Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros 

Olemme seuranneet tiiviisti koronapandemian aikana yrityksille suunnattuja erityisiä tukia, joiden tarkoituksena on auttaa selviytymään epidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Aiemmassa blogiartikkelissamme  Korona-poikkeustilanteeseen liittyvää ohjeistusta  tarkastelimme eri tukimuotoja ja niiden saamisen edellytyksiä. Yksi näistä erityisistä tuista on Valtiokonttorin myöntämä yritysten kustannustuki, jonka kolmas hakukierros alkaa 27.4.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, ja hakemus tulee tehdä viimeistään 23.6.2021 kello 16.15.

Kustannustuen kolmannella kierroksella on pyritty parantamaan yksinyrittäjien ja pienyritysten asemaa

Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen pandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa ja konkurssien ehkäiseminen. Erityisellä valtiontuella paikataan yrityksille pandemiasta aiheutuneita kustannuksia. Kyse on suorasta tuesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Kustannustukea on voinut hakea kahdella aiemmalla hakukierroksella. Nyt määräaikaista lakia kustannustuesta on jatkettu tämän vuoden loppuun saakka. Kolmannen hakukierroksen tukikausi on 1.11.2020 – 28.2.2021.

Käynnistyvälle kolmannelle hakukierrokselle on tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on, että tukea voitaisiin myöntää joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille, joiden hakemuksista suurin osa on muutoslain esitöiden mukaan hylätty aiemmilla kierroksilla. Aiemmin edellytyksenä oli, että laskennallinen tukisumma oli vähintään 2 000 euroa. Nyt on säädetty, että kustannustukea voi muiden edellytysten täyttyessä saada, vaikka laskennallinen tukisumma alittaisikin edellä mainitun rajan, jos yrityksen palkka- ja muiden kulujen määrä tukikaudella on vähintään 2 000 euroa. Tällöin tukea myönnetään 2 000 euroa. Kustannustuen laskentaperusteista hieman jäljempänä.

Samassa yhteydessä tuen maksimimäärää on nostettu 500 000 eurosta miljoonaan euroon.

Hakijoiden on täytettävä yleiset edellytykset – toimiala vaikuttaa kustannustuen saamiseen

Kustannustukea voivat hakea yritykset yhtiömuodosta riippumatta. Näin ollen liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistyksetkin voivat saada tukea. Yleiset edellytykset kustannustuen saamiselle ovat,

  1. yrityksen oma kuukausikohtainen liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia verrattuna vertailukauteen nähden,
  2. yrityksellä on vähintään 2 000 euroa kustannuksia tukikaudelta ja
  3. yrityksellä on y-tunnus.

Valtioneuvoston asetuksella (339/2021) on säädetty toimialoista, jotka kuuluvat kolmannella hakukierroksella kustannustuen piiriin. Jos yrityksen Verohallinnolle ilmoittama toimiala kuuluu tähän luetteloon, ei kustannustuen hakemiselle tarvita muita perusteluja, kunhan edellä mainitut yleiset edellytykset täyttyvät.

Myös toimialarajoituksen ulkopuolelle jäävä yritys voi saada harkinnanvaraisesti kustannustukea, jos se täyttää tuen saamisen yleiset edellytykset. Tällöin yrityksen tulee kuitenkin kyetä perustelemaan, että liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista COVID-19-pandemiaan liittyvistä syistä. Näillä näkymin Valtiokonttorin hakemuslomake sisältää luettelon näistä erityisen painavista perusteista, jolloin vapaamuotoinen perustelu on pakollista vain, jos yritystä koskevaa, pandemiaan liittyvää syytä ei luettelosta löydy. Valtiokonttori voi kuitenkin pyytää yritykseltä lisätietoja hakemuksen käsittelyaikana.

Tietyt toimialat on kuitenkin jätetty kokonaan kustannustuen ulkopuolelle (mm. maatalouden alkutuotanto). Voit tarkistaa, kuuluuko yrityksesi toimiala kustannustuen piiriin, Valtiokonttorin luettelosta täältä Kustannustuki: Toimialat (3. kierros) - Valtiokonttori.

