Sijoitusyhtiön perustaminen

Sijoitusyhtiön perustaminen on järkevää tilanteissa, joissa perustajalle tai perustajille on kertynyt riittävästi ylimääräistä pääomaa ja tarkoituksena on harjoittaa esimerkiksi aktiivista arvopaperikauppaa.

Sijoittaminen osakeyhtiönä mahdollistaa tuottojen ja luovutusvoittojen verotuksen 20 prosentin yhteisöverokannalla. Mikäli tuotot jätetään yhtiöön, osakeyhtiön kautta sijoittava henkilö saa maksimoitua uudelleen sijoitettavissa olevan tuoton ja toisaalta minimoitua tuotoista aiheutuvat verot. Mikäli sijoitusyhtiö on sijoittanut muihin listaamattomiin yhtiöihin osingot listaamattomista yhtiöistä sijoitusyhtiöön ovat pääsääntöisesti verovapaita.

Sijoittajan käyttäessä sijoitusyhtiötä, sijoitustoiminnan tuotot jäävät poikkeuksetta yhtiöön, ellei sijoittajalle yhtiön toimesta makseta palkkaa tai osinkoja. Yhtiö voi maksaa osakkaalle palkkaa käyvän korvauksen verran, jos osakas tekee yhtiölle töitä. Tällöin palkkaa verotetaan osakkaalla normaalin ansiotulon tapaan progressiivisesti.

Sijoitustoiminta yhtiön kautta

Sijoitustoiminta voi olla joko passiivista osakkeiden ja sijoitusinstrumenttien hallinnointia tai aktiivista arvopaperikauppaa tai pääomasijoitustoimintaa. Usein yhtiötä, jota käytetään muiden yhtiöiden osakkeiden omistamiseen ja hallinnointiin kutsutaan holding-yhtiöiksi.

Myös asunto- ja kiinteistösijoittamista voidaan harjoittaa sijoitusyhtiön kautta. Sijoitustoiminnan luonteella on kuitenkin merkitystä verotuksessa ja erityisesti perintösuunnittelussa, mikäli yhtiön osakkeita on tarkoitus siirtää myöhemmin perillisille. Pääsääntöisesti vain aktiivista arvopaperikauppaa ja pääomasijoitustoiminta pidetään verotuksessa elinkeinotoimintana, johon voi soveltua perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus.

Sijoitusyhtiö perhevarallisuuden hallinnoinnin työkaluna

Sijoitusyhtiön perustaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa perheenjäsenet mukaan yhtiöön, jolloin perilliset pääsevät nauttimaan sijoitustoiminnan tuotoista. Sijoitusyhtiön perustaminen mahdollistaa varojen siirtämisen perintö- ja lahjaverotusta optimoiden lapsille, jättäen kuitenkin yhtiön perustaville vanhemmille mahdollisuuden säilyttää määräysvalta sijoitusyhtiön varoihin ja niiden jakamiseen.

Mikäli yhtiöön tulee useampi kuin yksi osakas, on suositeltavaa laatia osakassopimus, jossa sovitaan osakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja yhtiötä koskevista ”pelisäännöistä”. Yleensä osakassopimuksessa sovitaan esimerkiksi hallinnosta ja päätöksenteosta, voitonjaosta, osakkeiden luovutusrajoituksista ja osakkaan yhtiöstä irtautumisen ehdoista. Perheen sijoitusyhtiön osakassopimuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomioita päätöksenteosta ja voitonjaosta sopimiseen sekä omistuksen suojaamiseen perheoikeudellisilta riskeiltä.

Osakassopimus ja sijoitusyhtiön yhtiöjärjestys tuleekin suunnitella huolellisesti ja yksilöllisesti huomioiden kunkin sijoitusyhtiön omistusrakenne ja tavoitteet sijoitusyhtiön toiminnalle.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen lisäksi omistuksen suojaaminen edellyttää perheoikeudellisten asiakirjojen kuten avioehtosopimuksen ja testamentin yhteensovittamista osakassopimuksen määräysten kanssa.

Lisäksi perheen sijoitusyhtiötä suunniteltaessa tulee huomioida lasten alaikäisyyteen liittyvät erityiskysymykset. Mikäli alaikäiset lapset halutaan ottaa osakkaaksi perheyhtiöön, tulee kiinnittää erityistä huomiota holhoustoimilain säännöksiin esteellisyystilanteista ja lupaa vaativista oikeustoimista.

Varojen siirtäminen sijoitusyhtiöön ja rahoitusrakenne

Sijoitusyhtiön perustamisvaiheessa olennaista on suunnitella, miten yhtiön toiminta rahoitetaan. Vaihtoehtoja ovat mm. oman pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka tehdään yleensä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP) tai perustajan yhtiölle antama laina eli vieras pääoma. Perustaja voi myös sijoittaa yhtiöön omaisuutta kuten asunto-osakkeita luovuttamalla ne apporttiomaisuutena, tällöin on kuitenkin huomioitava, että omaisuuden luovutuksesta voi aiheutua luovutusvoittoveroseuraamuksia ja luovutettaessa arvopapereita tai kiinteistöjä, yhtiö on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa. 

Perheen sijoitusyhtiön perustaminen edellyttää huolellista suunnittelua, osakassopimuksen laadintaa ja perhe- ja jäämistöoikeudellisten kysymysten huomiointia

Asiantuntijamme auttavat sijoitusyhtiön perustamisen suunnittelussa ja juridisten asiakirjojen kuten osakassopimuksen, velkakirjojen, lahja- ja kauppakirjojen laadinnassa. Neuvomme myös perhe- ja jäämistöoikeudellisissa kysymyksissä ja laadimme tarvittavat perheoikeudelliset asiakirjat.