi vuosi tuo totuttuun tapaan mukanaan uudistuksia verosääntelyyn. Olemme koonneet tähän blogiin hyödyllistä tietoa vuodenvaihteessa voimaan astuneista verotuksen säännösmuutoksista sekä tietoa suunnitelluista muutoksista henkilöiden tuloverotukseen liittyen.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaisista veroratkaisuista eri verolajien osalta voit lukea tarkemmin aihetta käsittelevästä blogistamme.

Henkilöstöantien verotus

Tasavallan presidentin 17.12.2020 vahvistamalla lakimuutoksella tuloverolakiin (TVL) lisättiin julkisesti noteeraamattomien yhtiöiden henkilöstölleen toteuttamien osakeantien verotusta koskeva uusi 66 a §. Pykälän mukaisissa henkilöstöanneissa osakkeen merkintähintana voidaan käyttää yhtiön osakkeelle ennen merkintäajan alkamista viimeksi vahvistettua matemaattista arvoa ilman, että osakkeen merkintähinnan ja sen käyvän arvon erotusta verotettaisiin merkitsijän veronalaisena ansiotulona. Säännöksen mukaisissa tilanteissa ansiotuloveroa tulee maksettavaksi siltä osin, kun merkintähinta alittaa osakkeen matemaattisen arvon.

Uudistukseen liittyen verotusmenettelylain (VML) 17 §:ään lisättiin uusi 16 momentti, jossa edellä tarkoitetun osakeannin toteuttaneelle yhtiölle asetetaan velvollisuus ilmoittaa säännöksessä eritellyt tiedot osakeantiin liittyen Verohallinnolle.

TVL 66 a §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2021 tai sen jälkeen toteutettaviin henkilöstöanteihin. Henkilöstöannin toteuttaneiden yhtiöiden tulee antaa Verohallinnolle VML 17.16 §:n mukainen ilmoitus 1.1.2021−31.12.2021 toteutetuista henkilöstöanneista tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Olemme käsitelleet aihetta laajemmin blogissamme, jonka voit lukea täällä.

Brexit

Brexitinkin jälkeenkin Suomen ja Britannian välillä on voimassa oleva tuloverosopimus, jolla on vaikutusta esimerkiksi työntekijöiden verotukseen näiden liikkuessa sopimusvaltioiden välillä.

Britannian EU-eron siirtymäkauden päättymisellä on 1.1.2021 alkaen on kuitenkin merkitystä muun muassa seuraaviin henkilöiden verotuksessa huomioitaviin tuloihin ja vähennyksiin:

  • Esimerkiksi Britanniasta saadut arpajaisvoitot ovat jatkossa saajansa veronalaista tuloa. Arpajaisvoittona pidetään muun muassa pokerituloja.
  • Kotitalousvähennystä ei enää saa 1.1.2021 jälkeen Britanniasta käsin toimivalle yritykselle maksetuista työkorvauksista.
  • Britanniasta otettujen yksilöllisten ja kollektiivisten eläkevakuutuksiin ja lisäeläturviin liittyvien maksujen vähennyskelpoisuuteen ja veronalaisuuteen on tullut muutoksia. Mikäli olet itse tai työnantajasi on ottanut sinulle tällaisen vakuutuksen Britanniasta, suosittelemme selvittämään muutosten tarkemmat vaikutukset omaan verotukseesi.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2012 alkanut oman vakituisen asunnon lainan korkojen vähennysoikeuden asteittainen poistuminen jatkuu vuonna 2021. Oman vakituisen asunnon hankkimiseen tai sen peruskorjaukseen otetusta asuntolainasta vuoden 2021 aikana maksetuista koroista 10 % on vähennyskelpoista, kun vastaava osuus vuonna 2020 oli 15 %. Vuonna 2022 vähennettävä osuus tulee olemaan 5 % ja vuoden 2023 verotuksessa omaan vakituiseen asuntoon liittyvän lainan korkoja ei voi vähentää enää lainkaan.

Korot vähennetään ensisijaisesti henkilön saamista pääomatuloista ja mikäli tällaisia ei ole, sen jälkeen alijäämähyvityksenä henkilön maksamista ansiotuloveroista. Alijäämähyvityksen kautta korkojen vähennyksestä saatava hyöty laskee 3 %:iin maksettujen korkojen määrästä.

Kotitalousvähennys

Hallituksen on tarkoitus päättää kevään 2021 kehysriihen yhteydessä kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta ottaen huomioon suhdannetilanteen ja vuoden 2020 lopussa valmistuneen kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksia käsittelevän tutkimushankkeen tulokset.

Kunnes toisin päätetään, vuoden 2021 verotuksessa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2.250 euroa. Vähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa. Muutosta ei tapahtunut suhteessa vuonna 2020 voimassa olleisiin säännöksiin.

Ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle tai yrittäjälle maksetun työkorvauksen vähennettävä määrä on 40 %. Täyden vähennyksen saamiseksi palveluita tulee ostaa 5.875 eurolla ([5.875 euroa € x 40 %] – 100 euroa = 2.250 euroa). Huomaathan, että yrityksen tulee olla sopimuksentekohetkellä ennakkoperintärekisterissä, jotta voit saada kotitalousvähennyksen sille maksetuista työkorvauksista. Yrityksen voimassa olevat rekisteröinnit voit tarkistaa Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisestä YTJ-palvelusta yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella.

Henkilön palkatessa työntekijän tekemään kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä, voidaan kotitalousvähennyksenä vähentää 15 % työntekijälle maksetusta palkasta. Lisäksi palkkaan liittyvät sivukulut voidaan vähentää kokonaisuudessaan.

Veroasiantuntija Jere Hjelt
Jere Hjelt
Puh. +358 20 7205 498