Liikevaihdon aleneminen lasketaan vertailukauden perusteella

Yleisenä edellytyksenä kustannustuen saamiselle on, että yrityksen liikevaihto on alentunut 30 prosenttia verrattuna normaalikauteen nähden. Tämä vertailukausi määräytyy eri tavoin riippuen siitä, onko yritys arvonlisäverotuksessa ns. kuukausi-, neljännesvuosi- vai vuosi-ilmoittaja. Lisäksi yrityksen perustamisajankohdalla on merkitystä, jos yritys on perustettu 1.11.2019 jälkeen. Jos yritys on perustettu vuonna 2020 tai sitä myöhemmin, tuki määräytyy toimialan yritysten liikevaihdon muutoksen mediaanin mukaisesti.

Vertailuajanjaksot voit tarkistaa Valtiokonttorin julkaisemasta taulukosta: vertailukausi2.0.pdf 

Kustannustuen laskennassa huomioidaan palkkakulut ja joustamattomat kulut

Myönnettävän kustannustuen määrä lasketaan laissa säädetyn kaavan mukaan. Tässä laskelmassa huomioitavia kuluja ovat palkkakulut ja ns. joustamattomat kulut. Näiden kulujen tulee olla vähintään 2 000 euroa tukikaudelta. Palkkakulut hyväksytään tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella, ja lisäksi kolmannella hakukierroksella palkkakuluina huomioidaan työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiöiden vastuunalaisten yhtiömiesten palkkakuluiksi hyväksytään YEL-vakuutusta varten vahvistettu työtulo sekä YEL- ja sairausvakuutusmaksu.

Toiseksi laskelmassa huomioidaan ns. joustamattomat kulut, jotka ovat eriä, jotka eivät jousta myynnin vähenemisen suhteessa. Laissa tällaisina kuluina on mainittu vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytössä olevasta omaisuudesta, liiketoiminnan harjoittamiselle välttämättömät lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut ja pitkäaikaiset sopimukset, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset ja ennakkomaksut. Kulujen tulee olla lopullisia, eikä niihin saa olla aiemmin myönnetty kustannustukea. Kulujen tulee kohdistua tukikauteen 1.11.2020 – 28.2.2021.

Verotuksen velvoitteiden laiminlyönti estää tuen saamisen

Kustannustuki myönnetään toimialaehdon täyttäville yrityksille ja erityisen painavista pandemiaan liittyvistä syistä toimialarajoituksen ulkopuolelle jääville yrityksille, jos nämä täyttävät kustannustuen yleiset edellytykset. Lisäksi laissa on säädetty esteet tuen myöntämiselle, vaikka edellä mainitut edellytykset muutoin täyttyisivätkin. Näitä esteitä ovat;

  1. yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin,
  2. yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden,
  3. yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja,
  4. yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa tai
  5. yritys on asetettu konkurssiin, tai konkurssiin asettaminen on vireillä tuomioistuimessa.

Lisäksi esteenä on, jos yritys on komission ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 mukainen vaikeuksissa oleva yritys. Käytännössä yritys oli siis vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa. Muutoslain mukaan pien- ja mikroyrityksien kohdalla tästä esteestä voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin poiketa.

Tuen enimmäismäärää on korotettu

Kustannustuen vähimmäismäärä on 2 000 euroa ja enimmäismäärä 1 000 000 euroa. Aiemmat koronatuet voivat kuitenkin vaikuttaa tuen määrään. EU-tasolla on säädetty yrityskohtainen 1,8 miljoonan euron tukikatto, jossa kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten EU:n tilapäiseen puitetukiohjelmaan kuuluvat tuet otetaan huomioon. 

Fiscalesin veroasiantuntija Jukka-Pekka Sirviö
Jukka-Pekka Sirviö
Puh. +358 20 7205 479