Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen osakkeiden tai maatilavarallisuuden siirtämistä yritys- tai maataloustoiminnan jatkajalle. Sukupolvenvaihdos toteutetaan yleensä joko lahjana tai lahjanluonteisena kauppana, jolloin toiminnanjatkaja ei maksa saamastaan omaisuudesta käypää hintaa. Toiminnan jatkaja voi maksaa osakkeista tai maatilavarallisuudesta myös täyden hinnan, mutta tällöin puhutaan yleensä yrityskaupasta eikä sukupolvenvaihdoksesta. Sukupolvenvaihdoksessa lahjansaaja / ostaja on usein lahjoittajan / myyjän lähisukulainen, mutta se ei ole välttämätöntä.

Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeita ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksia voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle erittäin verotehokkaasti. Tätä veroalennusta kutsutaan sukupolvenvaihdoshuojennukseksi. Huojennus maksettavasta perintöverosta tai lahjaverosta on vähintään 60 prosenttia, mutta useissa tapauksissa verosäästö voi olla vieläkin huomattavampi.

Sukupolvenvaihdoshuojennus lahjaverotuksessa ja perintöverotuksessa tiivistetysti

Kun elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen omistaja antaa lahjana osakeyhtiön osakkeita tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön osuuksia, voidaan lahjoitukseen soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Samoja säännöksiä voidaan soveltaa perintöverotuksessa, kun yritys siirtyy jatkajalle perintönä tai testamentilla. Säännösten soveltamiselle ei ole asetettu sukulaisuusvaatimusta, joten lahjan tai testamentin saaja voi olla kuka tahansa.

Mikäli lahjan tai perinnön kohteena on yrityksen osakkeita tai osuuksia ja verotuksessa sovelletaan sukupolvenvaihdoshuojennusta, lahjaveroa tai perintöveroa ei makseta omaisuuden käyvästä arvosta. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osuuksien arvostamisen pohjana on nettovarallisuus ja osakeyhtiön osakkeiden osalta niiden vertailuarvo. Lisäksi tästä arvosta tehdään 60 prosentin suuruinen vähennys. Jos esimerkiksi lahjoitettavien tai perintönä taikka testamentilla siirtyvien osakkeiden vertailuarvo olisi 100.000 euroa, olisi niiden lahjaverotusarvo vain 40.000 euroa.

Edellytyksenä sukupolvenvaihdoksen myöntämiselle on se, että lahja, perintö tai testamenttisaanto käsittää vähintään 10 prosenttia yrityksen koko osakekannasta tai osuuksista. Lisäksi edellytetään, että lahjan, perinnön tai testamentin saaja jatkaa saamillaan varoilla yritystoimintaa.

Lahjaverotusta voidaan huojentaa myös tilanteissa, joissa sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjanluonteisella kaupalla. Lahjanluonteisesta kaupasta on kysymys, kun ostajan maksama vastike alittaa yrityksen käyvän arvon.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen voi saada myös tuloverosta

Sukupolvenvaihdoshuojennus voi tulla kysymykseen myös yrityksen vastikkeellisen luovutuksen luovutusvoittoverotuksen yhteydessä. Mikäli kaupan kohteena on vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakekannasta tai osuus avoimesta yhtiöstä taikka kommandiittiyhtiöstä, myyjän ei tarvitse maksaa lainkaan luovutusvoittoveroa, jos ostajana on lähisukulainen, kuten hänen lapsensa, lapsenlapsensa tai sisarensa. Myyjän on lisäksi tullut omistaa kyseinen omaisuus yli 10 vuoden ajan. Tuloverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennus laajentaa huomattavasti verotehokkaan sukupolvenvaihdoksen suunnittelumahdollisuuksia.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksia sovelletaan myös maa- ja metsätalouden tilan vaihdoksiin

Sukupolvenvaihdoshuojennuksia sovelletaan myös maataloutta tai maa- ja metsätaloutta harjoittavan tilan vaihdoksiin. Myös maatalouteen tai maa- ja metsätalouteen kuuluvan varallisuuden laskentapohjasta vain 40 prosenttia muodostaa lahjaverotuksen tai perintöverotuksen perusteena olevan arvon. Siten myös maatilan tai maa- ja metsätaloustilan sukupolvenvaihdoksissa huojennus johtaa erittäin merkittävään verosäästöön.

Myös tuloverolain luovutusvoiton verovapautta koskeva huojennussäännös voi tulla kysymykseen, kun maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta myydään säännöksessä tarkoitetulle lähisukulaiselle.

Fiscales auttaa kaikissa sukupolvenvaihdostilanteissa

Avustamme asiakkaitamme kaikissa sukupolvenvaihdoksen verokysymyksissä. Sukupolvenvaihdosprosessi saadaan parhaiten aluilleen asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden kartoittamisella, jonka jälkeen suunnittelemme ja toteutamme yhdessä verotehokkaan ja tarkoituksenmukaisen sukupolvenvaihdoksen.

Sukupolvenvaihdoksen verohuojennusten edellytysten täyttymisessä esiintyy usein tulkinnanvaraisuutta. Tulkinnalliset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi yhtiön harjoittaman toiminnan luonteeseen, kuten toiminnan jatkamisvaatimuksen täyttymiseen tai siihen, onko kysymys säännösten edellyttämästä elinkeinotoiminnan harjoittamisesta. Yritys voi lisäksi sisältää myös muuta kuin yritystoimintaan välittömästi liittyvää varallisuutta, jolloin tulee ratkaistavaksi, voidaanko huojennusta soveltaa yritysvarallisuuteen kokonaisuudessaan. Tämän johdosta ennakkoratkaisun hakeminen on monissa tapauksissa tärkeä osa sukupolvenvaihdoksen toteuttamista.

Toteutamme alusta loppuun sukupolvenvaihdoksen, joka sisältää sen suunnittelun, ennakkoratkaisuhakemusprosessin sekä tilanteen mukaan kauppakirjojen, lahjakirjojen, testamenttien sekä verotukseen liittyvien asiakirjojen laatimisen.

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on luonteva hetki myös varmistaa, että yrittäjän ja hänen perheensä veroasiat ovat muiltakin osin kunnossa.

Sukupolvenvaihdos – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.