Perunkirjoitus

Läheisen kuolema ja perunkirjoitus

Läheisen kuollessa, tulee sen, kuka on lähimpänä perittävää eli yleensä puolison tai rintaperillisen huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.  Kolmen kuukauden määräaikaan on kuitenkin mahdollista pyytää Verohallinnolta lisäaikaa, mikäli pesän varallisuuden tai velkojen selvittäminen taikka sukuselvityksen laatiminen vie enemmän aikaa.

Perunkirjoituksen toimittamisessa on suositeltavaa käyttää apuna perhevarallisuusoikeuteen erikoistunutta asiantuntijaa, koska perunkirjoituksen laatiminen edellyttää laajaa osaamista sekä perhe- ja jäämistöoikeudesta että verotuksesta.

Perukirjan merkitys

Perukirja on tärkeä juridinen asiakirja, jolla on useita tehtäviä. Perukirja toimii ensinnäkin pesänselvitystä ja perinnönjakoa palvelevana omaisuusluettelona ja siitä tulee selvitä pesän varat ja velat. Lisäksi jos perittävä oli avioliitossa, tulee perukirjassa listata myös lesken varat ja velat kuolinpäivälle arvostettuna. Perukirjaan tuleekin koota tiedot kaikista perittävän juridisesti merkityksellisisistä dokumenteista.

Lisäksi perukirja toimii osakasluettelona, josta ilmenee kuolinpesän osakkaat, joita ovat lakimääräiset perilliset, leski avio-oikeuden perusteella ja yleistestamentinsaajat. Myös perittävän entinen aviopuoliso on pesän osakas, jos omaisuuden ositusta ei ole toimitettu. Kuolinpesän osakkaat on yksilöitävä perukirjaan ja kutsuttava perunkirjoitukseen.

Osakkaiden lisäksi perukirjaan on otettava maininta jokaisesta, jolla on oikeus saada jäämistöstä jotakin. Perittävä on esimerkiksi voinut testamentissaan määrätä, että hänen omaisuudestaan on annettava tietty esine tai rahasumma henkilölle, joka ei ole pesän osakas. Tällaista testamenttimääräystä kutsutaan erityistestamentiksi eli legaatiksi. Legaatinsaaja tulee merkitä myös perukirjaan vaikkakaan hän ei ole kuolinpesän osakas erityistestamenttisaannon perusteella. Kolmanneksi perukirja toimii myös veroilmoituksena perintöverotuksen toimittamista varten.

Omaisuuden ja velkojen luetteloimisesta perukirjassa

Perukirjassa tulee ilmoittaa perittävän ja mahdollisen lesken koko omaisuus ja velat kuolinhetkellä ja arvostaa ne kuolinpäivän arvoon. Mikäli puolisoilla on ollut avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, tulee varat erotella perukirjassa avio-oikeuden alaiseen ja avio-oikeudesta vapaaseen omaisuuteen, kuten myös niihin kohdistuvat velat.

Perukirjaan on lisäksi otettava maininta annetusta ennakkoperinnöstä sekä muusta sellaista pesään kuulumattomasta varallisuudesta, joka on otettava huomioon rintaperillisen lakiosan suuruutta laskettaessa. Lisäksi perukirjassa on ilmoitettava muut lahjat, jotka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perittävältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa ja mitä ei ole erikseen säädetty lahjaverosta vapaiksi.

Yhteenveto

Kun perukirja toimii perustana tulevalle mahdolliselle jäämistöositukselle ja perinnönjaolle, on viisasta jo perunkirjoitusvaiheessa ennakoida osituksessa ja perinnönjaossa eteen tulevia vero- ja perintöoikeudellisia kysymyksiä yhdessä asiantuntijan kanssa.

Fiscales apunasi

Meiltä saat apua perunkirjan laatimisessa ja kuolinpesän verosuunnittelussa.