Veroilmoituksen laatiminen ja tarkistaminen

Jokaisen Suomeen verovelvollisen on annettava vuosittain veroilmoitus tai vähintään tarkistettava, että esitäytetyllä veroilmoituksella olevat tiedot ovat oikein. Veroilmoituksen antamatta jättämisestä tai virheellisen veroilmoituksen antamisesta voi seurata veronkorotus tai myöhästymismaksu. Pahimmillaan veronalaisten tulojen ilmoittamisen laiminlyönti tai virheet vähennyksissä voivat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Yritysten veroilmoituksen laatiminen ja tarkistaminen

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön muu johto ovat viimekätisessä vastuussa veroilmoituksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta – tämä siitä huolimatta vaikka olisikin hyväksynyt veroilmoituksen käymättä sitä erityisen tarkasti läpi. Yhtiön johto on vastuussa veroilmoituksen virheistä myös tilanteissa, joissa tilitoimisto laatii veroilmoituksen itsenäisesti.

Veronkorotusriskin johdosta veroilmoitukseen ja sen sisältämiin selvityksiin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta veroilmoitusta ei katsottaisi virheelliseksi tilanteessa, jossa Verohallinnon näkemys tulkinnasta poikkeaisi yhtiön omasta näkemyksestä. Esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeiden myynnin ilmoittamiseen veroilmoituksella on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tämä johtuu siitä, että osakekauppa voi edellytysten täyttyessä olla verovapaata tuloa, mutta usein verovapauden edellytysten täyttyminen on kuitenkin tulkinnallista. Suosittelemmekin hakemaan ennakkoratkaisua verotuksellisesti tulkinnallisista asioita, kuten juuri käyttöomaisuusosakeluovutusten verotuksesta. 

Jos veroilmoitus on tehty virheellisenä ja verotus on tullut vahvistetuksi virheellisen veroilmoituksen mukaisena, voidaan verotukseen hakea muutosta.

Yrityksen veroilmoituksen merkitys osinkoverotukseen

Osakeyhtiön veroilmoituksen oikeellisuudella on merkittävä vaikutus myös omistajan verotukseen, sillä yhtiön omistajan osinkoverotus määräytyy yhtiön veroilmoituksen sisältämän varallisuuslaskelman perusteella.

Virheiden mahdollisuus kasvaa, jos yhtiössä tapahtuu muutoksia esimerkiksi yritysjärjestelyiden seurauksena, tai yhtiön osakkeiden lukumäärä muuttuu esimerkiksi omien osakkeiden hankinnan seurauksena. Kokemuksemme mukaan muutostilanteissa on tavanomaista, että osinkoverotuksen perusteet ovat toimitetussa verotuksessa virheelliset esimerkiksi osakemäärän tai yrityksen varallisuustilanteen merkittävän muutoksen seurauksena. Huomaamatta jäänyt virhe voi johtaa liian korkeaan osinkoverotukseen, jolta välttymiseksi toimitettu verotus on suositeltavaa tarkistaa erityisesti edellä mainituissa muutostilanteissa.

Yksityishenkilöiden veroilmoituksen laatiminen ja tarkistaminen

Yksityishenkilön veroilmoituspalvelu voi koostua muun muassa seuraavista osa-alueista:

  • lisäennakon laskeminen verovuoden aikana tai välittömästi sen päätyttyä korolta välttymiseksi
  • esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen
  • toimitetun verotuksen tarkistaminen myös aiemmilta verovuosilta
  • Verohallinnon selvityspyyntöihin vastaaminen
  • oikaisuvaatimusten ja verovalitusten laatiminen
  • asiainhoitajana toimiminen (mahdollinen OmaVero–valtuutus)

Veroilmoitukseen liittyvien palveluiden lisäksi tarjoamme verosuunnittelua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • varallisuuden lahjoittaminen, testamenttaaminen ja perinnöksi jättäminen
  • sijoitustoiminta (esim. sijoitustoiminnan organisointi, velkavivun käyttäminen)
  • varallisuuden hankinta ja varallisuudesta luopuminen

Oikein tehdyllä veroilmoituksella säästää rahaa

Fiscales avustaa sekä yritys- että henkilöasiakkaita veroilmoitusten laatimisessa ja laadittujen veroilmoitusten tarkistamisessa niiden oikea-aikaisuuden ja -sisältöisyyden varmistamiseksi.

Veroilmoituksen oikeellisuuden varmistaminen ammattilaisen kanssa pienentää merkittävästi virheiden mahdollisuutta ja tarkasti laaditulla veroilmoituksella voi saavuttaa myös verosäästöjä muun muassa ilmoittamalla lopullisen veron määrää pienentävät vähennykset asianmukaisesti. Oikein laadittu veroilmoitus vähentää merkittävästi myös oikaisuvaatimusten ja verovalitusten tarvetta ja siten myös niistä koituvan vaivan, hallinnollisen haitan sekä kustannusten määrää.

Suosittelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä tarkistuttamaan veroilmoituksensa ja verotuksensa tasaisin väliajoin. Erityisen tärkeää se on aina, kun yritystoiminnassa on tapahtunut yritysjärjestelyitä tai muita muutoksia tai yksityishenkilöllä olennaisia muutoksia tulo- taikka varallisuustilanteessa.  

Veroilmoituksen laatiminen ja tarkistaminen – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Nico Fontanili
Nico Fontanili
tax manager
+358 50 540 1635