Kiinteä toimipaikka

Yritysten kansainvälisyys lisääntyy enenevässä määrin ja liiketoimintaa harjoitetaan nykyisin laajalti myös yli rajojen.

Toisessa valtiossa harjoitetun toiminnan seurauksena yritykselle voi muodostua ulkomaille kiinteä toimipaikka (engl. Permanent Establishment, PE), jolloin yritys on useimmiten velvollinen maksamaan kiinteän toimipaikan sijaintimaahan tuloveroa kaikesta kiinteään toimipaikkaan kuuluvasta tulosta. Lisäksi kiinteä toimipaikka tuo mukanaan usein myös arvonlisävero-, työnantaja- ja rekisteröimisvelvoitteita, jotka kaikki on hyvä selvittää mahdollisimman hyvissä ajoin ja mielellään jo ennen toiminnan aloittamista ulkomailla.

Ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan harjoittamisesta

Ennen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan harjoittamisen aloittamista kannattaa pohtia missä muodossa yrityksen kannattaa liiketoimintaa ulkomailla harjoittaa.

Lähtökohtaisesti jos tytäryhtiötä ei haluta perustaa, kannattaa suomalaisen yrityksen jo ulkomaille suuntautuvan toiminnan alkuvaiheessa selvittää, onko sille mahdollisesti syntymässä kiinteä toimipaikka ulkomaille. Vastaavasti ulkomaisen yrityksen aloittaessa toimintaa Suomessa on syytä selvittää, onko sille Suomeen suuntautuvan toiminnan johdosta syntymässä kiinteä toimipaikka Suomeen.

Kiinteisiin toimipaikkoihin liittyy monenlaisia tulkinnanvaraisia ja epävarmoja asioita. Tämän johdosta yritykset usein perustavatkin ulkomaille itsenäisen yhtiön siellä tapahtuvaa liiketoiminnan harjoittamista varten. Kiinteisiin toimipaikkoihin liittyviä ongelmakohtia ja selvitettäviä asioita ovat muun muassa

  • onko kiinteä toimipaikka syntynyt,
  • miten verotettava tulo määritetään,
  • hyväksyykö yrityksen asuinvaltio kiinteän toimipaikan muodostumisen, ja
  • miten kaksinkertainen verotus poistetaan.

Joissakin tilanteissa kiinteä toimipaikka voi siihen liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta olla itsenäistä erillistä yritystä parempi vaihtoehto. Vaihtoehtojen valinnassa tulee ottaa huomioon esimerkiksi toiminnan laatu ja laajuus, riskit ja kesto sekä verotus. Tapauskohtainen arviointi on hyvä tehdä yhdessä paikallisen asiantuntijan kanssa.

Mitä kiinteällä toimipaikka tarkoitetaan?

Suomen tuloverolain mukaan kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa on erityinen liikepaikka elinkeinon pysyvää harjoittamista varten tai jossa on ryhdytty erityisiin järjestelyihin. Verosopimusten perusteella kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta yhtiön liiketoimintaa osaksi tai kokonaan harjoitetaan eikä kyse ole paikasta tai toiminnasta, joka verosopimuksessa olisi nimenomaisesti rajattu määritelmän ulkopuolelle.

Myös erilaiset ulkomaille tehtävät projektitoimitukset tyypillisesti muodostavat suomalaisyrityksille kiinteitä toimipaikkoja muissa valtioissa. Lisäksi ns. epäitsenäisen edustajan tilanteissa kiinteä toimipaikka saattaa muodostua, vaikka mitään pysyväisluonteista liikepaikkaa yrityksellä ei toisessa valtiossa olisikaan. Tämä ns. agentti-PE-riski syntyy esimerkiksi siitä, että toisessa valtiossa on jokin epäitsenäinen edustaja tai joitakin toimijoita, jotka solmivat ulkomaista päämiestä sitovia olennaisia sopimuksia yrityksen puolesta.

Vaikka tuloverolain ja verosopimuksen sanamuodot kiinteän toimipaikan osalta poikkeavatkin hiukan toisistaan, on niitä käytännössä Suomen verotuskäytännössä tulkittu pitkälti samalla tavoin.

Apuun kannattaa turvautua

Ulkomaille suuntautuvan toiminnan synnyttämät velvoitteet kannattaa selvittää mahdollisimman hyvissä ajoin. Käytännössä kannattaa lähteä siitä olettamasta, että jos yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa toisessa valtiossa itsenäistä yhtiötä perustamatta, on kiinteän toimipaikan muodostumisen riski suuri. Esimerkiksi projektitoimituksissa, vaikka pääurakoitsijalla olisi paikallinen verorekisteröinti, voi projektitoimitus synnyttää myös ulkomaiselle alihankkijalle kiinteän toimipaikan. Mahdolliset velvoitteet kannattaa selvittää jo etukäteen tai vähintäänkin olla tietoinen siitä, mitä tapahtuu, jos verotuksessa katsotaan kiinteän toimipaikan muodostuneen esimerkiksi toimitusprojektin aikataulun venyessä.

Lisäksi ulkomailla tapahtuvaa myyntitoimintaa suunniteltaessa kansainvälistyvän suomalaisyrityksen on syytä huomioida verotus. Selvitettävät kysymykset ovat useimmiten sellaisia, että niihin kannattaa käyttää asiantuntijoiden apua.

Meillä on useiden vuosien kokemus yritysten kansainvälisistä verokysymyksistä, erilaisista rajat ylittävistä turnkey-projektitoimituksista, ulkomailla tapahtuvaan rakennus- ja asennustoimintaan sekä digitaaliseen liiketoimintaan (ml. ns. Server PE-kysymykset) liittyvästä verosuunnittelusta sekä Nexia International -verkostomme kautta erinomaiset kontaktit myös ulkomaille.

Kiinteä toimipaikka – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.