Olemme seuranneet tiiviisti koronapandemian aikana yrityksille suunnattuja erityisiä tukia, joiden tarkoituksena on auttaa rajoituksista kärsineitä yrityksiä selviytymään epidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.

Aiemmassa blogiartikkelissamme Korona-poikkeustilanteeseen liittyvää ohjeistusta tarkastelimme eri tukimuotoja ja niiden saamisen edellytyksiä. Yksi näistä erityisistä tuista on Valtiokonttorin myöntämä yritysten kustannustuki, jonka viides hakukierros alkoi 21.12.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, ja hakemus tulee tehdä viimeistään 18.2.2022 kello 16.15.

Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen pandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa ja konkurssien ehkäiseminen. Viidennen hakukierroksen tuella korvataan kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6. – 30.9.2021. Kyse on suorasta tuesta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Kustannustukea on voinut hakea neljällä aiemmalla hakukierroksella. Nyt määräaikaista lakia kustannustuesta on jatkettu ja se on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022.

KUSTANNUSTUEN SAAMISEKSI HAKIJOIDEN ON TÄYTETTÄVÄ YLEISET EDELLYTYKSET – TOIMIALA VAIKUTTAA KUSTANNUSTUEN SAAMISEEN

Tuen saamiseksi yrityksen on täytettävä seuraavat ehdot:

  1. Yrityksen Verohallinnolle 1.6.2021 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.


Kustannustukeen oikeutetut toimialat löydät täältä.

  1. Yrityksen oma kuukausikohtainen liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia vertailukausien välillä.
  2. Yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat hakea tukea.

Kustannustuen saaminen edellyttää lisäksi, että yritys on perustettu ennen maaliskuuta 2020. Tämän jälkeen perustetulle yritykselle ei voida määritellä vertailukautta, minkä vuoksi kustannustukeakaan ei voida myöntää.

Harkinnanvaraisen kustannustuen hakeminen toimialarajauksen ulkopuolelta

Viidennen kustannustuen kierros on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola-, ja tapahtuma-aloille. Tukea voidaan tästä huolimatta myöntää harkinnanvaraisesti myös niille yrityksille, jotka ovat toimialarajauksen ulkopuolella ja joihin on kohdistunut pandemian hallintaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitus. Pelkkä viranomaisen suositus ei riitä perusteeksi harkinnanvaraisen tuen myöntämiselle.
 

KUSTANNUSTUEN LASKENNASSA HUOMIOIDAAN PALKKAKULUT JA JOUSTAMATTOMAT KULUT

Kustannustuen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen ilmoittamat tukikauden muut kulut. Muihin kuluihin lasketaan joustamattomat kulut ja liiketoiminnan kustannukset tukikaudella.

Joustamattomat kulut ovat kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Nämä ovat kuluja, jotka yrityksen on huolehdittava, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan. Näihin kuluihin ei siten lueta esimerkiksi tarvikemenoja, uusia investointeja tai sellaisia palkkakuluja, joita on mahdollista supistaa.

Esimerkkejä joustamattomista kuluista ovat tilavuokrat ja hoitovastikkeet, varastovuokrat, sähkö, vesi ja kaasu. Kiinteistöverot, lupa ja viranomaismaksut yms. Myös välttämättömän vuokratyövoiman kuluja voidaan korvata.
Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. Palkkakuluiksi hyväksytään myös työnantajan sivukulut, kuten loma-ajan ja sairausajan palkka sekä lomaraha, prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista.

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo.

Kustannustuen myöntämisen esteet

Kustannustukea ei myönnetä lain mukaan muun muassa mikäli:
 

  1. Yrityksellä on alle 2.000 euroa kustannuksia tukikaudelta.
  2. Yrityksen pandemiakauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 prosenttia tavanomaiseen liikevaihtoon nähden.
  3. Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on alkutuotanto, kalastus tai vesiviljely.
  4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Lisäksi esteenä on, jos yritys on komission ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 651/2014 mukainen vaikeuksissa oleva yritys. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksiä, jotka olivat vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa. Muutoslain mukaan pien- ja mikroyrityksien kohdalla tästä esteestä voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin poiketa.

TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ

Lain mukaan kustannustuen maksettava määrä on 2.000–1.000.000 euroa.

Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.

Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan jo myönnetyt tuet eivät yhteenlaskettuna saa ylittää 2,3 miljoonaa euroa.

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220